Bekijk het origineel

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen van Ds. Zandt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen van Ds. Zandt

4 minuten leestijd

Het ligt in het voornemen om bovenvermelde redevoeringen, evenals dat in vorige jaren het geval was, ook thans weder in brochurevorm uit te geven en verkrijgbaar te stellen bij de drukkerij „De Banier", postbus 2019 te Utrecht. En dit tegen de zeer lage prijs van 4 centen, zeggen vier centen, per exemplaar; dezelfde prijs als verleden jaar. Deze prijs is eigenlijk veel te laag. Wat koopt men tegenwoordig nog voor de luttele prijs van vier centen? Maar ook om de verspreiding er van op enigszins grote schaal mogelijk te maken, heeft het dagelijks bestuur van het Hoofdbestuur er toe besloten om de prijs niet hoger te stellen. Het dagelijks bestuur doet hierbij tegelijk een vriendelijk beroep op gevers en geefsters, om met vrijwillige giften het mogelijk te maken, dat het tekort op deze uitgaven zo veel mogelijk zal kunnen worden gedekt. Nog nimmer hebben de vrienden der S.G.P. het Hoofdbestuur in deze beschaamd, maar steeds zijn er vrijwilhge giften binnengekomen, soms zelfs • rijkehjk, waardoor het mede mogehjk gemaakt is dat de lektuur der S.G.P. tegen spotgoedkope prijzen verkrijgbaar gesteld en verspreid kon worden. Leden en vrienden van de S.G.P., die iets kunnen en wflien missen voor dit doel, wekken wij hierbij op om giften over te maken aan de penningmeester van de S.G.P., de heer Jansen, De Savomin Lohmanlaan 5b te Rotterdam, postgirorekeniiig no. 119560. Bij stortingen of overmaken van melden of giften op deze rekening, moet men alleen vermelden: Penningmeester (jgr S.G.P., dus niet de naam. Deze zal jg bij hem ingekomen giften bij leven en welzijfi stellig te zijner tijd in „De Bauier" verantwoorden. EDce gift, klein of cToot, is hem welkom en deze zal hij met vreugde en waardering ontvangen, gelijk zij door ons hogelijk gewaardeerd worden.

Ooor giften werkt men mede aan de verbreiding van de beginselen der S.G.P., wat nog altijd hoog nodig is. Men staat er somtijds versteld van als men verneemt hoe onkundig velen onder ons volk aangaande de beginselen en het streven iei S.G.P. zijn, alsook welke onjuiste /oorstellingen yelen van de S.G.P. hebben.

Wij bevelen daarom ook met alle vrijmoedigheid aan bij de bestursn, leden en vrienden der S.G.P., om deze redevoeringen, in brochurevorm uitgegeven, aan het opgegeven adres te bestellen. De prijs behoeft toch voor niemand een beletsel te zijn. Voor 4 centen kan men reeds een exemplaar bekomen en voor 4 gulden heeft men er zelfs 'honderd. Het is terdege een zaak van belang, om met de bestelling niet te dralen. Het Hoofdbestuur en de drakkerij kunnen niet wachten met het afdrukken der brochures tot eerst alle bestellingen zijn binnengekomen. Neen, het is van het grootste belang, dat er spoedig bestellingen bij de drukkerij binnenkomen, welke toegezegd heeft, dat zij met het drukken der brochures esn aanvang zal maken en alles in het werk zal stellen om tot een spoedige verzending van de bestelde brochures over te kunnen gaan Daarom zijn wij dan ook zo vrij om een krachtig en dringend beroep te doen op de besturen, leden en vrienden van de S.G.P. om toch vooral spoedig tot een bestelling over te gaan.

De tijd van vergaderen is weder aangebroken. Men bespreke dan ook in de eerstkomende vergadering de bestelling van de brochures, of, zo er voorlopig nog geen vergadering zal plaats hebben, belegge men desnoods een extra-vergadering, waarin de bestelling besproken en daartoe overgegaan wordt. Nog beter ware het indien de besturen zelf het initiatief konden nemen om tot bestelling over te gaan, de^wijl daardoor het Hoofdbestuur spoedig kan bepalen welk een getal exemplaren er gedrukt zal kunnen worden. Dit is ook voor de Partijkas veel voordeliger, want dan kunnen onnodige onkosten bij nabestelling vermeden worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen van Ds. Zandt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken