Bekijk het origineel

De Banier

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Banier

5 minuten leestijd

Nogmaals 'komen wij terug op het werven van abonnees voor „De B'anier". Dit omdat dezie 'aanigeiegenheid in allerlei opzicht voor de S.G.P. van zo grot© Jsetekenis is. Zij is een partij, welke niet over : g!rote geldmiddeten te beschikken heeft. Zij heeft 'dte'snieittegenstaanide haair ieiktuur immer tegen zeer lalge prijzen uJlgegeven, waarbij de part'ijkas meermiafen 'grote geldsommen heeft bijgepa'st. Zij wil dit 'Ook in : de 'toekom'St gaarne blijven doen. Het hoofdbestuur is er eenparig van overtuigd, dat dit noO'dzakelijlc is.

Het behoeft eigenlijk niet 'gezegd te worden, dat 'het daarvfan in de eerste plaats overtui'gd is uit oorza'ak van de 'beginselen'. Deze zijn het ten volle waaird, dat zij in bredere kring verspreid worden len daarin ook ingang v-inden. Daiartoe draagt het officiële 'dla'gblad dier partij stelig medfe. „De Banier" is om haat inr houd steüig aan te 'bevelen. Daaim ikomt geen 'lekttuur •voor, idSe in een gezin ndet kan gelezen worden; .gehlk er in menig gezin zoveel lektuur binnenkomt, die er niet in hoort, omdat zij 'sdhadehjk inwierkt op oud en jong.

Men achte dit toch vooral niet gering. De iektuur, M'eïïce er igelezen wordt, oefent meer invloed uit op de lezer dian men gemeenlijk w"el denkt. Tal van dagbladen behoorden, d-aarom ook uit : de woning geweerd te worden. Uit dit oogpunt valt het zeer te betreuren, dat de S.G.P. onm'ogelijk ©en dagblad kan bekostigeni. DJt bdhoort tot 'de onmogelijkheden, gelet op de 'grote geldsommen, weïïce er diaiarvoor nodig zijn. Zelfs een veel grotere partij dan de S, G, P., oamehjk de C.H.U., heeft dit niet kunnen bekostigen. Zij heeft maiar een korte tijd een da'gblad 'kunnen uitgeven, dooh heeft dit al heel spoedig moeten S'ta'ksn, om niot in noig veel zwaaxder schulden te geraken dan an 'de 'zwaje schuld, waiaiin zij reöds 'gefaom'en is met de maar betrekkeiijik zo korte tijd, waarin haar dagblad verschenen is. Gods Woord' leert ons, dIat men, alvorens een toren te gaan bouwen^ de kosten van die bouw heeft te ovemekenen. En als de S.G.P. nu dit onderwijs •verwa'arlooside, dan zou zij daarmede beslist tegen Gods Woord ingiaan. Het is •i'och zo gesteld, dat indüsn het hoofdbestuur tot het uitgeven van een daghlad iuansp'oorde en de S.G.P. daartoe overgang, dat zij zich daannedie in schulden v; » duizieri'den en nog eens düizen'den guldens zou gaan steken, zelfs reeds na korte tijd van idfe verschijning, en dat indien •zij met de uitgave van een diaigblad doorging, het in een smadelijk en sichandelijk faiHissement zou eondi^n. Boevendien zijn er irog andere redenen, waarop wij thans niet nader zullen, ingaan, waarom de uitgave van een diagblad •voor de S.G.P. ten enenmale tot de onmoigelijkheden behoort

Als men daair nu tegen opmerlct, dat er toch een tijd .geweest is, dat dO S.G.P. er wel ©en diagblad op na hield, dan wijzen wij er op, dat aUes toentertijd veel en \aeel goedkoper was, en zijn wij boven-< Ben met personeni, die dit destijds meegemaakt hebben, er ten volle •van overtuigd, dat onder de destijds bestaande om.standigheden de uitgave van het diagblad niet had kunnen volgehouden •worden, en dat wij 'dank zij des Heenen : goedheii: d met het dagbfed aan een fa€liss©m: snt ontkomen zijn.

Het is daarom op zichzelf al verbHjdend, boe 'graag wij ook 7X)uden iwüien dat do S.G.P. in staat was om eeni da: gblad uit te geven, dat zij tenminste een weekblad kan bekosti'gen. En dit in ide eerste plaiaifs om des beginsels wil. En verder ook uit finlanciëel oogpunt. Elke nieuwe tabonnee is een ^Adnstpost voor de S.G.P. Hoe^veel te meer abonn: ees „De B'anier" heeft, hoev'eel te meer de partijkas in de toekomst kan besteden aan lektuur ter •ver-.spreidin'g van 'de beginselen der S.G.P. Want waarlijk, als het hoofdbestuur er op aandringt, diat er abonnees voor „De Banier" geworven zulfen wonden, dan is dit niet om een rijke partijkas te bekom'en, maar bepaaHdelijk om over middelen te 'kunnen beschikken, die het toelaten om op 'grote schaal haar lektuur te verspreiden. Hieraan mede te werken, omdat de beginselen der S.G.P. geheel op Gods Woord gegrond 'zijn, moet een ieder, 'die nog enige liefde en, krediet voor 'dat Woord heeft, geen last, maar een lust zijn. Dit legt bo-Vemdien op de besturen, 'leden en vrienden ' van die S.G.P. een - verplidhtin'g. Van hart© hopen Vlij, dat een ieder van hen deze verplichting zal igBvotelen en idat het hem een lust zal zijn.

Dit legt bovendien op de besturen, feden en vriendten •van de S.G.P. esni vOrpKchting. Van harte 'hopen •wij, dat een ieder van hen deze verplichting zal 'gevoelen en 'dat het hem ©en lust 2al zijn zich ia te spannen voor het winnen: •van nieuw© aJbonne©s van , , De Banier". Zij mogen beg& mien met proefnummers van „De Banier" aan te vragen bij de diruikkerif N.V. , J)e Banier", postbus 2019 te Utrecht, welke de proefnummers igehed. kosteloos ©en tijdlamg zal zendten aan de adressen, welke haar opgegeven zuHen worden door degenen, die van oordeel zijn, dat ap zulk een wijze een mogelijkheid bestaat om nieuwe abonnees te verkrijgen. En deze mogelijkheid bestaat ex nog altijd zeer goed. Daarom dienen de handen aan de ploeg geslagen te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

De Banier

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken