Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

8 minuten leestijd

Met veel genoegen zal door menige land^ genoot vernomen zijn of worden, dat de departementale kommissie Werkehjke Diensttijd Dienstplichtigen tot de konklu'sie 'gekomen is, dat — mits aan zekere voorwaarden voldaan wordt — de venkorting van de werkdijke diensttijd met enkele maanden m'OgeHjk is.

Deze kommissie, indertijd ingesteld door de oud-minister van Oorlog, Ii. C. Staf, welke onder leiding van luitenantngeneraal ib.d. H. F. M. van Voorst tot Voorst stond, is thans gereed gekomen met haar werkzaamheden en is voornemens dezer dagen haar rapport aan staatssekretaris Cakneijer te o'verhandigen.

Deze kommissie is ingesteld mede op aandrang van leden van de Tweede Kamer, onder vwe zioh 'die van de S.G.P. bevonden. In vele landen van het Noord-Atlantisch pakt, waarbij ons land ook aangesloten is, waren de dienstplichtigen veel korter in dienst dan in ons land, hetgeen 'aanleidlin'g is geweest dat er Kamerleden geweest zijn, idie er op aangedrongen hebben, 'dat in ons land ook tot verkorting van de diensttijd zou worden overgegaan.

Van de zijde van de S.G.P. werd dit in de Kamer nog te meer gedaan, om'dat men van die kant er ten volle van overtuigd was, 'dat in de diensttijd veel tijd onnut, zelfs verkeerd, met kaartspelen en andere afkeurenswaardige dingen, werd 'doorgebracht en dat de diensttijd verkort zou kunn'Sn worden, zander dat daardoor de paraatheid van onze strijdmacht enige schade leed, terwijl 'als de diensttijd veik'ort werd, vele Nederlanders ten aanzien van hun stU'die en van het bekwaamma'ken voor hun bedrijf of werkkring en O'ok al in het goede uitoefenen daarvan zeer gebaat zouden zijn. Daarom strekt ook hun tot bijzonder genoegen, dat de kommisise, waarin behalve van faijgsmachtonderdelen ook de organisaties van werkgevers en werknemers vertegenwoordigd waren, tot de konklusie 'gekomen is, dat de diensttijd met enkele maanden verkort kan worden. Het is echter nog niet bekend m'st hoeveel maanden dit zal zijn.

De voornaamste voorwaarde, welke de kommissie in haar rapport stelt, is, dat de slagvaardigheid en mobiliteit onzer strijdkrachten niet m'ag worden aangetast. De verplichtingen, welke door ons in het kader van onze ibondgenootsohappen 'zijn aangegaan, moeten ook bij een verkorting van de diensttijd volledig kunnen worden nagekomen. Ook zal de verdediging van het koninkrijk en van Nieuw-Guinea niet in gevaar mogen Jcomen, wat ook stelig niet het geval zal zijn en hetgeen de S.G.P. ook aUenminst wil. In België is juist dezer dagen een koninklij'k besluit gepubliceerd, waarbij bepaald wordt, dat alle mihciens, die op 26 septemher aanstaande twaalf ma'anden onder 'dienst zijn, zullen afzwaaien.

Het is zeer te hopen, dat de nieuwe minister van Defensie, die, als vn\ dit schrijven, nog steeds niet benoemd is, er spoedig toe over zal gaan, dat een wetsvoorstel 'bij het parlement wordt ingediend, waarbij de diensttijd aanmerkelijk met enige maanden verkort wordt.

Ook zou het stellig tot vreugde van tal van Nederlanders zijn, in'dien deze minister krachtiger tegen het misbruik van Gods heilige Naam in onze krijgsmacht optrad en de terugkeer van de mihtairen op maandagmorgen •met de eerste reis-'gelegenlheid toestond, dingen, waarop' de Kamerleden der S.G.P. jaren aaneen onverdroten met alle nadruk hebben aan-'gedrongen.

Voorts is het ongetwijfeld vermeldenswaard, dat" met ingang van 1 september van dit jaar het departement van Zaken Overzee hij Koninklijk Besluit staat opgeheven te worden. De vice-ministerpresident wordt belast met koördinatie van aangelegenheden betreffende Suriname en 'de Nederlandse Antillen, waarbij Nederland krachtens het statuut voor het Koninkrijk is 'betrokken. De zorg •voor de aangelegenheden aangaande Nieuw-Guinea wordt opgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, die ook met de af wikkeün'g van het 'opgeheven departement wordt belast. De zorg voor het Koninklijk militair invalidenhuis op Bro'nbeek wordt overgedragen aan d© minister van Defensie.

Bij nadere inform'atie op met ministerie van Zaken Overzee is aan het A.N.P. medegedeeld, 'dat het Koninklijk Besluit slechts een principiële regelin'g inhoudt. Omtrent de overdracht van de bevoegdheden van de diverse direktoraten en over de organisatie van de nieuw te vormen bestuursbureaux kan voorlopig nog niets naders worden medegedeeld. Men kon van bevoegde zijde evenmin meedelen welke funkti'onarissen de aaken zullen 'beheren.

De Antilliaanse ge'vohnachtigde in Nederland, de heer W. F. M. Lampe, verklaarde desgevraagd, dat de Surinaamse en Antilliaanse vertegenwoordiging in Nederland reeds enige tijd geleden bericht was gezonden om tijdig de nodige stappen te ondernemen voor overneming van werkzaamheden, welke tot dusver op het ministerie van Zaken Overzee werden uitgevoerd.

Ook zeide de heer Lampe, dat de Nederlandse Antillen en Suriname voortaan rechtstreeks.kontakt ziillen onderhouden met de Nederlandse ministeries in voor­ Oak woedt de oorlog nog steeds in Algerije. Frankrijk is er nog steeds niet in geslaagd, boewel een spoedige onider-(Jruifcking er van ai meer dian eens aangekondigd is, de opstand aldaar te onderdruikiken.

Pe Franse minister-president Debré heeft dezer dagen in een radiorede verklaard, dat Frankrijk alle reobt ^heeft; op alle steun van zijn bondgenoten voor zijn poKtiek in Algerije. Het lot van Frankrijk, zijn onafliankelijikheid en vefligheid, is verbonden met Algerije.

Volgens de minister-president betrof het Irier niet alleen het iot van Frankrijk en Algerije, maar ook dat van gefheel Noord-Afrika en van nog zo veel meer andere landen van het westen. Zijn oproep om steun zal eohter bij de Amerikaanse regering en ook bij de Engelse geen gehoor vinden, waarover vele Fransen al zeer sleciht te spreken zijn tegenover Amerika, aikook op het ogenbMk tegenover Engeland, vooral ten opziöhte van de Engelse bladen, waarin een aantal scherpe artikelen hebben ga^taan over de Franse politiek ter zake van de atoombom en Algerije, welke zelfs aanleiding hebben gegeven dat de Franse ambassadeur over deze kwestie een onderhoud heeft gehad met de Engelse onder-minister van ^buitenlandse zaken.

De ambassadeur had wel van de Franse regering niot de opdracht gekregen een officieel protest in te 'dienen, doch wel uiting te geven aan de algemene bezorgdheid izijner regering over de Engelartïkelen, welke op de betrekkingen tussen de regeringen 'n slechte invloed "zouden kunnen uitoefenen. Ook toonde een zegsman uit de onmiddelHjke omgeving van president De GauUe zich bezorgd over de uitwerking van de Engelse artikelen, 'die er toe bijdroegen, dat waax vele regeringen de houding van de Franse regering al niet begrepen, president Eisenhower, die missdhien niet goed op de hoogte is van de werkelijke situatie in Algerije, het standpunt der Franse regering in Algerije na zijn gesprek met generaal De Gaiulle niet zal begrijpen.

Versöheidene Franse bladen hebben als antwoord op de Engelse bladen kritiek geleverd op Engeland. Eén hunner ontwikkelt de stelling, dat Engeland vooral ogen aanziet. Het vraaigt zich af of de Engelse leiders willen terugkeren tot Jiun politiek van een verdeeld Europa, wat in 1939 tot 'zuïïce jammerlijke gtevolgen heeft geleid, waarmede zij Ohroestsjef zeer in de kaart zouden spelen.

Ook West-Duitsland staat aïïerminst sympatiek tegenover het streven van president De GauHe, die Frankrijk als de derde macht erkend wil zien. En ook niet tegenover het streven, dat het in het Noord-Atiantisdhe pakt een rol wil spelen, groter dan het feitehjk toekomt. Men is daar nog steeds ontstemd over de weigering van de Franse regering om de Franse Middelandsezeevloot bij een eventuele oorlog onder bevel van een bmmandant van het Noord-Atlantische paikt te stellen, en over de eis der Franse regering tot medezeggingsohap over het gebruik van de in Frankrijk gelegerde jachtbommenwerpers.

Het is te verstaan, dat de Westduitse regering, omdat zij de steun der Fransen op sommige punten nodig heeft, niet openlijk tegen het streven van presidenit De Gaulle in verzet komt. Maar dit oeemt niet weg, dat de bondskanselier Dr. Adenauer volgens een berioht in de New York Times over de heersende onenigheid tussen de geallieerden in Europa ongerust is. Hij is voornemens er dan ooik bij Eisenhower sterk op aan te dringen al zijn invloed in Londen en Parij's aan te wenden lom de geallieerden weder •a één kamp verenigd te krijgen, terwijl het wel vast staat, dat de Westduitse politiek zidh zal richten naar die van het Noord-Atlantisöhe pakt, overtuigd als haar regering er van is, dat de West-Europese staten niet anders kunnen dan de leidende rol van de Amerikaanse negering in het Noord-Atlantische pakt te aanvaarden.

President Eisenhower heeft besloten ziJQ bezoek aan Dr. Adenauer een dag te vervroegen en is voornemens daarna naar Engeland te gaan en zio mogelijk in. Londen een persfconferentie te houden en een bezoek aan koningin E'hsabeth op 't kasteel Balmoral te brengen, waar hij op haar uitnodiging haar gast zal zijn en er de nacht zal doorbrengen.

Na zijn ibezoek aan Dr. Adenauer denkt hij donderdagavond 27 augustus in Londen aan te komen, waar 'hij dan de nacht zal doorbrengen in de amibtswoning van de Amerikaanse ambassadeur, om alsdan op vrijdag 28 laugustus zich per vliegtuig naar het kasteel Balmoral te begeven, waar hij ook een nacht zal logeren en een dag zal doorbrengen, want op zaterdag is hij voornemens zich naar het landgoed Cheques te begeven, waar hij besprekingen zal voeren met de Engelse minister-president MacmiEan, om vervolgens nog enige oude vrienden te bezoeken, om op de daarop volgende woensdag naar Parijs te vertrekken, waar hij besprekingen met president De GauUe en de leiders van het Noord-Atlantisohe pakt zal hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1959

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken