Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

7 minuten leestijd

De gebeurtenis waarover in de couranten druk geschreven is, is het bezoek van Chroestsjef met zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn schoonzoon, aan Amerika. Begrijpelijk maakt de Russische minister-president in de bladen de hoofdfiguur uit, al wordt zijn vrouw daarin ook wel betrokken, van vde geschreven wordt dat zij vanwege haar eenvoud en hartelijkheid steeds meer bij de Amerikanen sympatic verwerft.

Het vhegtuig, dat het Russische gezelschap naar Amerika bracht, kwam tengevolge van een sterke tegenwind op de Atlantische oceaan omstreeks een uur te Iaat aan. Toen het toestel geland was, stapte president Eisenhower naar de haastig aangerolde staatsietrap en schudde Chroestsjef, nadat hij uit het toestel met 'n brede glimlach gekomen was, de hand, terwijl er vervolgens korte redevoeringen door beide personen gehouden werden. De erewacht was inmiddels in stramme houding getreden en verder vond er plaats wat bij de ontvangst van staatshoofden in Amerika gebruikelijk is. Daarna namen de president en Chroestsjef in een open auto plaats, welke hen naar Washington bradht.

Er werd ook bij deze rit geen gejuich aangeheven, de ontvangst bleef koel, wat Chroestsjef niet belette met zijn arm gestadig naar het publiek te zwaaien.

In tal van Amerikaanse steden begoimen de kerken hun begrafenisldokken te luiden op het moment, dat Chroestsjefs vliegtuig landde. Een kerk te New York, die haar leden grotendeels onder de Hongaren heeft, is van binnen en van buiten met zwarte crêpe behangen, welke daar zal blijven hangen zo lang Chroestsjefs bezoek duurt, terwijl vele Amerikaanse dagbladen versohenen met advertenties, waarin de Amerikanen verzocht werd rouwkleding te dragen.

De indruk in Amerika vestigt zich steeds meer, dat Qhroestsjef naar Amerika gekomen is, niet om yvat te bezien, maar om er zaken te doen. De nadruk, waannede de Russische premier in een toespraak tijdens een limch van de Amerikaanse journalistenkring zei, dat hij door overleg met president Eisenhower een einde aan de koude oorlog wilde maken, heeft er veel toe bijgedragen om deze indruk te vestigen.

Chroestsjef preciseerde zelfs in de journalistenkring hoe hij bij het onderhoud met president Eisenhower te werk wil gaan. Hij noemde als drie kernpunten voor het komende drie dagen dtu-ende overleg met de president: ontwapsning, een vredesverdrag met de twee Duitslanden en een oplossing van de Berhjnse kwestie.

Ook onthulde hij bij deze gelegeniheid reeds thans dat hij tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties zich zou koncentreren op het ontwapeningsprobleem. Binnenkort, aldus verklaarde Chroestsjef vervolgens, zal de Russische regering met een voorstel komen, dat een belangrijke bijdrage tot oplossing van deze 'kwestie zal leveren.

President Eisenliower sdhijnt overigens nog steeds enige terughoudendheid en argwaan aan de dag te leggen. Hij heeft thans gelegenheid gehad Chroestsjefs gezindheid en politieke opvattingen af te tasten, en schijnt nog steeds er niet van overtuigd te zijn, dat er iets wezenlijk goeds en nuttigs bereikt zal worden in 't overleg, dan een uitwisseling van vriendelijke woorden. Nochtans heeft hij ajn politieke raadgevers opgedragen de besprekingen in het onderhoud met Chroestsjef met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor te bereiden, om er zeker van te zijn, dat zij niet mislukken wegens gebrek aan goede vooAereiding van zijn kant.

Bij deze lunch moet Chroestsjef geheel ontdaan, zelfs woedend geworden zijn. Dit naar aanleiding van een vraag, welke hem door de voorzitter van de kring gedaan werd. Deze luidde: Wat deed Chroestsjef toen Stalin zijn misdaden beging? De voorzitter doelde met name op een verhaal, dat Chroestsjef op een partijkongres de anonieme schriftelijke vraag zou zijn gedaan, wat hij deed toen Stahn zijn misdaden pleegde, en dat Chroestsjef daarop de vraagsteller zou verzocht hebben zich bekend te maken. Toen iedereen zweeg, zou Chroestsjef gezegd hebben: Welnu, kameraden, dat is precies hetzelfde wat ik deed toen Stalin zijn misdaden pleegde.

De voorzitter vroeg Chroestsjef of hij kommentaar wilde leveren op dit misschien apokriefe verhaal.

Chroestsjef werd plotseling wit van woede, balde zijn vuisten en schreeuwde met vertrokken gezicht: , Ik ben hier niet gekomen om dit soort vragen te beantwoorden. Dit is provokatie en dat duld ik niet. Ek heb het heus wel opgemerkt hoe jullie allemaal lachten toen juUie deze vraag hoorden. Ik ben hier niet gekomen om mij uit te laten lachen en wü julHe allemaal wijzen op het Russische gezegde: „Wie het laatst lacht, lacht het best".

Ook trachtte Chroestsjef het gebeurde in Hongarije nog te verklaren toen dit ter sprake werd gebracht en zeide: , , Ik ben hier ter wille van vrede en vriendschap de betrekkingen te verbeteren, en niet om oude problemen te doen herleven. Ik zou u zelf ook vragen kunnen stellen. Maar zal het niet dosn". Hij zeide on­ langs in Hongarije te zijn geweest en daar een volk te heibben gevonden, dat gelukkig was met zijn bondgenootschap met Rusland.

Ook had er een kleine schermutseling tussen Eisenhower en Chroestsjef plaats toen deze zeide: „het Russische volk heeft maar met de ogen te knipperen om zijn wensen van de regering vervtild te krijgen"; waarop Eiseryhower koudweg antwoordde, dat het Amerikaanse volk dit niet eens behoefde te doen om zijn wensen van de regering vervuld te krijgen.

Ook heeft zioh een heftig incident voorgedaan bij een diner te New York, dat Chroestsjef door de New-Yorkse Ekonomische Klub werd aangeboden, waaraan door tweeduizend personen werd deelgenomen. Telkens en telkens werd Chroestsjef in de rede gevallen terwijl hij bezig was een vraag te beantwoorden. De Russische premier zweeg dan een tijdje en zei toen met stemverheffing: „Ik ben een oude rot en gij kunt mij niet met uw kreten in de war brengen. Gij moet genoeg gastvrijheid betonen om mij niet in de rede te vallen. Als men niet wil luisteren, kan ik wel weggaan. Waaraan hij met nog meer stemverheffing toevoegde: Ik ben hier niet naar toe gekomen om iets af te bedelen. Ik ben hier gekomen als vertegenwoordiger van een groot land en een groot volk, dat een grote oktoiberrevolutie tot stand heeft gebracht. Die kreten kunnen die grote prestaties van ons volk niet teniet doen. Hierop werd geroepen: , , Ceef antwoord op de vragen!" Chroestsjef antwoordde: , , l!k zal antwoorden als men mij niet meer in de rede valt".

De vraag welke aanleiding gaf tot het incident, was gesteld door Gardner Cow-]es, een uitgever, die op de man af vroeg: „Waarom wilt u uw volk niet toestaan naar uitzendingen uit Amerika te luisteren? Waarom staat u niet toe dat tijdschriften en kranten vrij in de Sovjet-Unie worden verspreid? Waarom wilt u beslist, dat berichten van Amerikaanse korrespondenten in de Sovjet-Unie gecensureerd worden? "

Chroestsjef zei: „Wat ons publiek mag horen of lezen, is een zaak die uitgemaakt moet worden door ons volk en zijn regering, en niet door een buitenlandse regering of door machten van buiten".

Chroestsjef had ziöh onder zeer strenge politiebewaking van Washington naar New York begeven, waar hij zidh op het ogenblik als wij dit schrijven bevindt. President Eisenhower verklaarde op zijn perskonferentie, dat Chroestsjefs houding zeer vriendschappeHjk is. Inderdaad heeft het er alles van weg, dat Chroestsjef er naar staat om met de westelijke mogendheden op een goede voet te komen. Hoeveel waarde men hieraan zal kunnen hechten, zal er van afhangen of Chroestsjef zich bereid zal tonen de politieke ontspanning niet alleen met woorden te bepleiten, maar ook met zijn daden daartoe te wfllen bijdragen.

Hierop komt het inderdaad aan, dat Chroestsjef met daden zijn vredelievendheid zal betonen. Geen van al de woorden, die Chroestsjef zo veelvuldig en aanhoudend spreekt over het wenselijke en noodzakelijke van het verminderen en opheffen van de spanningen onder de volken, en om de vrede onder hen tot stand te brengen, zal tenslotte iets uitwerken en deze woorden zullen ook niet waar en oprecht blijken geweest te zijn, tenzij hij in zijn kwaliteit van ministerpresident en van zulk een invloedrijk persoon in Rusland terwille van de opheffing der spanningen en het vreedzaam leven der volken zijn bijdrage blijkt te willen leveren, dat er aan de koude oorlog een einde komt en dat de volkeren in Oost-Duitsland, Hongarije en de andere vazalstaten van de Sovjet-Unie we­

der de vrije beschikking krijgen om over de verkiezing van hun regeringen en de pohtieke inrichting van hun land naar hijn eigen oordeel en inzicht vrij te beschikken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken