Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nicbten! D© vorige maal hebben wij die oplofr sdngeni gegeven van de raa'dsels der opgaven 573 tot en met 576, zodat we thans de namen kunnen noemen vaan hen, die een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetisch© volgorde die volgende neven en nichten:

1. Bets Bloed te Waverveen. 2. Jan Boone te Hoedeloeniakedce. 3. Piëta van Dongen te Doidirecht. 4. Gijs den Hertog te Hei-en Boedoop. 5. Kees de Jong te Nieuwkoop. 6. Jaap Snoep te St. Amnaland'. 7. Sjaan Uitbeyerse te Moordrecht. 8. Neeltje Verhaar te Groot-Ammers.

ieder van jullie moogt nu een boek kiezen uit het hieronder voorkomende lijstje. Ais de keuze gemaakt is, moeten jullie een briefkaart nemen met een postzegel van 8 cent er op en daarop schrijven op welk boek de keus gevallen is. Deze brielkaart moet gezandten worden aan het volgende adres: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Wanneer men alle boeken van het lijstje al heeft, dan is het mogelijk ©en ander boek te krijgen. Schrijf dit dan even aan het zoeven genoemde adres en vraag om een ander hjstje. Hier volgt het hj'Stje met boeken:

Voor grote jongens en meisjes:1. Wal voorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab.

Voor jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwilhger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vakantie. Nu volgen de nieuwe raadseüis van OPGAVE 581

Jongeren:1. Een tekstgedeelte uit de Handelingen der Apostelen bestaat uit 35 letters. Zoek idiit tekstgedeelte met behulp van de navolgend© gegevens:31 22 6 23 26 was oudtijds het hoofd van het bestuur van Egypte. 10 20 8 14 34 29 33 was de vader van Rebekka. De plaats waar Jakob een steen tot peluw had noemde hij 16 12 25 1 9 33. Alteen Uw 24 30 21 7 3 kan ons heil volmaken. De priester Jojada nam ©en 13 32 35 27 (2 Kon.). Israël is onbandig als een onhandige 18 11 2 (Hosea). 5 19 is een landbouwwerktudig. Een 4 17 is eiwitrijk voedsiel. 15 moet geraden worden, 2. Zoek uit elk der onderstaande T& Or nen een woord, zó, dat de woorden tezamen ©en tekstgedeelte geven uit de Openbairing van JohamneS', hoofdstuk 3,

a. Ik de Heere worde niet ver.anderd. b. Maar gij, sita gij hier bij mij. c. Schrijf aan de engel der gemeente. d. Maar buiten zullen zijn de honden. e. Petrus stond buiten aan de deur.

3. Noem de naam van: a. Davids eerst© vrouw. b. de zoon en opvolg©r van koning Joram. c. de vader van Kanaan. d. een dal bekend om zijn druiven. e. een vrouw, die veel Idefdewerk deed voor de armen. f. de richter, die Kalebs dochter tot vrouw kreeg. g. een faiizeër, die óes nachts tot de Heere Jezus ging. h. Absaloms grootvader van vaders zijde. i. de hofmeester van koning Hiskia ( 2 Kon. 18). Welke naam vormen de '©arste letters van de hierboven gevraagde namen?

Ouderen:1. Maak uit: ITUINSTOFKEUHEK-CILAHOKU, de namen van drie vogels, weDoe in één der vijf ©ersite Bijbelboeken wordten genoemd.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Zaoharia na het elfde hoofdsituk. a. Ik, de Heere, wordie niet veranderd. b. Waarlijk, zegeraendie zal Ik u zegenen. c. Ik zal hem Mijn goedertierenheid in eeuwigheid' houden. ld. Aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. e. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. f. De wind blaast waarheen hij wü. g. Dan dat hij één van deze kleinen zou ergeren. h. Wie weet. Hij mocht Zich wenden en berouw hebben.

3. Een tökstgedeelte uit de Openba^ ring van Johannes bestaat vit 87 letters. Welk tekstgedeelte woidit bedoeld 'als het volgende bekend is? 1 38 41 15 23 34 58 was de derde zoon van Aaron. 26 22 7 60 29 zalfde op Davids bevel Salomo tot koning. 45 52 10 69 82 17 62 is de naam van de koning, die Johannes liet onthoofden. 20 8 16 28 48 was een Arabier ten tijde van Nehemia. 47 14 37 46 zullen er op de akker zijn. 54 19 81 9 31 84 44 jaren bouwde Salomo aan zijn huis. En Hij, Jezus, begon omtrent 71 24 85 33 83 36 jaren oud te wonden. 57 79 53 is een metaal. Ik ben rijk en 78 27 6 65 39 40 73 gewordten. 50 59 70 is iemand, die weinig verstand heeft. Zijn voeten gloeiden als in een 11 34 80 87. Nieuwe vwjn doet men in nieuwe 35 86 68 63 74 55 13 zakken. 56 21 66 30 51 43 36 betekent: onordelijk. 32 49 5 77 zal door recht verlost worden. 19 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

We gaan nu verder m©t het verhaal over

JOHAN RAMAWARMA

4.

Toen Ramawarma met zijn moeder in Tripumtura was teruggekeerd begon hij zich we©r ijverig 'aan de studie te zetten. Hij las de zogenaamde heilige boeken van zijn volk, hij leerde de duizend namen der godten en varscheddene mantra's, 'ddt zijn namen waaronder men de goden gewoonlijk aanriep, van buiten en zo meende hij de hemel te verdienen. Voor het uitwendige leefde hij zeer ingetoigen. Van opschik en dergelijke zaken was hij afkerig en ook niam hij aan spelen geen deel. Zijn moeder had 1devei' gezien, dat hij dit wel igedaan had, daar hij nog zo jong was, maar Ramawarma trok zich daarvan niet veel aan. Hij ging geheel op in zijn godsdienstige beschouwingen, totdat er op zekere tijd iets plaats vond wat hem aan het twijfelen bracht over de goddelijkheid van de god, óÈe het betrof. Toen namehjk op zekere mongen het aan één der afgoden gewijde heiligdom ontsloten werd, bleek, dat 'er 'een diefstal had' plaats gehad. Alle kostbaarheden, waarmede de afgod versierd was geweest, bleken verdwenen t© zijn. Er werd onmiddelhjk een diepgaand onderzoek ingesteld om de dief te vinden, maar dit bleef zonder 'enig resultaat. Ook de jeugdige Ramawarma riep de afgod aan met de bede, dat hij de diader of daders zou straffen, maar het hielp hem lóeis Dit nu was voor hem zuÖc een diepe teleurs'telMng, dat hij het geloof ia dj^ god, welke niet anders dan een afgod was, vrijwel geheel verloor. Later 'kwam uit, dat de dief niemand anders was dan de opperpriester van die tempel zelf •die door de koning tot deze funlatie was aangesteld.

Was Ram'awarma's geloof hierdoor al zeer sterk aan het wankelen igebracht de daad van 'cen andieiie priester bracht hem helemaal in de war. Deze toch stal het beeld van Vischnoe, .dat zijn vader ten geschenke had .gegeven, en versmolt het tot een Homp mietaal. Hierdoor werd bij Ramawarma het vermoedien versterkt, dat al die dnsgenaamdte goden slechts spee.lpoppien waren en geen leven bezaten. Hij hidd .dit vermoeden niet voor zidizelf, doch hij maakte het aan zijn moeder kenbaar. Deze deed al het mogelijke om hem van zijn ongeloof af te brengen, maar Ramawarma was daartoe niet te bewegen. Hij wüde zelfs niet eens meer naar de tempel gaan, zo groot was' zijn afkeer gewoT'den van de goidsdienst van zijn ouders en voorvaderen. Wel iging hij door met het lezen der heilige boeken, maar het was onmogelijk, dat hij hieruit kon te weten komen, wat er nO'dig is gekend te wwden tot zaJdghedd.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken