Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan Aartje Reyersen van Buuren te Houten, < lie voor het eerst de oplossingen inzond. Wij hopeni zeer, dat Aartje bij leven en welzijn nog vele jaren tot de getrouwe inzendsters der oplossingen zal blijven behoren. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 584

Jongeren:1. Een tekstgedeelte uit het boek Joel bestaat uit 66 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van d© volgende gegevens:20 4 11 35 is geUjk 36 14 43 23 is een getal. 16 7 33 46 waar is uw prikkel? Anna was een 42 9 55 3 14 21 van omtrent 84 jaar. Paulus woonde te 38 57 64 5 in een eigen gehuurde woning. De Heere zag Abel en zijn 63 34 34 39 56 aan. Issaschar is een sterk gebeende 29 6 59 51 (Gen. 49), Een os kent zijn bezitter en een 1 49 37 28 de krib zijns heren. Daar werd een stilzwijgen van een half 45 50 22 (Openb.). Ik 25 47 54 61 u als lammeren in het midden der wolven. Die op mijn ziel 27 44 53 22 65 2 beraadslagen (Ps. 71). 62 17 58 15 is een stad op zeven heuvelen. 12 26 24 is gelijk 48 41 60 was Jozua's vader. 10 30 40 66 8 zijn dezelfde letters {begin van de naam van een bekende Syriër). 19 13 22 was één van de twee, die Mozes' handen ondersteunden. 31 11 63 32 is de hoogte waarheen Balak Bileam bracht. 18 23 52 is een 'kleine ruimte voor een gevangene.

2. Noem de naam van; a. een discipel des Heeren, vurig van geest. b. een goddeloze koning over Israël. c. een vrouw, die bij de verovering van Jericho gespaard werd. d. 'een man, 'die eerst wilde zien, daarna geloven. e. een koning, die ale kinderen tot en met twee jaar liet ombrengen. f. ©en zoon van Seth. g. de dienstmaagd, die, verschrikt, Peh-us voor de deur liet staan. h. de moeder van Izak. De beginletters der gevraagde namen vormen de naam van een volksstam? Welke naam?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Handelingen 2. a. Zij weten niet wat zij doen. b. Velen zullen komen van oost en west. c. Wij houden ze gelukzalig, die verdragen. d. Lieve heren, wat moet ik doen? e. Toen zeiden die mannien tot Lot. f. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod.

Ouderen:1. Maak uit: IERZHENNEPIJLEE-UWTON door een andere rangschikking der 'letters ©en tekstgedeelte uit het eer.ste hoofdstuk van het boek Handelingen.

2. Zoek uit elk der Volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen ©en teks'tgedeelte vormen uit de Handelingen, vóór het vierde hoofdstuk. a. Mozes en Aaron gingen naar koning Farao. b. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerhjkheid Gods. c. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. d. Er geloofden zo velen als er verordoneerd waren. e. De Joden van Beréa waren edeler dan die van Thessalonica. f. Tenzij dat zij bijeen gekomen zijn.

3. Een tekst uit het boek Handelingen bestaat uit 59 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: De berg waar Mozes stierf heet 28 1 52 7. 12 29 51 8 'is gelijk 58 13 36 54 is een metaal. De 57 4 26 zal verduisterd worden. 43 5 15 mij, want ik verga. 22 27 37 was de zoon van Haran. Mijn goedertierenheid zal van u niet 11 49 46 9 17. 24 38 41 56 beging het eerst een doodslag. Beschadig de olie en de 48 23 2 niet (Openb.). 50 14 19 45 is een kleur. 6 31 40 21 35 betekent: genezen. Alza wij, tot u zeea-33 16 42 30 20 55 10 zijnde (1 Thess.). Een 3 53 47 59 is een kip. 44 18 is gelijk 34 25 komt van de kip. Abrahams tent stond in den beginne tussen Bethel en 39 32.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 581 tot en met 584 mogen ingezonden worden bij: Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht. Wie wil gaan meedoen, schrijve voor op de enveloppe het woord Nieuw.

Thans nog ©en gedeelte van het verhaal over

JOHAN RAMAWARMA

7.

Met het doel de Engelse taal goed te leren lezen, spreken en schrijven ging Ramawarma naar de zendiagsschool te Kotschin. Hij kwam hier onder een Engelse leraar, die niet alleen onderwijs gaf in het Engels, maar ook in andere vakken, waartoe het verklaren van gedeelten uit Gods Woord behoorde. Voordat deze leraar, Rids'dale geheten, hiermede 'begon, deed hij eerst een gebed. Hierover verheugde Ramawarma zich zeer, al werd het gebed opgezonden tot een hem onbekende God en al verstond hij ook niet alles van wat de leraar zeide. Ook van het Bijbels onderwijs begreep hij in het begin maair zeer weinig, al 'deed mijnheer Ridsdale al zijn best om zo 'eenvoudig en duidelijk mogelijk te zijn. Dat Ramawarma met het Bijbelse onderwijs zoveel moeite had, lag dan ook niet aan de leraar, maar aan het onderwerp en natuurHjk ook aan het niet voldoende bij machte zijn om de betekenis der Engelse woorden te 'begrijpen en te verwerken. Zelfs een landgenoot van hem, die als hulponderwijzer op de school werkzaam was, gelukte het niet om hem een beter begrijpen van de Heilige Schrift bij te brengen. Dat behoeft heus niet te ver­ wonderen. Denken juUie je maar eens in, dat je van de Bijbel nog nooit wat 'gehoord had en dat je dan in ©en 'vreemd' land kwam, bijvoorbeeld in Japan waar je iedereen Japans hoorde spreken en dat je dan onderwijs in de Bijbelse geschiedenis in de Japanse 'taal zou 'krijgen. Wat zou het hard tegenvallen om dan iets van de inhoud van Gods Woord te leren kermen. Wij mogen er Ramawarma dan ook niet hard over •vallen, dat hij •vrijwel niets begreep van wat mr. Ridsdale hem en zijn mede leerlingen 'trachtte bij te brengen.

Van lieverlede zou hierin echter verbetering komen. Toen Ramawarma zich namehjk een paar maanden in de Engels© taal geoefend had, viel het hem als iets gemakkehjker om zijn leraar te kunnen volgen. Vooral was dit het geval toen deze het op ©en zekere keer had over hat dwaze van de dienst der afgoden, die hij in hun nietswaardigheid voorstelde, wat ook op zo menige plaats in Gods Woord wordt gedaan. Het is te begrijpen, dat dit onderwerp Ramawarma bijzonder aansprak. Het was of de leraar een sluier oplichtte over hetgeen hij zelf ondervonden had met betrekking tot de afgoden, die hij weleer had gediend en waarvoor hij zich gebogen had, maar waarvan hij te zien had gekregen, dat zij niets te 'betekenen hadden. Door het onderwijs van mr. Ridsdale werd hij in zijn mening aangaande de afgoden uitermate versterkt.

De gunstige uitwerking van dit onderricht bleef voor mr. Ridsdale niet verborgen. Hij kon aan de gelaatsuitdrukkingen van Ramawarma zeer goed bemerken, dat deze nu geheel anders op het onderwijs reageerde, 'doordat hij nu begreep waarover het ging-De leraar wist echter niet, hoe Ramawarma tegenover de afgoden stond. Daarom liet hij door de hulponderwijzer eens bij Ramawarma informeren of het hem, als zoon van de vroegere radja wel geoorloofd was de Heilige Schriften der christenen te onderzoeken. Toen Ramawarma hierop bevestigend an-twoordde, achtte mr. Ri'dsdale, die van dit antwoord in kennis was gesteld, het een geschikt ogenblik O'm Ramawarma een Nieuw-Testament aan te bieden, waarin hij zijn naam schreef en tevens een vouwtje legde bij de brief aan de Romeinen. Ramawarma aanvaardde dit geschenk in 'dankbaarheid en beloofde zijn leraar het ook te zullen lezen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken