Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven, en nichten! Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 602

Jongeren:1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 50 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:12 6 37 41 is de plaats waarheen Lot vluchtte uit Sodom. Gods Woord is een tweesnijdend scherp 5 8 24 36 25 11. Is er 'geen 46 14 47 45 1 35 in GÜead? (Jer. 8). 28 4 19 is een getal beneden tien. Zij begonnen te spreken met andere 16 43 18 31 7. Hiskia keerde zijn aangezicht naar de 13 17 27 33. Zijn dodelijke 39 48 22 3 40 - werd genezen (Openb.). De 23 29 15 9 32 uws hoof ds zijn alle geteld. Roept uit de 30 20 49 44 en houd niet in (Jes.). De vader van Abner heette 38 21 10. 50 26 34 2 is een Europeaan. 42 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat dte woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja 19. a. Zij gaven zich eerst aan de Heere. b. Zij zullen komen van oost en west. c. Zij hebben zich niet voor Hem verootmoedigd. d. Een iegelijk, die tot Mij komt. e. Simon de Tovenaar verrukte de zinnen des volks. f. De Heere is een toevlucht voor de Zijnen. g. Dan zullen die overigen zich 'bekeren.

3. De ijver is hard als het .... (Hooglied'). De eerste martelaar om het geloof was .... Petrus sloeg een oor af. In het dal was een deiu-der hoop. De priesters bij Israël waren uit de stam van .... Hagars zoon heette De moeder van Seth was . .. Rebekka's broeder heette Welke naam vormen de eerste letters van de ingevu'Ide woorden en namen?

Ouderen; 1. Maak uit: HAFOMHACSTANMECJEH door een andere rangschikkin'g der letters de namen van vier aan elkaar verwante personen uit het Oude Testament.

2. Zoek uit ©Ik der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jeremia, tussen de hoofdstukken 15 en 18. a. Waar is de onderzoeker dezer eeuw? b. Wie is tot deze dingen 'bekwaam? c. Die zullen het land Assurs afweiden. d. Toen het volk dit kwade woord hoorde. e. Stefanus was een man vol des Heiligen Geestes. f. Door 'het Woord des Heeren zijn de h£> melen gemaakt.

3. Een tekstgedeelte uit het eerste boek Koningen bestaat uit 76 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:59 11 45 57 14 43 is de naam van een koning, genoemd in het boek Spreuken'. 37 42 10 31 12 moest Salomo tot konin'H zalven.

Op dewelke de einden der 3 18 20 21 28 65 (1 Oor.). De Israëlieten maakten geheelde koeken voor de 56 7 63 50 15 23 26 17 16 des hemels. Mijn 48 69 24 72 heeft mij doen vergaan. Die maar voor een 8 74 49 geloven. Nog een kleine 5 35 66 ben ik bij u. Leest men ook een druif van 30 71 52 25 1 68 51. Voor een 54 75 22 33 55 63 zal een mirt opgaan. Al naamt u veel 61 2 32 53, zo is toch uw ongerechtigheid getekend (Jeremia). De 76 40 70 62 47 60 19 zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Jozua's vader heette 13 9 27. Een 4 20 73 6 58 is een oud' gebalsemd hjk. 41 58 34 44 29 was een ledenbereider bij wie Petrus logeerde. 36 46 38 67 5 betekent: nimmer. 39 moet geraden worden. '

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Thans vo'lgt nog een gedeelte van het verhaal over:

JOHAN RAMAWARMA

19.

In het jaar 1849 kwam Ramawarma in kennis 'met de Duitse zendeling Dr. Gundert. Afgaande op de zeer gunstige inlichtingen, welke deze over Ramawarma bekomen had en door hem, nadat hij hem enige tijd van na'bij had gadegeslagen, als juis't bevon'den werden, stelde hij Ramawarma voor hem behalve in enkele andere vakken, ook in dte Duitse taal te onderwijzen, opdat het hem mogelijk zou zijn, zich van het werk der Duitse theologen op de hoogte te stellen. Gaama nam Ramawarma 'dit voorstel aan en daar weldra bleek, dat Ramawarma met het bestuderen der Duitse taal 'goede vorderingen maakte, deed dit Dr. Gundert besluiten hem aan het genootsohap der Baseier zending voor te dragen voor een aanstelling tot geordende medearbeider.

Het bestuur van het Baseier Zendingsgenootschap betoonde zich onmiddel-Hjk bereid aan Dr. Gunderts verzoek te voldoen, nadat aan bepaalde voorwaarden was voldaan. Daartoe behoorde, dat Ramawarma eerst een beschrij.ving van zijn levensloop zou inzenden, om daarna in zijn land door een vergadering van afgevaardigden van het Base-Ier Zendingsgenootschap te worden ondervraagd 'Omtrent alle zaken van het christelijk geloof, terwijl hij zich ook nader zou hebben te verklaren omtrent zijn standpunt tegenover de Engelse kerk, waartoe hij aanvankelijk behoorde. Ramawarma was bereid zich aan de gestelde voorwaarden te onderwerpen. Zo had er in de tweede helft van januari 1856 te Mangalur in het tegenwoordige India, een vergacïering plaats van afgevaardigden van alle Indische zendingsposten der Baseier Zending, waar Ramawarma een soort examen zou worden afgenomen ter toetsing van zijn kennis en van zijn geschiktheid en bekwaamheid voor het predikambt. Omtrent zijn gezindheid en geestelijke toestand — dit wordt bij ons gewoonlijk: „genadestaat" genoemd — was men het er algemeen over eens, dat er, wat dit betreft, geen beletsel was om Ramawarma toe te laten. Voor het onderzoek naar bekwaamheid en kennis werden enige van de bekwaamste zendelingen, die destijds te Mangalur waren, aangewezen. Deze namen hem zowel een schriftelijk als mondeling examen af, waarin alle do'gmatische leerstellingen

grondig behandeld werden. Bovendien •moest hij een pneekvoorstel doen voor alle aanwezige zendelingen.

Na afloop werd van één en ander verslag uitgebracht aan het bestuur van het Baseier Zendingsigenootschap, waarbij door de zendelingen uit Cananur, die hem van nabij het best-kenden, een schriftelijke beoondeling werd gevoegd. Dit getuigenis, uit hun naam door Dr. Gimdert geschreven, luidde als volgt: Wij geloven, dat Ramawarma waarHjk door God is toegebracht, dat hij: door genade de Heere Jezus hartelij'k lief heeft en het heil der zielen zoekt. Wij zien bij hem, behalve grote gaven, nog een aanleg tot een menigte andere schone za'ken, wel is waar geen oorspronkelijkheid, door 'welke hij iets nieuws zou kunnen voortbrengen, maar tooh een evenredige ontwildceling der gaven van natuur en opvoed'ing. Wij vinden bij hem een dorst naar waarheid, een rustig streven naar verdere kennis en duidelijkheid in uitdrukking van het geleerde, een 'goed 'geheugen, een gelukkig gebruik maken van het aan^ boren meer natuurhjk gevoel tot samenvatting, van logische scherpzinnigheid of vorsende diepzinnigheid, daarbij een zekere 'gehechtheid aan de overlevering en een neigiag zich aan voongangers aan te sluiten. Naar de aard dfer Hinr does gaat het, in het veertigste jaar van zijn ouderdom, met het leren niet snel vooruit, maar daarentegen legt hij 7a veel te meer ijver aan de dag. Eenvoudigheid in voorstellingen, overtuigende warmte in toespraken, opmerkzaamheid op de hoofdzaak met tentoonspreiding ener menigte geschikte bijzonderheden zijn hem bijzonder eigen. Hij toont grote tegenwoordigheid van geest tegenover tegenstanders, zachte behandeling jegens weigezinden en dwalenden, een ernstige, maar gelij'kmatige wils'kracht, meer teder dan sterk gevoel, een bescheidenheid en tevredenheid', zoals men ze van zijn geslacht niet verwachten zou. Omgang m'Ct hogeren maakt hem niet verlegen, hij houdt zich echter het liefst 'bij de geringen op. Hij openbaart zich meer in vertrouwehjikheid dan in glans van grote geleerdheid; hij zal ook eerder de raad van meer ervaren 'broeders wensen, dan zioh boven hen te verheffen. Wij geloven in het - vertrouwen op de Heere, die alleen in de genade bewaren en bevestigen kan, dat geen Zendeling—Genootschap zich over deze medearbeider te schamen heeft.

Na dit getuigenis en de overige verslagen besloot het bestuur van het Baseier Zendin'gsgenootschap om Ramaw^arma tot het p'redikambt toe te laten. Besloten werd de bevestiging te doen plaats hebben te Oananur, door de oudste zendelingen van het genootschap, wat geschiedd'e in een zeer druk bezochte samenkomst, waar zendelüi'g Hebioh een predikatie hield.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken