Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Voordat wij overgaan tot het geven van de nieuwe raadsels, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 585 tot en met 588.

OPGAVE 585

Jcmgeren:

1. En Babel zal worden tot steenhopen, een woning der draken. (Boaz, Horeb, Kain, steen, dwalen, derde, twee, geroepen, non, lente, n).

2. Malchus (Maleacbi, Akeldama, Lamech, Cornelius, Hanani, Ufaz, Syrië).

3. De laatste vijand is de dood.

Onderen:

1. En geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek; want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. (Benhadad, Ezechiël, twintig, Ben-Oni, Dagon, grazige weiden, raven, zalig, Kaleb, zoeken, werken, verhogen, tong, tante, N.H., v).

2. Daar is een man in uw koninkrijk.

3. Tertius, Nereüs, Amplias.

OPGAVE 586

Jongeren:

1. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad. (Goliath, Jona, Amen, wezen, Perzië, vaderen, Aaron, levenden, edeler, soldaat, d).

2. Ananias (Abia, Ninevé, Achitofel, Naboth, Ismaël, Amram, Sukkoth). 3. De straat der stad was zuiver goud.

Ouderen:1. Katan, Noadja, Mahli.

2. Het kwaad zal de zondaar vervolgen.

3. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, (apostel, Petrus, David, geel, Midian, Susan, Heman, Anna, nut, daden, Agag, p, e).

OPGAVE 587

Jcmgeren:

1. Malkia de zoon van Hammelech. (Noach, lam, Eliza, Adam, vonken, hem).

2. Gedalja. (Gosen, Efeze, Darius, Ararat, Lois, Jafeth, Abner).

3. Laat mij toch oplezen en arsn bij de garven verzamelen achter de maaiers. (Ezechiël, Gaza, rijst, raven, lot, Maleachi, ijveren, arenden, meetroede, ban, Amplias).

Ouderen:

1. Melchizédek, Levi, Mozes.

2. Want hij was een goed man.

3. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. (Zadok, dwingen, ijver, leven, Enak, wegen, zeden, Galatiërs, maanden, lente, e).

OPGAVE 588

Jongeren:

1. Geef mij wijsheid en wetenschap.

2. Merari. (Michal, Elimélecb, Rebekka, Anna, Rehabeam, Izak).

3. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze; desgelijks ook alle de mamien, die met hem waren. (Nehemia, Ezra, Achas, Kores, Dothan, rijkdom, zeven, geweten, leven, ijlen, steen, geleden, knieën, dm, 3 x d, Lot).

Ouderen:

1. Amfipolis, Apollonia, "Athene.

2. En de sterren des hemels vielen op de aarde.

3. Daar was nu een man van Benjamin, wiens naam was Kis, een zoon van Abiël, de zoon van Zeror. (Zedekia, Debora, zes, Aaron, Numeri, Jaël, winnen, verwaand, Basan, Simon, vos, Anna, avond, n, m, wezen).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 593

Jongeren:

1. 'Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 51 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:11 1 16 35 mensen gingen op naar de tempel. 37 9 31 42 6 15 3 is de naam van esn profeet, wiens vader Hachalja heette. Eén der koningen van Basan heette 47 34.

De oudste zoon van Jakob heette 46 24 45 21 19. 51 25 38 5 44 is de naam van één 'der steden, waarvan de Heere Jezus zeide, dat het haar bewoners verdraaglijker zou zijn in de dag des oordeels, dan die van Chorazin en Bethsaida.

Uw 41 18 22 49 zij met u ten verderve (Handelingen). 14 8 12 43 30 is een krijgsmacht. 40 7 13 20 is een jonge tak. Gij zult uw 27 29 32 26 aan geen steen stoten.

In een land, 17 28 4 en mat (Ps. 63). 33 48 10 39 is een ambtsgewaad. Of zo hij om een 36 50 zou bidden.

Het was de 23 2 34 der voorbereiding.

2. Noem de naam van: a. Izaks moeder. b. Mozes' moeder. c. de man, die Achabs huis uitroeide. d. de plaats, waar Jakob de engelen Gods op een ladder zag. e. de plaats, waar Jakob God zag van aangezicht tot aangezicht. f. de berg, waar Abraham Izak moest offeren. g. de stad, die door Simeon en Levi geplunderd werd. Welke naam vormen de laatste letters van de hier gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zirmen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit 1 Samuel 14. a. De steden Sodom en Gomorra werden verwoest. b. Wij zullen het onze kinderen vertellen. c. Heeft God Zijn volk verstoten? d. De Heere Jezus wandelde in de voorhof, en het was winter. e. Het was zeer warm op die dag. f. De jongen zullen moede en mat worden.

Ouderen:

1. Esn tekstgedeelte uit het boek Hebreen bestaat uit 70 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:46 1 5 50 38 16 was een moeder in Israël. 22 65 35 12 40 64 9 53 21 48 17 44 60 is een getal beneden dertig. 7 14 32 13 61 70 15 52 41 34 6 58 is een getal beneden veertig. Zij 19 62 36 57 69 2 niet recht over u.

De woorden van de koning 43 25 11 8 59 43 (Spreuken). Blleam kon Israël zien toen hij zich bevond op de hoogte van 28 10 24 67. 20 30 51 66 48 was een afgod der Filistijnen.

Voeg bij uw geloof 23 37 42 18 55. Het hart des volks is 68 3 33 geworden. Ik-ben 49 27 63 39 45 van mijn zuchten.

Een 26 56 4 47 64, dat wedersproken zal worden. 29 54 is een lidwoord.

2. Maak uit: DRALEN WERTO WREEDKETH AZENLEO een tekstgedeelte uit Psalm 94.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes, tussen de hoofdstukken 3 en 7.

a. En de onreine geest hem scheurende. b. De sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. c. Het Woord des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. d. Dit is de poort des hemels. e. Er vielen op één dag drie-en-twintigduizend. f. Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. g. Ik ken de mens niet. h. Gij ganse aarde, juicht de Heere.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken