Bekijk het origineel

Algemene financiële beschouwingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Algemene financiële beschouwingen

6 minuten leestijd

ia de2ie krtogea op bet stttodpuot sttuut, dat p> as in. de hoogste nood tot tijdelijke afmemmiinig van. de expamslo mag wtarden overgegaan, nain!eili|k wajineer een warkelijke overbastetünig dueigt en mat een afremming van de kansumptie aJleen niet kan worden voktaain. Eu waar hiet volgens de redaktie van genoeand orgaan zover oog niet is, wordt •r in het bedoelde aTtikei togen igewaar-•chuwd om door een poditiek van vrees schade aan de bedrijven ; t!oe te brengen door de investeringen te belemmeren, wat geschiedt, wiaimeeir de tijdelijke beüastingverhogin'gen bij vernieuwing worden veiiengd.

In een anider orgaan, namelijk „De Kathoü'O^oe Werkgever" van 26 september li., 'wprdi: ai evenzeer ten sterkste opgekomen tegen de deGbatreffendle regeriigsvooreteUen. Hierbij Vviordt eerst nog eens stügestaajn bij de geschiedenis van deze belastingverhogingen, waarbij ai-op gewezen wordt, dat varledien jaar ©en aarndringen van de zijde dar ondfememerB op afschaffinig van dezse tijdelijke verhogingen door de vaikbaweging gediskwalifioeepd werd als een zioh willen onttrekken aan de levennadige iastenverdelinig, daar toen ook de lonen niet verhoogd wemdien. Thajns worden wti loonsverhogin'gen toegspagt, m'aar nu stelt de regering voor, id> 3 codorhavigje belasümgverhoigingen 'toch maar te verleneen uit kanjunktuurpolitidce overwegiagen en omdat ds ilonen omhoog gaan in onze zich wederom snel axpianderende ekonamie. Het gentcsemde o^Kaan laat dan hierop volgen:

„Wij hebben alle begrip voor konjunktuurpalitieike overwegingen. Maar geheel kloppend vinden wij het toch niet, dat dan bij zo grate vrees voor een sn^ej naderende overspanning een befostingvetrdaginig, welke hoofdzakelijk in de konsumjyiiiieve sfeer tareoht-'komt" — kennelijk wordt hiermiede de beltistin'gveilaginig voor de angehuwden bedoeld — „wordt voorgesteld".

Het vooretel der regerirug wordt derkalve ook als een onbUlijkheid aangemerkt. En voorts wordt mat name ten aanzien van de vermootecbapsibelasting in dit orgaan nog opgemerkt, dait veiiaging van deze belasiting 'een gunstig eüement 2»u zijn bij het — zander prijsverhoging opvangen van da te verwadhten loonkostenstijginigen.

Om nog een ander ongaaai uit bat bedrijfsleven, en we] uit dat van de middeostattd, t* laten spreken, wijs ik 'op het maandblad van de KoninMijke Nedarlandise Middenstandsverenigiag. In bet siepbambemununer vain dit jaar wordt andermeer opgemerkt, dajt de regering door roon-aeg te geven aan verbataring van aaiheadsvcorwaarden en daai< tK»6 vrijwel de gehele nog beschil^bara ruimte te beatittien, aan zeker niet oaredeilijkie verlangien® onder andere van hat midden-en kleiniiadrijf •envoud^ de pas baaft a& gssn& den. Dit •mxrdt ten eearsbe betffeund, vooral cnet het oog op de kleine oadamemers, das Tod'gerus de redaktie van genoemd orgaan ak gevoJg van het nieuwe sociaal-ekonooaiBch beleid ki het gedrang izuHen rafcen, daar hun geen enkele kompeneatie ia do vorm vas verfichtkig van belastingdruk wordt geboden. Ook van de Eijde van het wegvervoer eo het wegverfceer worden tegen de voorstellen töt verlenging dar tijdeHjike belastÉigveirhogingen, inzondarhedid tegen dat inzake het bijzonder invoerrecht op benzine, de motorrijtuigenbelasting en de omzetbelasting voor personenauto's, miotorrijwielen en de daarvoor bestemde banden, z»er ernstige bezwaren inigebraoht, wat Eeer wal te verstaan is, aangezien van de 325 miljoen, welke de tijdelijke belagtinigverhogingen volgens de regering opleveren,

150 miljoen alleen al dooi-de gebruikers van wagtransportartikeilen moeten worden opgebracht. Nu heeft de miinister ten aanzien van de motorrijtuigenbelajsting wel opgemerkt, dait de \"ervoeirders moeten latten op wat het vervoer terugkrijgt, maar daartegen zouden wij toch wülén opmerken, dat het vervoer ook zonder die 'tijdalijke venhoginigen ail zwaar genoeg beiast is. Door de tijdsHjke verhoging wordt .op deze katagoirie van personen, die, volgens de memorie van toalichtinig op de begroting van Verkear en Waitergtaat voor I960, op werkdagen 'grotendeals, namelijk 80 procent, uit zakenlieden beslaat, die dus een auto voor hun bedrijf of ondamieming nodig hebben, wal een belan'grijke extra last gelegd. Ten aanzien van verzflverd© artflcelen is tegen de voorwe^telde verhoging der omzetbelasting al evenzeer beawaar ingebracht en werd in adressen onder maar van de Kamer.? V? JTL Koophanidal Pe Ufcreoht en Gouda bepleit, deze arbikoïen te onttrekken aan het weekfci'arief en ze ondier het norm'aile tarief der omzetbelasting te brengen, daar het hieAij grobendeals om huishoude!i|ke artikelen gaat, in hoofdzaak viemsQhiilïende soorten tafalgerei, die toch niet ais luxe kunnen worden beschouwid en ook njat met massief keurzilvaren artikelen gelijkgesteld mogen wordten. Voorts vw> rdt ook door de fabrikaniben en de wink'sliers in de sjgare'tenbranche sterk gaklaagd over de handhaving van de verboging dar omzetbelasting op sigaretten, waardoor cdj de omaet in dit airti& el aanraerkalijk zagen teruglopen.

De door mij naar \'oren gebrachte stemm'en uit het bedrijfsleven laten er dan ook geen twijfel over bestaan, dat het opnieuw vaplerugen der betreffende beiastinigvarhogingen in daz» kringen als een onibillijfce last wordt gevoald, te meer daar zij als van 'tijdelijke aaiid werden injaevoerd

Wij bepleitai. daarom ajnidermaal bij de regering om deze belastingverhogingen te ilaten vervallen, al zaïl dit thans, nu geblekiMi is, dat de meerderheid der Kamer vóór de dei^etreffende voorstellen zal stemmen, van haar niat te verwachben zijrt. Met aöe naidruk wensen wij er echiar bij de mind'ste-op aan te dringen om in 1960 zodanige maatregelen te nemen, dait niat opnieuw over deze 'kwestie behoeft te wiorden gadiskusaiëerd. Evenzo kuimen wij niet nalaiten nO'gmaab verlaging der hoge staatsuitgavea en verminderin'2 van d» ao iznviare druk der direkte belastingen te bepleitien. In de dooir de minister in juni 1.1. op het partijkonvent der AntirevolutóoriHiire Partij gehouden rede is volgens het •verslag dazer rede döor hem onder meer gezegd, dat in de komende periode veel verantwoardeHjkheidsbesef, wijsheid ea daadkracht nodig zullen zijn. Wij wensen de minister deze drie eigenschappen van harte toe, want ze zijn inderdaad nodig om de zo hoog nodige verlajging dar staatsuitgaven te verwazenlijlcea, ten einde tot verlaiging van de zwaar drukkende belastingen te kminen overgaan. Voor de partikulieren is zulks boog. noodzakelijk om tot sparen en bezitsvonninig te ikunnen komen, voor de onidamemers is-hat nodig om reserves voor kwade jaren en tegenslagen te 'kunnen vormen. Wanneer dit in het verleden mogelijk was gemaakt, zouden tal van landbouwers niet in zulke .g!-ote moeilijkheden weipk©ren al's 'thans ten ajevoilge van de la-isdurige 'droogte 'het geval is. Wat voorts de daadkracht betreft, hopen wij, dat ds .minister ten aanzien van tal van sub'idies, die Op de oniderwjsbegroiHn'g vooikomen en voor doaleinden worden aangewend, wolke in plaats van nuttig, zadenbedai-vend en diarhalve beslist scha'deÜjk voor ons volk zijn, daarvan een even krachtig bevid^s zal leveren als ten aanarén. van de subsidiëring van kerkbouw, waartoe enkele igemeenten, zoaik Den Haag, besloten hebben.

'Het is niet mijn bedoeling. Mijnheer do Voorzitter, om mij uit te spreken over de subsidie ten behoeve van kerkbouw op zich zelf, daar deze kwestie \ms dians niet aan de orde is, maar wel acht ik het een eis van rechtvaardig beleid, dat, wanneer voor dit doel aan de gemeenten door de banken geen geldeo mogen worden geleend, 'gehjk de minister de vorige week met czijn ambtgenoot van Binnenlian'dse Zaken verordendi heeft, de regering dan ook aan rijk INI gemeenten niet toestaat — de gemeenten zijn immers, zoals de minister hedeami'ddag zelf heeft verklaard, in d© huidige omstanidigheden financieel geheel van het rijk afhankelijk — dat tonnen gclds in de vcirm van subsidies woTiden •verstrekt aan bij'voorbeeld „Het Nederlands Ballet" aan schouwbumgen, aan het Hdlandi-Festi'Vial, terwijl de gemeenten, waarover het hier gaait, onder miaar Den Haag; , dik onder de schuilden zitten en jaarlij'ks miljoenentefcorten op hua begrotingen .hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

Algemene financiële beschouwingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken