Bekijk het origineel

Hemelvaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Hemelvaart

5 minuten leestijd

En ds Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een ivolk nam Hem weg van hun ogen.

Handelingen 1 : 9

II

Och, dat de kracht vaii' Christus in. Hjn volk de banden brak van een scheddende satan en een vloekende wet; dat op deze dag gebondenen werd gegeven opening der gevangenis en de igevangenen vrijheid werd uitgeroepen, want het is het jaar van het welbehagen des Heelen en de dag der wraak onzes Gock; om alle treurigen te troosten. In die verheven Immanuël is niet alleen Gods toom gestüd, maar o^ wonder van 'genade, des Vaders liefdehart is in Hem toegankelijk voor de Zijnen. In Gods zalige gemeenschap is het voDc hersteld. Dat is het grote Godsgeheim voor des Heeren .gunstgenoten.

Zij sijTi kigeu; acJit in de gemeenscJi.ap van God Drieënig. Hunner is de aanneming tot kinderen. Dat toch Gods olk niet van verre staan bleef. Heft uw hoofden op en treedt hier toe! Bc zal hun, zegt God, tot een Vader zijn en zij zuUen Mij tot zonen en dochteren zijn. Dat Sions berg weergahne van vreugd. De Koning der ere is ingegaan in Zijn heiligdom en Zijn volk in Hem. De discipelen zagen het. „Hij werd opgenomen, daar zij het zagen", zegt Lucas.

Verborgen voor aller mensen oog was de uittrede van Christus uit het fgraf. Niet alzo Zijn hemelvaart. Voor de ogen Zijner jongeren wordt Hij opgenomen, hen verzekerend van Zijn heerüjlaheid. Hij, Die is nedergedaald, vaart niu op, ver boven aUe hemelen. Die hemelvaart is geschied waarlijk, zichtbaar en plaatselijk.

Van de OHjfberg voer Christus op naar de derde hemel. Daar, waar Gods troon is, en der heiligen eeuwige woning is bestemd, nam Hij plaats aan de rechterhand Zijns Vaders. Daar heerst Hij a; ls Koning. Zijn vijanden zal Hij Zich ondenverpen. Vrees en verschrikking grijpe hen aan. Een ieder, die nog leeft, geHjk hij geboren is, is de hemelvaart van Christus de aankondiging van zijn eeuwige ondergang. Het oordeel wacht ons. Hij zal Zijn wederpartijders ver-

En onder de wederpartijders behoren wij allen van nature. De openbare goddelozen, m^aar ook de belijders van de Waarheid. Geen voor het oordeel van de mens onberispelijk leven; geen toegenegen en met indrukken bewogen gemoed kan ons redden van de dood. Wij iiioeten wedergeboren worden, zal liet wel met ons zijn.

Qabekeerde van hart, mocht het u gegeven worden voor de ten hemel gevaren Koninig te buigen. „Kiis de Zoon, opdat Hij niet toome, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toom maar 'cen weinig zou ontbranden". Dat wij Hem te voet vaUen en Hem zoeken ooi geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij zijn vijanden er van om uit ^genade gezaligd te worden, omdat wij weigeren schuldenaren te worden en onze verloren staat voor God te erkennen. De Heere mocht onze ogen openen, opdat wij de zaligheid zouden zoeken in Hem, Die is vernederd tot de dood en daarna gekroond met eer en heerlijkheid.

De discipelen mochten Hem blijmoedig nastaren. Hun ogen waren opwaarts gericht naar de hemel. Daar is hun plaats bereid en met hen al Gods volk. Hier is het land hunner vreemdelingschappen. Zij betonen, dat zij een ander vaderland zoeken. Hier zijn hun Gethsémané's, hun Golgotha's, hun kruis-en drukwegen. Maar die zullen eindigen, als zij de loopbaan voleindigd hebben, Zou dat volk de ogen niet naar de hemel slaan?

Te veel is hun hart met de wereld bezet; te laag leeft dikwerf dat volk van God. Maar zodra iets van de heerhjkheid van Christus voor hun oog ontsloten wordt, zinkt geheel de wereld in het niet en heft het de ogen op naar de hemel, waar Christus is, ter rechterhand Gods.

Zelf heeft de Heere Jezus verlangd naar de dag Zijner verheerhjking, zeggende: „Vader, ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld". En waar Christus het Hoofd, door dit verlangen werd vervuld, zou dan Gods volk niet met heilig verlangen bezield worden naar de dag der heerlijkheid? Heft uw ogen op naar de hemel en zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is.

En toch heeft de Heere Jezus ook gespvroken: „Ik bid niet, dat Gij ze wegneemt uit de wereld". Hier zal Gods kerfc blijven tot de laatste dag. Door de bangste wereldweeën heen voert haar weg, door onophoudelijke strijd en kommer, druk en tegenheden en smart. De Heere Iaat haar echter niet alleen. Niet alleen wR Hij als de verheerlijkte Immanuël Zich aan haar openbaren, doch Hij liet de vertroosting na, dat Hij zal wederkomen, eens op de wolken, gelijk Hij is heengegaan. Een wO'Dc nam Hem weg van der jongeren ogen. Het was hun genoeg, dat zij Hem hadc' "n zien opvaren, waar Hij tevoren, was. De gemeenschap met Christus is niet door aanschouwen maar door het gele of, tot eens geloof in aanschouwen z? l verwisseld worden.

Die dag der heerhj'kheid komt; ja hij komt eens naar ziel en lichaam beide, ais Christus hun Heere wederkomen zal op de wolken, gelijk Hij' is opgevaren. Ooh, dat Gods kinderen in die verwachting vertroost werden in him wandelingen door dit Mesech. De heerlijkheid, die him bereid is, overtreft ver al wat hier hun verdriet. Want zij 2M1len eens Christus gelijk zijn en zij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Vertroost dan elkander met deze woorden: „Dan zuUen wij altijd bij de Heere zijn".

Wijlen Ds. G. H. KERSTEN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

Hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 april 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken