Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Algemene Vergadering

18 minuten leestijd

van donderdag 14 mei 1959

Uit alle delen van het land waren de afgevaardigden en leden der kiesverenigingen de vorige week donderdag naar Utrecht opgekomen ter bijwoning van de Algemene Vergadering, die aldaar als naar gewoonte in de grote zaal van Tivoli gehouden werd.

Wanneer in aanmerking genomen wordt, dat de maand mei, vooral bij mooi, zonnig weer, zoals dat 14 mei het geval was, voor tal van landbouwers en vooral tuinders niet zo'n geschikte maand om te vergaderen is — de maand februari is wat dat betreft veel beter — kan van deze vergadering gezegd worden, dat zij goed bezocht was. Het viel echter wel tegen, dat van de personen, die er voorheen zo sterk op aangedronr gen hadden om in plaats van in februari, in mei te vergaderen, niet aanavezig bleken te zijn, toen hun naam afgeroepen werd om zitting te willen nemen in het bureau^ dat moeït worden ingesteld met het oog op de verkiezing van leden van het Hoofdbestuur. Gezien deze ervaring heeft het Hoofdbestuur besloten om het volgend jaar bij leven en welzijn de Algemene Vergadering weer in februari te doen plaats hebben. Te 11 uur opende de voorzitter. Ds. Zandt, de vergadering. Na verzocht te hebben van Psalm 84 de verzen 3, 4 en 6 te zingen, las hij uit Psalm 119 de verzen 145 tot en met 160 om vervolgens voor te gaan in gebed. Voordat de voorzitter met het uitspreken van zijn rede begon, stelde hij namens het Hoofdbestuur aan de vergadering voor aan H.M. de Koningin het navolgende telegram te zenden:

TELEGRAM

AAN H.M. DE KONINGIN

De Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij, op donderdag 14 mei 1959 te Utrecht in Tivoü bijeen, betuigt haar aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en Uw doorluchtig Huis en wenst U Gods onmisbare zegen toe.

Ds. ZANDT, voorzitter

Ir. VAN DIS, sekretaris

Met algemene stemmen werd dit voorstel door de vergadering aangenomen.

Namens Hare Majesteit werd in de namiddag een telegram ontvangen van de volgende inhoud:

H.M. de Koningin heeft mij verzocht u. Haar vriendehjke dank over te brengen voor de gevoelens van aan'hankehjkheid geuit in uw telegram.

Partik. sekretaresse H.M. JONKVK.

Hierna ging de voorzitter over tot het uitspreken van zijn rede, getiteld:

Het grote volksbelang

Deze belangrijke rede, die reeds na het uitspreken door zeer velen gek< x; ht werd, daar zij reeds in druk verschenen was, werd door de vergadeiang met grote aandacht gevolgd. Van de inhoud maiken wij als naar gewoonte in dit verslag geen melding, omdat zij voor ieder voor de zeer lage prijs van 40 et. verkrijgbaar is bij de drukkerij N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht. Na het uitspreken der rede bracht de partijsekretaris, Ir. van Dis, namens het Hoofdbestuur en de vergadering de voorzitter ten zeerste dank voor zijn ernstige, principiële en aktuele rede, om vervolgens te wijzen op het grote voorrecht, dat Ds. Zandt in staat gesteld was om de vergadering te leiden, waar het zo geheel anders had kunnen zijn. Hierbij werd herinnerd aan de ernstige lichamelijke toestand welke Ds. Zandt in 1958 had doorgemaakt. Voorts werd herinnerd aan het ernstige auto-ongeval, dat Ds. Zandt overkwam, nadat hij op 9 maart van een vergadering te Rotterdam, waar door hem een slotwoord was gesproten, door een partijgenoot met diens auto naar zijn huis zou worden gebracht. Wonderlijk werd Ds. Zandt toen gespaard, want hij kwam er ongedeerd i.i, zodat hij in staat was om naast zijn andere werkzaamheden zijn rede voor de Algemene Vergadering samen te stellen, deze voor de druk gereed te maken en haar hier uit te spreken. Hierop vroeg de partijsekretaris of Ds. Zandt bereid was om zijn rede belangeloos ten behoeve van de Partijkas af te staan.

De voorzitter merkte zichtbaar bewogen op, dat het alleen de goedertierenheid Gods is, dat hij nog op deze plaats mocht staan, daar hij in het laatst van het vorige jaar aan de poorten van de dood gestaan had, terwijl hij ook bij het hem overkomen auto-ongeval kennelijk gespaard werd, waarbij hij opmerkte, dat de zich met hem in de auto bevindende personen ook gelukkig zo niet geheel hersteld dan toch zeer aan de beterende hand zijn.

Als er dan ook te klagen valt, is dit alleen over zidizelf, over het eigen harde hart, dat uit zichzelf maar niet onder de goedertierenheden des Heeren vertederd wil worden, zoals ook Augustinus klaagde over zijn ijzeren hart. Wat het tot hem gerichte verzoek betreft, wenste hij daaraan gaarne te voldoen en de rede, waaraan heel wat werk verbonden was geweest, belangeloos ten bate van de Partijikas af te staan. Tevens werd er bij allen op aangedrongen de rede te kopen en bekend gemaakt, dat de rede voor verspreiding ook in een goedkopere uitgave verkrijgbaar zou worden gesteld, indien er althans genoegzame afname voor zou blijten te bestaan, hetgeen onen kon tonen door in de pauze deze goedkope uitgave bij de vertegenwoordiger van N.V. „De Banier" alvast te bestellen, waaraan door velen werd voldaan. Deze goedkope uitgave is vanzelfsprekend niet per stuk te verkrijgen. Er moeten minstens 50 exemplaren van worden afgenomen. Wie de rede spoedig lezen wil, bestelle dus een exemplaar van 40 cent, die begrijpeHjkerwijs veel fraaier is en wegens de omslag ook langer tegen de inwerking van het licht beschut bhjft en daarom ook duurder van uitvoering is.

Nadat nu op verzoek Van de voorzitter gezongen was Psalm 72 vers 11, kwam punt 4 van de agenda aan de orde, n.l. de notulen der vorige Algem, ene Vergadering. Op verzoek van de voorzitter deelde de partijsekretaris mede, dat deze notulen als naar gewoonte in „De Banier" waren afgedrukt en wel in „De Banier" van 6 maart 1958, zodat ieder er kennis van had kunnen nemen. Daar er op de vraag van de voorzitter of iemand nog iets over de notulen te vragen of op te merken had, niemand het woord vroege werden zij onder dank aan de opsteller zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

Punt 5 van de agenda betrof de ingekomen stukken. Van Ds. J. C. van Ravenswaay was een schrijven ingekomen, waarin wordt medegedeeld, dat hij nog niet in staat is lange vergaderingen te bezoeken, reden waarom hij de !? artijdag niet kon bijwonen.

Van Ds. Abma werd telefonisch vernomen, dat hij niet ter vergadering aanwezig kon zijn.

Alsnu werd overgegaan tot punt 6 van de agenda: , , Veiikiezing leden Hoofdbestuur".

Aan de beurt van aftreden waren de Hoofdbestuursleden de heren D. Kodde en J. Vermeulen Hzn., die beiden herkiesbaar waren.

Voor het opnemen van het aantal uitgebrachte stemmen gedurende de pauze werd de volgende personen verzocht te willen zitting nemen in het stembureau: de heren Vlasblom (Delft), Duifhuizen (Arnhem), Akse (Zwolle), Rijkers (Sprang-Capelle), Frankema (Lemmer), Ir. Fokker (Eindhoven), de Olde (Enschede) en Janszen (Amsterdam-C).

Nadat de voorzitter vervolgens een kollekte had aangekondigd, welke hij met het oog op de voor de vei^ldezingen gemaakte onkosten ten zeerste bij de vergadering aanbeval, werdeni op zijn verzoek enkele verzen van Psalm 25 gezongen, waarna Ds. Mieras op verzoek van de voorzitter met gebed en het vragen om een zegen voor het middagmaal eindigde.

Na de pauze werd de vergadering op verzoek van de voorzitter door Ir. van Dis met gebed en danlkzegging voor de maaltijd heropend, nadat eerst nog gezongen was Psalm 119 vers 83.

Veivolgens werd de uitslag der gehoiTjf den Hoofdbestuursverkiezing bekend gemaakt, waaruit bleek, dat de heren Kodde en Vermeulen met nagenoeg algemene stemmen herkozen waren.

Op de vraag van de voorzitter of de herkozenen de herbenoeming aanvaarden wilden, werd door beiden bevestigend geantwoord.

De voorzitter wenste hierop de heren Kodde en Vermeulen geluk met hun herbenoeming en wenste hun des Heeren zegen toe om daama de leden van het stemibureau voor de door hen verrichte werkzaamheden te bedanken.

Alsnu gaf de voorzitter het woord aan de Partijsekretaris tot het uitbrengen van het jaarverslag. Hierin werd opgemerkt, dat het afgelopen jaar in wel heel bijzondere mate een veelbewogen jaar was, waarin van het Hoofdbestuur, inzonderheid van het dagelijks bestuur uit het Hoofdbestuur, alsook van de besturen van Provinciale, Statenkringen Kiesverenigingen zeer veel gevergd was, doordat er niet twee verkiezingen in hadden plaats gevonden, maar geheel onverwacht drie, namelijk die voor de Provinciale Staten, de Gemeenteraden en voor de Tweede Kamer. De laatste verkiezing had plaats ten gevolge van het konflikt tussen regering en Kamer, wat tot een Kabinetskrisis leidde en tot het optreden van een noodministerie, dat tot ontbinding der Tweede Kamer en het uitschrijven van Kamerverkiezing overging. Vervolgens werd stilgestaan bij de uitslagen dezer drie verkiezingen, die Van twee kanten bezien kunnen worden. Ziende op de percentages viel er bij de Statenverkie-25ing, vergeleken met de Kamerverkiezing van 1956 een z; eer geringe daling, bij de Kamerverkiezing van 1959 een wat grotere daling te 'konstateren. Ziende echter op de tijdgeest en op het feit, dat de Boerenpartij aan de Kamerverkiezing deelnam, op welker lijst naast boeren ook burgers voorkwamen, alsook op de verliezen van de A.R. en C.H., welke bij de Statenverkiezingen van 1958 voor elk dier beide partijen 6 zetels en bij de Kamerverkiezing van 1959 voor elk 1 zetel bedroegen, dan was er volgens het verslag alle reden om ook op de laatste Kamerverkiezing met tevredenheid terug te zien.

Ook de Gemeenteraadsverkiezingen gaven een zeer bevredigende uitslag, daar het aantal raadszetels der S.G.P. volgens de statistiek van 316 tot 347, dus met 31 zetels steeg.

Voorts werd in het jaarverslag stilgestaan bij het vele werk, dat door de kiesverenigingen met het oog op de verkiezingen was verricht, in het bijzonder wanneer de verspreiding der lektuur door de leden der kiesvereniging werd verricht om daardqpr de niet geringe kosten van verspreiding door de dienst der posterijen te kunnen besparen en deze gelden te kunnen besteden aan verkieziogslektuur. Aan de gelukkig maar weinige kiesverenigingen, die gratis lektuur aanvroegen, maar door de post huis aan huis lieten bezorgen, werd in overweging gegeven om deze aangelegenheid bij leven en welzijn bij volgende verkiezingen nog eens te willen bezien en in deze het voorbeeld van Rotterdam te volgen, waar de kiesverenigingen de huis aan huis verspreiding zelf hadden verricht en alle bestelde verkiezingslektuur hadden betaald, al werd erkend, dat de verspreiding ten plattelande vaak moeilijker is dan in de stad, waar de huizen naast elkander staan. Uit de cijfers van het aantal verspreide strooibiljetten en verkiezingskranten bleek, dat er nog nimmer zoveel verspreid zijn als bij de laatste Kamerverkiezing.

Hierna werd melding gemaakt van de nog steeds voortgaande groei der Partij blijkens het heropleven van enkele ki-esverenigingen, die de laatste jaren een sluimerend bestaan hadden en uit de oprichting van negen nieuwe kiesverenigingen namelijk te Kamerïk, Maarssen^ Tienhoven, Molenaarsgraaf-Brandwijk, Oudewater, Rotterdam-Banier XI (Pendrecht), Rotterdam-Banier XII (Zuidwijk), St. Annaland en een tweetal üi de gemeente Utrecht, waar nu dus drie kiesverenigingen zijn.

Hierna werd melding gemaakt van het aantal vergaderingen van het Hoofdbestuur en van de vertrouwensvergadering, welke 3 januari 1959 werd gehouden en in het teken stond van de Kamerverkiezing. Door deze vergadering werd volgens artikel 10 der Partijstatuten de kandidatenlijst vastgesteld.

Voorts werd in het jaarverslag gewezen op de cirku'laire welke door het Partijbureau namens het Hoofdbestuur in het laatst van december 1958 aan alle kiesverenigingen werd toegezonden en waarin gehandeld werd over de kandidaatstelling, het werven van abonnees op „De Banier" door de kiesverenigingen en het ingevulde terugzeniden van de aan de Idesverenigingen toegezonden lijsten inzake de samenr stelling van het bestuur der kiesvereniging-

Uit het verslag bleek, dat 8 kiesverenigingen de hjst nog niet hadden teruggezonden, nadat hun voor de tweede maal zo'n hjst was toegestuurd en zij per brief waren ingehoht, dat bij niet terugzending vóór de Algemene Vergadering tot het aflezen der namen zou worden overgegaan. Het bleken de volgende kiesverenigingen te zijni;

Houten, Katwijk aan Zee, Loosduinen, Maassluis, Oude Tonge, Rotterdam-Banier VI (Poortugaal), Rotterdam-Banier VIII (Hillegersberg) en Wierden. De afgevaardigden dezer kiesverenigingen, indien aanwezig, werd verzocht de selcretarissen hierop attent te maken en te izorgen, dat de hjsten van deze kies­ verenigingen alsnog spoedig mgevuy aan het Partijbureau zullen terugo-ezon. den worden.

Door de voorzitter der Idesvereninimr Loosduinen werd na de vergadering medegedeeld, dat hij voor de lijst zal zorgen, daar de sekretaris naar elders vertrokken is.

Vervolgens werden de overige wert zaamheden van het Partijbureau gememoreerd, waarvan inzonderheid die ten behoeve van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer veelomvattend waren geweest. In het jaarverslag werd voorts dank gebracht aan allen, die zich hadden gegeven voor het indienen der kandidaatlijsten en de daarbij behorende stukken in de 18 kieskringen en ook alle anderen, die op enigerlei wijze hun tijd en kracht gegeven hadden ten behoeve der plaats gehad hebbende verkiezingen.

Het jaarverslag sloot met de wens en bede, dat de Heere met de Partij moge optreikken, dat Hij al haar vertegenwoordigers in Kamers, Staten en Raden lust en moed, wijsheid en sterkte mocht geven om de beginselen, die naar den Woorde Gods zijn, uit te dragen, daar alleen op handhaving en naleving van die beginselen Gods zegen te wachten is en het land en volk zal kunnen wèl gaan.

Na beantwoording van een vi'aag over het aantal kiesverenigingen in Overijssel, dat blijkbaar overgeslagen was bii het vermelden van het aantal kiesverenigingen in elke provincie, werd dit verslag door de vergaderimg eenparig goedgekeurd, waarna de voorzitter de partijsekretaris dank bracht voor het door hem gegeven jaarverslag en de verrichte werkzaamheden.

Hierna kreeg de partijpenningmeester, de heer Jansen, gelegenheid tot het uitbrengen van het financiële jaarverslag, Dit verslag begon met op te merken, dat het belijden van de waarheid, dat God regeert, nog een gpheel andere zaak is dan het beleveni er van. Ons hart is van nature vol ongeloof, genegen om zich tegen de Godsregeiing en de ordinantiën, welke daaruit voortvloeien, te verzetten. Zonder genade zijn wij dan ook doelmissers d.w.z., dat wij niet in ware afhankelijkheid van onze Schep per kunnen leven. Dit geldt voor ieder persoonlijk, maar ook voor de verbanden waarin wij als kerk, staat, gezin en maatschappij samenleven. Op al deze terreinen besperuren wij de verwoestende werking van de tijdgeest, waardoor ook de vrede van de aarde wordt weggenomen. Gewezen werd in dit verband op de kibbelarij in Geneve, waarbij de groten der aarde met elkaar twistten over een vier'kante of ronde tafel. Anderzijds mogen wij ook nog ontdekken, dat er door Gods algemene goedheid en in veel heerlijker mate door Hjn bijzondere genade nog een grote weerhouding is, waarvan gezegd kan worden: , , Het is niet uit u, het is Gods gave".

Ook ons partijleven staat bloot voor de tijdgeest. Als is het gelttkkig sporadisch, toch is het voorgekomen, dat in figuurlijke zin meningen over „vierkante of ronde tafels" vei-wijdering en zelfs verwoesting van een kiesvereniging veroorzaakten. Waar zulk een geest heerst, is het geen wonder, dat alles te niet gaat en dus ook de offervaardigheid verdwijnt.

Het mag ons wel tot ootmoedige erkentenis jegens de Heere stemmen, dat de „blijmoedige gever" onder ons nog in zo grote mate wordt gevonden. Die blijft nodig, want door middel van financiële steun — in welke vorm dan ook — kunnen wij voortgaan door middel van lektuurverspreiding de beginselen te verbreiden.

Vervolgens werd vermeld, dat het batig saldo van de partijkas eind 1958 ruim ƒ 6.700.-bedroeg, tegen ruim 9.000 'gulden eind 1957. Dit wil niet zeggen, (Jat het met de financiën bergafwaarts iraat, doch dit vindt zijn oorzaak in de plaatsgehad hebbende Staten-en Genieenteraadsverkiezingen, welke de kiesverenigingen voor hoge uitgaven stel-(Jen, waardoor de kontributie niet zx3 vlot binnenkwam als ia 1957. De achterstallige kontributies zijn echter in het nieuwe boekjaar geheel aangezuiverd met uitzondering van de betalingen van een 7-tal kiesverenigingen, die noch op aanmaningen in „De Banier" noch op aanschrijvingen iets van zich lieten horen. Het zijn: Amersfoort, Culemborg, Lange Ruige Weide, Loosduinen, Opperdoes, Rhenen en Valkenburg (Z.H, ), Hierna werd er door de penningmeester nog eens aan herinnerd, dat de kontributie voor de partij, die 50 cent per lid per jaar bedraagt, gestort moet worden op postrekening no, 119560, ten name van de peimin> gmeester der S.G.P. p/a De Savomin Lohmanlaan 85b, Rotterdam. Op het girostrookje moet vermeld worden het jaar, het aantal leden; waarvoor betaald wordt en de plaatsnaam der kiesvereniging.

Enkele Iciesverenigingen hadden om uitstel van betaling verzocht. • Een dergelijk bericht wordt zeer lop prijs gesteld, daar dit onnodig werk voor de penningmeester voorkomt. Een twaalftal kiesverenigingen maakten de kontributie OD het verkeerde postgironmnmer over, namelijik op no. 186302, namelijk op dat van het Partijbvireau. Dit leidt tot verwarring en brengt overtollige korrespondenitie mede, zodat tot alle penningmeesters het verzoek werd gericht om in het vervolg hun volle aandacht hieraan te willen schenken.

Voorts werd hartelijk dank gebracht aan allen, die de kas met een gift verrijkt hadden. Het bedrag aan giften was in 1958 wel ƒ 250.— minder dan in 1957, maar 'in 1959, dus na het afsluiten der boeken, bereikte ons een ongekende stroom van giften, waarbij in vele gevallen op het girostrookje hartehjke blijken van medeleven werden gegeven. De koUekte van de Algemene Vergadering van 26 februari 1958 bleef ongeveer ƒ 600.— ten achter bij die van 1957, doch dit is begrijpelijk als gelet wordt op 'de ongmistige •weersgesteldheid tijdens de Algemene Vergaderuig van 1958, waardoor de opkomst 1/3 minder was dan in voorafgaande jarep. De grote offervaardigheid op onze Partijdagen is dus in het verslagjaar niet verminderd. Er kwam nog ƒ 35.50 binnen van partijgenoten, die wegens de weersomstandigheden in 1958 verhinderd werdten te komen, waarvoor hun dank werd gebracht.

In tegenstelling met 1957, toen het Partijorgaan geen baten voor d© Partijkas opleverde, kon voor 1958 een opbrengst van ƒ 2200.— worden vermeld. Dit is in de eerste plaats een gevolg van de verhoging van de abonnementsprijs, maar ook van de toename in 1957 van het aantal abonnees. Deze toename heeft zich in 1959 in versterkte mate voortgezet, zodat in het eerste kwartaal van. dit jaar enige honderden nieuwe abonnees konden ingeschreven worden. Daar de abonnementsprijs niet hoger kan gesteld worden, moet het aantal abonnees vermeerderen, opdat deze bron van inikomsten rijker gaat stromen.

In artikelen in „De Banier", door mid'del van een bij besluit van het Hoofdbestuur aan de 'kiesverenigingen toegezonden cirkulaire en in het financieel verslag van het vorig jaar is een beroep op de 'kiesverenigingen gedaan, om het aantal abonnees te vermeerderen, waaraan reedfe 'cen ruim gehoor werd gegeven. Er kan echter nog meer bereikt worden. Men .denke maar aan personen, die 'geen lid van de partij zijn of kunnen zijn. Ook moet er naar gestreefd worden, dat alle partijleden ook abonnee op „De Banier" zijn. AUe kiesverenigingen behoren van de noodzaak iervan doordrongen te zijn, daar vereerdering - van het aantal Banier-abonees bevorderlijk is aan een sterkere erbreiding der beginselen, voor versterking van de partijkas, ' wat mogelijk aakt, dat er steeds meer en goedkope lektuur kan worden verkrijgbaar gesteld.

Ook zou men meer steun aan het partijorgaan kunnen gegeven worden als er meer zaken-en famüieadvertenties in geplaatst werden.

Het opnieuw in druk uitgeven van het beginselprogram, wat nodig was omdat de oude voorraad op was en ook omdat dit program het vorige jaar bij besluit 'der Algemene Vergadering enkele redaktionele wij'zigingen heeft ondergaan, heeft uiteraard ook de uitgaven vergroot. Hetzelfde geldt van de financiële steun bij de verkiezingsaktie voor de Statenverkiezingen van 1958.

Hierna werden enlfcele cijfers genoemd inzake de 'kosten van de laatstgehouden Kamerverldezing, waarover in 'het volgend jaarverslag bij leven en welzijn nader zal gehandeld worden. In verband met de grote onkosten verbonden aan deze verkiezing werd 'in het verslag aangedrongen hiermede bij de nog aan het einde der vergadering te houden kollekte rekening te willen houden.

Met een woord van hartelijke dank aan allen, die op enigerlei wjze aan de inkomsten hebben bijgedragen en met de aansporing het werk in opzien tot en in afhankeJijkheid van Hem, Die het al regeert, voort te 'zetten, sloot de penningmeester zijn uitvoerig verslag 'Om tenslotte nog een overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven.

Daar niemand op-of aanmerkingen maakte, werd ook dit verslag door de Vergadering goedgekeurd, waarop de voorzitter de partijpenningmeester harteHjk dank bracht voor de door hem verrichte arbeid.

De voorzitter las hierna een verklaring voor van de kontrolekommissie, bestaande uit de heren B. v. d. Graaf en J. van de Poel, waarin deze verklaarden de 'boeken en bescheiden! der Partij te hebben gekontroleerd en alles akkoord te hebben bevonden. Ook deze heren werd door de voorzitter hartelijk dank betuigd voor de door hen geheel belangeloos verrichte werkzaamheden. Vei-volgens werd overgegaan tot 'het benoemen van een nieuwe kommissie voor de boökenkontrole over 1959. De voorzitter stelde de vergadering voor de heren B. v. d. Graaf te Ridderkerk en M. Westerduin te Voorburg te benoemen, met als plaatsvervangers 'de heren J. V. d. Poel en A. M. van Hall, beiden te Amsterdam. De vergadering ging hiermede akkoord, zodat genoemde heren te 'Zijner tijd zal worden verzocht de boekenkontrole te willen verrichten. Hierna kon worden overgegaan tot het behandelen van het op de agenda voorkomende voorstel van het Hoofdbestuur inzake de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken