Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal beginnen we met een antwoord te geven op een vraag, weïïce door één onzer neven werd gedaan naar aanleiding van raadsel no. 1 voor de jongeren uit de opgave 580.

Daarin werd gevraagd de naam te noemen van „Simon, de zoon van Jonas, hem door de Heere Jezus gegeven".

Deze neef vond dat geen vraag, zoals hij schreef. Toch had hij de beginletter van de hier gevraagd© naam goed, namelijk een C, welke hij vond omdat de andere gevraagde namen hem de goede oplossing deden vinden, namelijk Jericho.

Om aan te tonen, dat de genoemde vraag toch wel goed was, verwijzen wij onze neef naar Johannes 1 : 43, waarin vermeld wordt, dat de Heere Jezus tot Simon, de zoon van Jonas, zeide: Gij za\t genaamd worden Cefas". Dit was dus de naam, welke aan Simon door de Heere Jezus werd gegeven, zodat de opmerking van onze neef geen steek houdt.

Nu gaan wij over tot het geven van de namen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 577 tot en met 580 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten: -

1. Gerrit Jan van Hattem te 't Harde. 2. Klaas van Herk te Lekkerkerk. 3. Aagje de Jong te Stolwijk. 4. Johan van Lieburg te Rotterdam. 5. Madeliefje te Koudekerke (Z.). 6. Jan Noordergraaf te Sliedrecht. 7. Gerrit Oberink te Enschede. 8. Nelie de Pater te Waddinxveen.

Ieder van de hier genoemde neven en nichten mag een boek kiezen uit het hieronder volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:1. Wal voorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. WiUem Farel II. 5. De trouwe Zwaab.

Voor jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden.

Voor jongens:1. De vrijwilhger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vakantie.

Mochten er onder juUie zijn, die alle in het lijstje voorkomende boeken al hebben, dan kan bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, een ander lijstje worden aangevraagd, wat niet in een brief, maar op een briefkaart moet gedaan worden. Dan krijgt men het andere lijstje het vlugst.

Als men een boek heeft uitgekozen, moet men de titel op een briefkaart schrijven en deze aan Oom Koos sturen, 'Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 586

Jongeren:1. Een tekstg^eelte uit bet 'boek Handelingen bestaat uit 54 lettere. Zoek

dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:

12 19 4 31 47 44 30 werd door een slingersteen gedood.

30 29 36 3 werd opgedragen naar Ninevé te gaan, doch hij wilde dit niet.

24 48 9 14 betekent: Het zal waar en zeker zijn.

De zal u geen 23 45 28 35 50 laiten < JoL 14).

Ahasvéros was koning over 20 32 25 46 31 1.

De God onzer 6 52 34 16 51 7 22 heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt. 53 11 17 40 43 was de eerste hogepriester bij Israël.

Wat zoekt gij de 33 13 15 38 27 54 21 2 bij de doden?

De Joden van Beréa waren 26 10 42 18 49 51 dan die te Thessalonica. 5 40 8 37 52 3 44 is een militair. 41 is de eerste letter van de naam van een godvruchtig koning.

2. Noem de naam van: a. de zoon en opvolger van Rehabeam. b. de stad, welker heidense koning bevel gaf tot verootmoediging voor God. c. de raadsman van David, die zich ophing. d. de man, die om een wijngaard gedood werd. e. de stamvader der Arabieren. f. de vader van Mozes. g. de eerste plaats van Israël na de uittocht uit Egypte (Ex. 12). Welke naam vormen de beginletters van de gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het 21e hoofdstuk van de Openbaring van Johannes. a. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? b. Sta op en ga in de straat de Rechte. c. De hoop der rechtvaardigen is blijdschap. d. Zij is gevallen, die grote stad. e. Die is en Die was en Die komen zal. f. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? g. Hoe is het goud zo verdonkerd?

Ouderen:

1. Maak uit NAMANJOHATAKILDA

drie namen, voorkomend in Ezra 8. 2. Zoek een woord uit elk der volgende zinnen, zo, dat de woorden tezamen esn tekstgedeelte vormen uit het boek der Spreuken tussen de hoofdstukken 11 en 14. a. Wie zal ons het goede doen zien? b. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. c. En Hij zal velen der kinderen Israels bekeren. d. Op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf. e. Daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. f. Zij zullen de hand aan u slaan en u vervolgen.

3. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit 53 letters. Welk tekst­ gedeelte wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn?

Johannes wordt genoemd de 41 3 48 53 10 15 33 der liefde.

Cefas is dezelfde persoon ak 32 19 36 46 52 37.

En 30 35 27 16 23 huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heeren.

38 31 25 6 is een kleur. 43 22 14 16 12 40 was een zoon van Abraham en Ketiura.

9 5 8 28 2 was de residentie van koning Ahasvéros.

18 1 21 34 13 zeide: Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende.

42 26 29 11 is de naam van de dochter van Fanuël.

Het woord der prediking deed hun geen 17 7 20.

De zal de 44 4 24 39 28 des Heeren gedenken.

45 51 50 51 «was de koning der Amalekieten, die tegen Gods bevel door Satd in het leven gespaard werd. 47 en 49 moeten geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Thans volgt nog een gedeelte van het verhaal over

JOHAN RAMAWARMA

8.

Ramawarma had van zijn leermeester, Mr. Ridsdale, een Nieuw Testament gekregen, waarbij hem vriendelijk doch dringend verzocht was om het te lezen en daarbij te beginnen met de brief vao de apostel Paulus aan de Romeinen. Hij beloofde dit te zuUen doen en hij deed het ook. Hij deed nu dus niet als voorheen, tosn zijn broer hem een Nieuw Testament in zijn eigen landstaal had gegeven en dat door hem ongele2ien werd weggelegd, nadat hij over de voor hem zo moeilijke namen uit het eerste hoofdstuk van Mattheüs gestruikeld was. Het onderwijs van Mr. Ridsdale was dus blijkbaar niet zonder vrucht gebleven, al was het slechts, dat daardoor bij Ramawarma de belangstelling voor de HeiUge Schrift was opgewekt en hij er van overtuigd geworden was, dat daarin toch nog heel wat meer te vinden was dan een aantal moeilijk uit te spreken namen. Zoals voorheen reeds vermeld, had Mr. Ridsdale esn vouwtje gelegd bij de brief aan de Romeinen en hiermede ving Ramawarma dan ook het lezen van het hem geschonken Nieuwe Testament aan. Hoe meer hij er uit las, hoe meer ook de belangstelling bij hern werd opgewekt, zo zelfs, dat hij het niet bij het lezen van de brief aan de Romeinen liet, maar daarna ook heel de overige inhoud las, zodat hij na ongeveer drie maanden alle in het Nieuwe Testament voorkomende boeken doorgelezen en zelfs herlezen had. Waarover hij zich wel zeer verwonderde, was, dat dit nu hetzelfde boek was, dat vroeger op hem zulk een onaangename indruk had gemaakt. De allergrootste verwondering kwam echter voor Ramawarma toen de Heere zijn ogen kwam te openen en hij zich als zondaar voor God mocht leren kennen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken