Bekijk het origineel

De vergadering van de zes ministers van de Euromarkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De vergadering van de zes ministers van de Euromarkt

4 minuten leestijd

Te Brussel zijn de ministers van de Euromarkt in vergaderiu'g bijeen geweest. Zij hebben daarin over een 'groot aantal onderwerpen van gedachten gewisseld, onder meer over de voorstellen van de Italiaanse mfnister van buitenlandse zaken, Pella, tot politieke konsultatie; over de besprekingen met de Griekse en de Turkse regeringen, die het geassocieerd hdmaatsohap van Euratom en de Euromarkt hebben aangevraagd; over een aantal nog niet opgeloste vraagstukken betreffende de 'gemeenschappelijke buitentarieven en over de plannen van de Belgische minister van buitenlandse za-'ken, Wigny, om de etappes, waarin de gem'eenschappehjke markt tot stand moet komen, te verkorten.

Over geen van deze onderwerpen hebben de ministers echter een besluit genomen. De gedachte om van tijd tot tijd politiek overleg te plegen, vond algemeen bijval. Onbeantwoord bleef, of alleen problemen binnen de zes landen, of ook die welke de relaties tussen één der zes landen en derden raken, in eventueel toekomstig overleg moeten worden betrokken.

De gedachten wisseling hierover zal worden voortgezet op de volgende vergadering in de derde week van november.

Uitvoerig werd gesproken over de lijst G, een lijst van goederen, waarvoor bij de onderbanidlelin'^n over het Euromarktverdrag destijds geen overeenstemmin'g over 't gemieenschappelijke buftentarief, bij gebrek aan overeenstemming, kon worden vastgesteld. Een beslissing hierover zal worden geu'omen in de vergadering van november.

Ook de zogenaamde lijst G2 kwam ter sprake, een nieuwe lijst van goederen, waarop enige landen hogere invoerrechten eissn ter bescherming van eigen bedrijfstakken. Het betreft hoofdzakelijk agrarische produkten, waarvoor West-'Duitsland, Italië en Nederland invoerrechten 'wensen te heffen, die hc'ger zijn •dan het gemeenschappelijk buitentarief. Ook hierover is geen besluit genomen.

De gedachten wisseling over de plannen van minister Wigny was uitsluitend van algemene aard. Er werd besloten de bespreking er van aan de hand van rapporten van deskundigen voort te zetten op de volgende vergadering.

De ministers besloten tot grotere samenwerking met de onderontwikkelde landen. Er zal een speciale kommissie van vertegenwoordigers van de zes regeringen worden 'benoemd ter voorbereiding van konkrete voorstellen dienaangaande. Men denkt onder andere aan gemeensohappelij'ke garanties voor investeringen in dergelijke landen, wat één van de punten was van de plannen van minister Wigny.

Betreffende het sluiten van een overeenkomst van de zes landen van de Euromarkt met de zeven landen van de vrijhandelszcne, is men nog geen stap nader gekomen, boe belanigrijk dfeze aan'gelegenheid ook is, en wel in het bijzonder ook belangrijk voor ons land.

Mr. Dr. 'K. P. van der Mandele, de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, 'heeft daarover in een rede, welke hij, over Rotterdams positie als tweede haven ter wereld sprekende, hield, cnder meer gezegd: Hoewel wij proberen een brug te slaan naar de zeven landen van de Vrijhandelszone, zitten wij vastoenageld in de Eujomarkt 'van die 6 lamden. Wanneer pogingen om in breder verband het eens te worden vóór juli 1960 niet slagen, wanneer de interne tarieven verlaagd worden en de buitenlandse tarieven gelijk bhjven, dan wel iets verhoogd worden, dan wordt de positie van onze 'haven ernstig bedreigd.

Men heeft enige tijd geprobeerd waarlijk Europees te denken, maar de laatste tijd treedt het nationale element weer sterker op de voorgrond, met name in Frankrijk en Duitsland. Men denkt daarin thans meer nationaal dan internationaal, zulks baart zorg. ea

Frankrijk heeft niet alleen nu, maar bij het totstandkomen van het verdrag van de ÏEuromarkt ook nationaal gedacht. Zijo regering heeft daarin destijds voordelen verkregen, welke voor ons land hoogst schadelijk waren, en daarvan wenst de tegenwoordige Franse regering geen afstand te doen, hetwelk te voorzien was. En daarom heeft de fraktie van de S.G.P. in de Tweede Kamer ook tegen het voorstel van wet gestemd, waarbij ons land in de Em-omarkt werd opgenomen. Niet alleen toch kan de Euromarkt de Rotterdamse haven in de toekomst ernstig treffen, maar zij doet dit ongetwijfeld in vele andere dingen ook reeds nu al en zal het in de toekomst nog in sterkere mate doen, als er geen ingrijpende veranderingen in worden aangebracht, waartegen de Franse regering zich steeds hardnekkig blijft verzetten. Het is met de Euromarkt zelfs zo gesteld, dat hevige tegenstanders er van openlijk verklaard hebben, dat Nederland daarbij in de kou ie komen te staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

De vergadering van de zes ministers van de Euromarkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken