Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

10 minuten leestijd

Uitspraken, bij monde van de profeet Jesaja door de Heere gedaan, die luiden: , , Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds; het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid" — zijn in alle eeuwen waar gebleken te zijn en worden ook in onze dagen bevestigd, al slaat de mens van nature daarop geen acht en al is het, dat hij ze niet waarlijk gelooft, zoals uit zijn leven wel blijkt.

Hoe zeer leeft hij toch daarhenen alsof er aan zijn leven nimmer een einde zal komen, en wat bouwt en vertrouwt hij al op de mens, diens krachten, verstand en gaven. Hoe zeer is hij ook menigwerf met een zeker opzien en zelfs vrees tegenover 'n mens vervult, vooral wanneer het een rijk en machtig persoon betreft, van wie hij in mindere of meerdere mate afhankelijk is. En toch getuigt de Heere op een andere plaats in Jesaja: „Wie zijt gij, dat gij vreest voor de mens, d'e sterven zal, en voor een mensenkind, dat hooi worden zal? "

De historie leert ons toch, dat machtige keizers, als Augustus in het verleden en Napoleon in latere eeuwen, de weg van alle vlees zijn gegaan en zij ook in de samenkomst aller levenden, het graf, zijn nedergedaald. Dit kan ook zelfs de machtigen der aarde in één ogenblik des tijds overkomen, gelijk Stalin vrij plotseling door de dood overvallen is geworden. Ook kan hij door een ernstige ziekte zo getroffen worden, dat hij onbekwaam wordt om zijn werkzaamheden, hoe gewichtig deze ook mogen zijn, verder waar te nemen.

Dit is dezer dagen overkomen aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Zonder enige tegenspraak te verwachten, kan van hem gezegd warden, dat hij, naar de mens gesproken, met grote macht bekleed was, dewijl hij op een post gesteld was van hoog aanzien en gewicht, welke hij met grote ijver naar zijn eigen inzichten waarnam.

Reeds sedert geruime tijd leed minister Dulles aan een kankergezwel in zijn buik. Hij heeft zich na een vakantie van twee weken genoodzaakt gezien om naar het Walter Reed ziekenhuis te gaan, waar hij reeds eerder opgenomen geweest is, om bestraald te worden voor een gezwel in zijn hals. Volgens sommige berichten is er bij hem zeer wel mogelijk een geval van uitzaaiing van kankercellen vanuit de buikstreek.

Had minister Dulles nog geruime tijd in weerwil van zijn ziekte zijn werkzaamheden zo veel in zijn vermogen was met ijver en nauwgezetheid waargenomen, vanuit het ziekenhuis, waar hij nu vertoeft, heeft hij thans president Eisenhower doen weten, dat hij als minister aftrad.

Het aftreden van minister Dulles was krachtens de aard van zijn ziekte te verwachten, maar het kwam toch nog onverwacht. President Eisenhower, bij wie hij in hoog aanzien stond en wiens volle vertrouwen hij had, moet nog getracht hebben om hem in 2djn funktie te behouden, maar dit ging niet meer, want Dulles gevoelde zich niet in staat om zijn ambt als minister naar behoren te vervullen. Dit zal voor de 71-jarige minister ongetwijfeld een harde beproeving zijn. Hij is verslagen vóór hij zijn ambtsperiode heeft kunnen voltooien; verslagen, niet door zijn politiefke tegenstanders, maar door een ziekte, die verergerde. Nog lange tijd heeft hij zich tijdens zijn ziekte aktief met de buitenlandse politiek beziggehouden; reizen naar Europa ondernomen, besprekingen met onderscheidene regeringspersonen gevoerd, perskonferenties gehad en gedebatteerd zowel met zijn tegenstanders in het binnenland als in het buitenland, terwijl hij zich nog van af zijn ziekbed met de buitenlandse politiek bemoeide en ook nu nog een adviserende taak zal blijven vervullen.

Het heeft president Eisenhower grote moeite gekost om het aftreden van minister Dulles bekend te maken. Het blijkt achteraf, dat Dulles de president min of meer gedwongen heeft zijn beslissing om af te treden nu reeds bekend te maken. Minister Dulles zou namelijk zijn besluit reeds een week geleden genomen hebl> en, maar president Eisenhower scheen er niet toe te kunnen komen om het door een officiële verklaring onherroepelijk te maken.

Toen echter bij een hernieuwd onderzoek van Dulles' gezondheidstoestand bleek, dat zich bij de minister behalve kanker in de ingewanden thans ook een kwaadaardig gezwel in de halswervel had ontwikkeld, wenste Dulles de zaak van zijn aftreden niet langer uit te stellen.

De president heeft met tranen in de ogen en verstikte stem Dulles' aftreden aan in der haast bijeengeroepen journalisten medegedeeld.

Terwijl radiostations in geheel de Verenigde Staten hun programma's staakten om het schokkende nieuws door te geven, verklaarde Eisenhower, dat hij spoedig de naam van 'Dulles' opvolger bekend zou maken. Hij weigerde echter te bevestigen, dat Dulles' plaatsvervanger. Christian 'Herter, de vice-minister van buitenlandse zaken, dit zou zijn. Wel voegde hij er aan toe, dat Christian Herter zowel op de bijeenkomst van de westelijke ministers op 39 april te Parijs, als op de konferentie tussen de regeringen der westelijke en oostelijke mogendheden op 11 mei te Geneve de Amerikaanse regering zou vertegenwoordigen.

Onder-minister Herter verschilde soms van mening met Dulles - naar verluidt - over het gebrek aan soepelheid van diens politiek. Hij wil meer naar redelijke overeenkomsten met de Russische regering streven, zonder daarbij essentiële beginselen prijs te geven - zo wordt in regeringskringen in Washington gezegd. In die kringen wordt echter tevens gezegd, dat in konkrete kwesties Dulles wel bewegelijk manoeuvreerde, en dat hij inzake het Berlijnse probleem bereid was naar een kompromis te streven.

Christian Herter, die in elk geval voorlopig de Amerikaanse buitenlandse politiek zal leiden, wordt beschouwd een zeer bekwaam diplomaat te zijn. Hij is 63 jaar oud, en hoewel jicht in de heupen hem vaak dwingt gebruik te maken van lichte metalen krukken, heeft dit hem niet verhinderd vrijwel dagelijks zijn werkzaamheden voort te zetten. Hij is uit Amerikaanse ouders in Parijs geboren, woonde daar tot aan zijn tiende jaar en studeerde verder in Amerika aan de Harvard-en Columbia-universiteiten. Hij is sinds 1942 viermaal gekozen in het Huis van Afgevaardigden. In 1947 was hij voorzitter van de Congreskommissie, die Europa bezocht in verband met het Marshall-plan. Hij is tweemaal gouverneur van Massachusetts geweest en werd in 1957 vice-minister van buitenlandse zaken ter vervanging van Hoover Jr. Intussen blijft Dulles inzake buitenlandse aangelegenheden de adviseur van president Eisenhower.

Dulles' aftreden heeft in heel het westen diepe indruk gemaakt. De Amerikaanse en Engelse bladen, die hem nog niet lang geleden bekritiseerden om zijn onbuigzame politiek ten opzichte van Rusland en Rood China, prezen hem thans om zijn grote deskundigheid en zijn zeer grote autoriteit.

Alleen in van achter het ijzeren gordijn komende kommentaren beluistert men een andere uiting. In Warschau verklaarden kommunistische kringen, dat het niet aanging om van een ernstig zieke onaangename dingen te zeggen, maar toch achtten deze het feit, dat Dulles' aftreden de soepelheid van de westelijke politiek zou bevorderen.

De Engelse minister-president Macmillan zeide, toen hij hoorde dat president Eisenhower Dulles een toegewijd man had genoemd: Ik weet uit mijn persoonlijke ervaring hoe waar dit is.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Maurice Couve de Marville zond een telegram aan president Eisenhower, waarin hij zijn grote spijt uitdrukte over Dulles' aftreden, en hem de dank van de Franse natie overbracht voor zijn vriendschappelijke gevoelens ten opzichte van Frankrijk.

De Engelse oppositieleider Hugh Gaitskell getuigde bij het vernemen van Dulles' aftreden over Dulles: Hoe zeer wij ook met de heer Dulles van mening mochten verschillen — en dat deden velen van ons zo nu en dan — niemand die hem als minister kende, zal nalaten de grootste bewondering te hebben voor zijn intellekt, zijn diepgaande kennis van de wereldproblemen en zijn grote doelbewustheid.

Een Oostenrijkse regeringswoordvoerder gaf uiting aan zijn diepe spijt over het aftreden van deze trouwe vriend: De Oostenrijkse regering zal hem nimmer vergeten, omdat hij zo veel gedaan heeft om de Oostenrijkse onafhankelijkheid, welke in 1955 een feit werd, te verwerkelijken.

In Portugal acht men in politieke kringen het aftreden van Dulles een belangrijke tegenslag voor het westen. Het westen heeft één van zijn sterkste anti-kommunistische leiders verloren.

De officiële woordvoerder van de Italiaanse regering heeft uiting gegeven aan het leedwezsn van zijn regering over het aftreden van DuUes. Het verlangen om de vrede in het westen te beschermen tegen elke bedreiging en het verlangen om begrip tussen de volkeren te bevorderen, heeft al zijn handehngen geinspireerd - aldus de Italiaanse woordvoerder.

Ongetwijfeld is met het aftreden van Dulles een minister heengegaan, die begiftigd was met grote bekwaamheid en deskundigheid, toegerust met vastberadenheid, welke hem niet van zijn standpunt liet afpraten, noch door verering, noch door de scherpste verwijten en kritiek; een minister, die krachtig tegen het kommunisme optrad en aan wie West-Europa deswege veel verschuldigd is; zeer geëerd door en geliefd bij zijn president, en die vanwege zijn toewijding en grote bekwaamheid door velen bewonderd werd en de hoogachting van velen had.

Nochtans, hoe machtig, begaafd en van hoog aanzien en betekenis hij ook was, hij was een mens, van wie de Heilige Schrift ons leert, dat hij als een bloem afvalt en als het gras verdort. Deswege mede valt op de mens, zelfs op prinsen geen vertrouwen te stellen. Welgelukzalig daarentegen is een ieder te noemen, die zich naar Gods Woord, dat eeuwig zeker is, richt, ook al daarom omdat hij zonder verschi-ikking voor de rechterstoel van Christus kan verschijnen.

UTRECHT

In verband met de steeds verder gaande uitbreiding der stad en de daaruit voortvloeiende bezwaren voor één kiesvereniging heeft de kiesvereniging te dezer stede na voortdurend beraad besloten om te trachten tot spHtsing der vereniging te komen in een drietal verenigingen, samengebundeld in één gemeentelijke kiesvereniging. Daartoe zal nu D.V. op dinsdag 28 april a.s. esn vergadering worden belegd in Utrecht-Noord (Zuilen), in gebouw „'Mariëndaal", het wijkgebouw der Ned. Herv. Gemeente, Prins Bemhardlaan 2 (Zuilen), ten einde aldaar een kiesvereniging op te richten. De heer J. A. Saarberg hoopt die avond aldaar te spreken. Alle vrienden der S.G.P. in Utrecht-Noord worden hiermede vriendelijk doch dringend opgewekt tot bezoek aan deze vergadering, waar dus ook het bestuur voor de op te richten vereniging gekozen zal worden. Ook belangstellende vrienden uit de gehele stad en de omgeving zijn hartelijk welkom. De vergadering vangt aan 8 uur n.m.

Ook voor Utrecht-Zuid (Hoograven, Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland) hopen wij te komen tot een eigen kiesvereniging. Daartoe zal D.V. op maandag 11 mei in dit stadsgedeelte een vergadering worden belegd. Nadere bijzonderheden betreffende tijd en plaats van vergaderen zullen nog worden bekend gemaakt.

De oorspronkelijke kiesvereniging zal dan blijven voortbestaan als derde plaatselijke kiesvereniging voor de wijken Utrecht-Centrum, - Oost en - West.

ROTTERDAM

Evenals vorige jaren zal er D.V. op donderdag 14 mei a.s. naar de Algemene Vergadering in Utrecht vanuit Rotterdam weer de gelegenheid geboden worden per autobus de reis daarheen te maken. Vrienden, laat geen lauwheid onder ons gevonden worden en probeert, als het maar enigszins mogelijk is, bovengenoemde dag vrij te maken. Het beginsel is het ten volle waard.

Laat dit jaar, wat het aantal deelnemers aangaat, eens aan de top staan, bij vorige jaren vergeleken.

Het wordt u gemakkelijk gemaakt. De prijs voor de bus is per persoon ƒ 3.- (hierin is de fooi voor de chauffeur be­ grepen.

De stopplaatsen zijn als volgt: Sandelingeplein 7.25 uur; Pleinweg, hoek Polslandstraat 7.35 uur; Henegouwerlaar, hoek Tiendstraat 7.45 uur; Walenburgerweg, hoek Spoorsingel W.Z. 7.50 uur; Noordsingel W.Z., hoek Bergyfga 7.55 uur; Oudedijk, hoek Hoflaan 8 uur.

Uw toegangsbewijs tot de vergadering en de agenda verkrijgt u bij de sekretaris van uw eigen kiesvereniging. Gelieve u zo spoedig mogelijk aan te melden.

Mocht u nadere bijzonderheden wensen, wendt u dan tot ondergetekende, T. Stok, Brielselaan 324b, Rotterdam-Zuid, Telef. uo. 72356.

Het bestuur van de Gem. Kiesver. der S.G.P. te Rotterdam,

T. STOK, sekretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken