Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CDIII.

De uitvoering van de Deltawerken zal enerzijds voordelen geven, maar anderzijds ook wel nadelen bezorgen.

Als voordelen kunnen worden genoemd de verkorting van de zeeweringen en het daardoor voordeliger onderhoud daarvan. De lasten, welke nu op de gronden drukken, zijn veelal zwaar, zelfs zo zwaar, dat poldergrond-en andere lasten de helft van de waarde gaan uitmaken •wanneer die lasten worden verkapitaliseerd tegen een rentevoet van 3% %. Indien dus iets gedaan kan worden om die lasten te verlagen, zal dat welkom zijn, want als polders nog verkaveld wor­ den of zijn, en daarvoor ook nog een ver, kavelingsrente moet vrorden opgabraolu bhjft er schier geen waarde meex ove; Nu is waarde niet alles en boven het b zitten van waarden gaat wel het be: van het leven. Ook dat kan, naar de mej bezien, beter beveihgd zijn als de zee armen worden afgesloten.

Ook kan er een voordeel in schuüen, zij het ook na lange duur, er mogi heid is om een zoetwaterbekken te vei. krijgen en daaruit de gronden te bew ren als er een droogte is, zoals nu he geval is.

Zo bezien, zou gedacht kunnen worden i niets dan voordeel; en alles is nog nijj o E genoemd. Want ook de verbindingen zul Ien gemakkelijker worden. Het is nu zee ^ tijdrovend om sommige plaatsen te be reiken. Als de afsluiting een feit is, da kan ook daarin veel verbetering komei „ Ook ikunnen dan de dure bootdiensten worden gemist.

Er zijn echter ook wel nadelen op tf w noemen. In de eerste plaats zal wel ge. dacht moeten worden aan de oesterteelt Er worden proeven genomen om die tei elders voort te zetten, doch de berichteii daarover zijn in de laatste tijd niet g'jB. stig. Zijn de berichten juist, dan wordt het zeer waarschijnlijk geacht, dat oesterteelt zal verdwijnen en niet meer mogelijk zal zijn, ook elders niet. vrees, die er steeds was, blijkt wel grond te hebben, en dan zal een bron van staan uit Zeeland gaan verdwijnen. Dan zullen de oesterkwekers grote schade hebben en daarvoor vergoed moeten won De ervaringen, opgedaan door de Ziiiderzeevissers, stemmen niet hoopvol.

Toch laat het zich aanzien, dat het in die richting gaat. Van de zijde van de S.G.P, is al aangedrongen de waarde van die 'bedrijven nu te laten schatten, opdat, als er moeihjkheden komen, de waarderinj niet plaats vindt als de bedrijven, met het vooruitzicht dat zij toch zullen worden opgeheven, in waarde zijn gedaald. Maar al wordt ook een vergoeding gegeven naar de waarde, het zal toch vooi de eigenaren niet aangenaam zijn. Liever zullen zij hun bedrijf blijven uitoefenen, met alle tegenvallers, die zvSks brengen kan. Vergeet niet, dat ook de voordelen door de opheffing onmogelijk zijn geworden.

Een ander nadeel, en dat is met meer zekerheid nog te verwachten dan de onmogelijkheid om de oesteibedrijvei voort te zetten, is dat Zeeland staat overstroomd te worden met personen, die zoeken naar „rekreatie".

Al eerder schreef uw briefschrijver, dat personen, die steeds in een besloten ruimte moeten verkeren, wel behoefte hebben aan een verblijf in de vrije natuur en dat daartegen geen bezwaar kan zijn. Toch is er voor Zeeland wel een nadeel aan verbonden als er een stroom van personen staat te komen en komt, ^^elke het niet gaat om vertoeven in de raje natuur, maar om er eens uit te zijn. en die daarvoor bij voorbeur de dag des Heeren gebruiken. De rust op die dag is dan verbroken. Er komt rumoer. Rumoer van verkeer. Rumoer van personen, die, evenals de runderen als zij in het voorjaar in de weide komen, allerhande vreemde dingen gaan doen. Zij zijn dan zichzelf als het ware niet meer. Dat zal dan niet alleen aanstoot geven bij het opgaan naar Gods huis, maar die mensen willen ook wat kunnen verkrijgen voor het onderhoud van het lichaam. En bleef dat nu nog maar bij wat strikt nodig is, dan zou het al moeilijkheden geven, maar er moet nog veel extra's bij ook, en dan wordt het nog moeilijker. Ook worden de bewoners spoedig beïnvloed door hen, die Gods dag als een plezier-en ravotdag houden. De neiging van een mens is om van God af te wijken, en daardoor die invloed.

Uw Zeeuwse Briefschrijeer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken