Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

6 minuten leestijd

De verwildering onder de jeugd neemt steeds ergere vormen aan. Avond aan avond heibben er in de laatste tijd in de hoofdstad van ons land relletjes plaats gehad van de zogenaamd© nozems, dat zijn opgeschoten baldadige jongens. Dezen geven de politie aldaar handen vol werk. Het is hierbij zelfs zo ver gekomen, dat er een extra politiedetadhement bij ingezet moest worden. Met gummi- stökiken en Manke sabels werd er opgetreden, waarbij klaippen, die aankwamen, werden uitgedeeld.

Dit heeft tengevolge gehad, dat althans in sommige gedeelten van de stad de rust is teruggekeerd, doch in andere niet. De nozems hébhen nu zoveel ontzag voor de politie bekomen, dat zij hun terrein om hun baldadi^eden ten uitvoer te brengen verplaatst hebben naar de zogenaamde donkere ibuurten, waar zij echter door lieden van de zogenaamde onderwereld ontvangen zijn, die er duchtig op los geslagen hebben, zodat de nozems spoedig de aftocht hebben gdblazen, waarbij de pohtie volgens ibericbten xiit de pers zelf niet is opgetreden.

Dit heeft de hoofdkommissaris der politie aanleiding gegeven om te verklaren, dat de onderwereld niet het recht in eigen handen mag nemen en dat de politie, waar zich relletjes voordoen, maatrege'len zal nemen, ongeacht of het nozems of de onderwereld betreft.

Zowel het optreden van de nozems als dat - van de onderwereld wijst er op, dat een groot deel van ons volk in weei-wil van de hooggeroemde heschaving en verüdhting van onze tijd in diep verval vei^keert.

Beschaving en verlichting, weïïce volgens zo völen grote wonderen bij ons volk tsn goede zouden verrichten, geven er een overtuigend bewijs van, dat zij jammerlijk hebben gefaald.

Er is heel wat anders nodig om een volk in goede banen te leiden, dan dat middel, waarbij zo velen ook in ons land zweren.

Stellig, een deugdehjk onderwijs in Gods Woord 'kan ook zonder meer bij de uitkomst niet brengen.

Daarvoor is meer van node. (Dit venmag alleen Gods Geest en Woord te doen. Doch dit neemt niet weg, dat toch ©en deugdelijk oodei-wijs in de Heilige Schrift een zeker beslag legt op de jeugd. En het deugdelijk onderwijs is op tal van scholen geheel zoek. Op hoevele scholen is thans de Bijbel niet weggebannen? En ook op scholen, waarop de Bijbel dan nog wel is, is vaaik een deugdelijk onderwijs al evenmin aanwezig. De gromdwaarheiden der Schrift, dat wij met een heilig en rechtvaardig God te doen hebben, die te rein van ogen is, dat Hij het 'kwade kan aanschouwen. Die de mens goed en naar Zijn beeld geschapen heeft, maar Die wij, mensen, de rug hebiben toegekeerd, •waarmede wij gans onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle 'kwaad geworden zijn, en dat wij wederomgeboren moeten wordeni en slechts in Christus Jezus de Heere gevonden, voor God 'kunnen (bestaan, wordt de jeugd er nooit voorgehouden; en ook al wordt er verzwegen, dat de Heilige Geest ons ten leven en ter leiding ten enenmale onmisbaar is. Ach, ach, op boevele scholen wordt in bij-gelovigheid en werkheiligheid het de jeugd voorgesiteld, dat men met dode werken de levende God kan dienen, of ook al op hoe vele scholen wordt de jeugd voorgehouden, dat zij gedoopt zijnde, tot het zaad Abrahams behoren, of ooik al dat zij Jezus liefhebben. Die voor alle mensen gestorven is! Hoe 'vveinig wordt er tegen de zonde als het grootste kwaad gewaarschuwd en God als het hoogste Goed aangeprezen, en de jeugd op het hart gediTilct, dat in Zijn gunst en gemeenschap te leven voor een ieder mens ide grootste zegen en de rijkste weldaad is, welke hem de igTootste vreugde en vrede versöhaft. Het onderwijs, zoals daarover gesohreven wordt in „De oude sdhoolmatres", kan in onze dagen nog gerust tot voorbeeld gesteld worden.

Stellig is deugdelijk onderwijs in het leven van elk mens een ^belangrijke faktor, zowel in geestelijk als dn materieel en maatschappelijk opzicht. Dit hebben onze voorouders wel terdege begrepen en er daarom ook zulk een 'bijzondere zorg aan besteed, bepalende dat er naar gestaan moet worden om de jeugd in de vreze Gods op te voeden, en dat er ook ten aanzien van het maatschappehjke leven acht op geslagen diende te worden om hen voor het waarnemen van een beroep bekwaam te maken.

Hoe zouden onze gereformeerde voorouders, die op deugdelijk onderwijs voor de jeugd zo gesteld waren en daarom elke onderwijzer van de school weerden, die zijn instemming niet wilde betuigen met de drie formulieren van enigheid, het huidige onderwijssysteem, w'aarbij zelfs 'kommuoisten een sdhool kiuinen oprichten, welke met rijksgeld gesulbsidiëerd wordt, indien zij maar aan bepaalde voorsdhriften voldoen, 'betreuren. Zij zouden het waarlijk niet anders dan betreuren en scherp veroordelen kunnen, gelijk het ook te betreuren en te veroordelen valt door een ieder, die naar de eis van Gods Woord de jeugd opgevoed wenst te zien. Dat toch Gods Woord de eis stelt, dat de jeugd onderwezen behoort te worden in Gods •wet en Woord, valt uit tal van uitspraken uit de 'Bijbel gemakkehjk afdoende te bewijzen, gelijk wij die 'bewijzen ook wel in andere artikelen 'hebben geleverd en ons dus thans daarvan ontslagen 'achten, te meer om'dat dit artikel van te 'grote omvang zou worden.

Vermelden wij thans nog een bericht van gans andere aard, dat in de week, waarover ons artikel handelt, voorviel en dat toch vermeld dient te worden, omdat het het landsbelang van zeer nabij raa'kt, idan •kunnen wij dit artikel beëindigen. Het heeft wel een tijd geduurd en schijnbaar nog heel wat voeten in de aarde gehad, maar toch vóór de opening van het parlement op 15 september a.s. is een minister van Defensie 'benoemd, die zijn benoeming voor het moeüijk te beheren departement van Defensie ook aanvaard 'heeft. Het is Ir. S. H. Visser, die op 3 januari 1908 te Texel geboren werd en aan 'de 'Landbouwhogeschool te Wageninigen in 1933 het ingenieursidiplomia in de tropische richting behaalde en thans algemeen sekretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers is. Zeer te hopen is het, dat deze minister er in zal slagen om door een ingrijpende reorganisatie van het departement een goede 'orde op zaken te stellen, zodat er aan de •schandalen en geldsmijterij een einde zal komen en ook dat hij krachtig op zal treden tegen het misibruik van Gods heilige Naam in onze weermacht, en dat ook eindelijk voldaan zal worden aan de door zo velen lang 'gekoesterde wens — op welker vervulling nu al zo vele jaren door de S.G.P.-Kamerleden is aangedrongen — dat de militairen bij verlof des maandagmorgens met de eerst© relsgelegeniheid naar 'hun garnizoenen terug zullen kunnen keren.

iDe tegenwoo-rdige staatssekretarissen 'blijven 'bij dit depaatement hun funktie behouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken