Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM Koos

Betse nüen en nichten! Het is weer zo ver, dat de oplossingen van de raadsels dar opgaven 609 tot en met 612 kunnen ingezonden worden. Dit is een mooie gelegenheid voor hen, die tot nu toe de oplossingen niet in'25onden, hiermede nu eens te beginnen. Het is vooral in deze tijd met de lange winteravonden een goede 'bezigheid, terwijl men er ook af en toe nog een mooi leesboek mee kan verkrijgen. Wie wil gaan meedoen, moet op de voonzijde van de brief het woord NIEUW schrijd ven, aan de achterzijde naam en volledig adres, terwijl men in de biief onder de oplossingen voornaam, naam en volledig adres moet schrijven. Voorts roepen wij een hartehjk weilfcom toe aan Go van Garderen te Langbroek, die als nieuwe nioht is toegetreden. Tlhans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 612

Jcmgeren:1. Noem de naam van: . een jongeling, die dromen uitlegde. b. een godin der Efeziërs. c. de profeet, die Adhabs dood voorspölde. d. een goddeloos koning over Israël. e. het gebergte, waar de ark van Noach op bleef rusten. f. de zoon en opvolger van koning Josafat. g. de plaats waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte. Ji. esn afgod uit het Oude Testament, i. de vader van koning Manasse. Welke naam vormen de derde letters van links der boven gevraagde namen?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het eerste hoofdstuk van het boek Ijukas. a. De igrote dag Zijns tooms is gekomen. b. In welke vele dingen zwaar te verstaan zijn. c. Want de Heere heeft Sion verkoren. d. Hij voert mij aan zeer stille wateren. e. Geef mij niet in de hand mijner vijanden. f. En als zij dat gedaan hadden.

S. Een tekstgedeelte uit Jesaja bestaat uit 49 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens:

De 87 1 32 39 38 31 legt een nest voor zidh (Psalmen). Het vierde dier was een vliegende 2 23 9 49 5 gelijk (Openbaring). Koning Sauls vader heette 11 28 33. Er waren ten tijde van Johannes in Klein-Azië 46 36 21 44 13 gemeenten.

Gij vertient de munte en de 34 47 40 10 6 en de komijn (Matth. 23). Want 14 25 42 27 19 26 höbben mij omsingeld (Psalmen). Wat 29 12 8 18 26 is er in mijn bloed? (Psalmen). De Heere stelde een 4 41 24 48 3 ean Kain. Mijn hart werd 43 15 22 16 in mijn binnenste (Psahn 39). 45 35 7 is een meta^. 30 is de eerste letter van de naam van een profeet, die dromen uitlegde. 20 is de eerste letter van de naam van een jeugdig evangelist.

Ouderen: I. Een tekstgede'elte uit Maleachi bestaat uit 78 letters. Welk tekstge­ deelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 36 4 14 51 6 47 66 werd uit de doden opgewekt. 7 72 23 57 71 was een hogepriester ten tijde van David. 69 5 61 44 35 73 za'lfde David tot koning. Zijn 25 15 60 71 54 2 zal zijn in de vreze des Heeren (Jesaja). Ik zal u doen 76 27 3 39 28 op de hoogten der aarde (Jesaja). Hoe lang zult gij de 9 13 33 41 68 63 zoeken (Ps. 1—6). 30 75 31 77 20 zullen komen onder Mijn Naam. Job had 26 58 74 62 40 zonen en drie dochters. De 18 24 34 29 53 des Heeren maakt rijk. 65 32 38 70 37 is een jaargetijde. Is er dan bij hem een 10 1 43 64 16 49 (Job 30—35). Het 67 8 55 22 52 diende Israël tot voedsel. Asaf was 59 19 23 48 17 op de goddelozen. 50 42 wilt tot Mij niet komen. Het 45 21 56 viel op Matthias. 12 en 78 zijn twee gelijke letters, die geraden moeten worden. 'De vijf dwaze maagden kwamen 46 11 laat.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit 'het boek Lukas tussen de hoofdstukken 8 en 12. a. Zij waren uit een heel ver land. b. Zij vreesden het gebod des konings niet. c. Van welke het einde zal zijn naar hun welken. d. Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. e. Bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat. f. Zij braöhten Hem het veulen. g. Zij gingen veel te vroeg op weg. h. Dat moet u niet aan mij vragen.

3. Noem de naam van: a. de berg waar Abraham zijn zoon wilde offeren. b. de echtgenoot van Milka. c. de stad des groten Konings. d. de profeet die de Baaipriesters doodde. e. het hoofd van Sauls herders. f. de dienstmaagd die verschrikte bij Petrus' komst. g. de zoon van Ruröi. h. de koning van Syrië ten tijde van Achab. i. de grootvader van koning Abia. j. Jafeths vierde zoon. De laatste letters van de boven gevraagde namen vormen de naam ?

De oplossingen van de raadsels der opgaven 609 tot en met 612 mogen ingezonden worden. Brieven te richten aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Wij gaan nu verder met het verfhaal over

VAN SPOTTER TOT BIDDER 3

De vorige keer vertelden we, dat John zich voomam wederom naar de prediker te gaan luistersn, zodra de gelegenheid zidh daartoe voordeed. Dit was al heel spoedig het geval. Zodra hij die dag met zijn werkzaamheden gereed was, borg hij zijn gereedschappen op en ging zo vlug mogehjk naar zijn huis om eerst wat te eten en zich te kleden. Hij deed

echter, voordat hij de deur uitging, ook nog wat anders, iets wat hij in vele jaren niet gedaan had. In zijn jeugd hadden zijn ouders hem wel leren bidden vóór en na het eten, en ook vóór hij naar bed ginig en als hij opstond, maar toen hij ouder werd en de ouderlijke woning verhet, had hij het gebed langzamerhand helemaal verwaarloosd, waartoe de omgang met vrienden, die van huis uit zonder godsdienst waren opgegroeid, niet weinig had bijgedragen. Nu edhter gevoelde hij grote behoefte om zijn noden de Heere bekend te maken en te smeken of het Hem behagen mocht hem te willen schenken wat hem ontbrak, door middel van de prediking, die hij van plan was te gaan beluisteren. Dat was dus wel een hele grote verandering met enige dagen geleden, toen hij met de prediker de spot gedreven en hem voor gek verklaard had! De spotter van weleer was nu een bidder geworden. Hoe geheel anders ging hij nu op weg naar de samenkomst in de open lucht! Nu geen boze plannen meer in zijn hart, maar begerig naar de ontvouwing van het Woord Gods, en met de bede in zijn ziel, of de Heere hem genadig wilde zijn.

Hij bevond zidh al vroegtijdig op de plaats van samenkomst. Zodoende kon hij een goede plaats uitkiezen, niet te ver van de prediker. Toen deze zijn plaats had ingenomen, liet hij eerst een psalmvers zingen, om vervolgens voor te gaan in gebed, waarin hij de Heere verzocht het gepredikte Woord door Zijn Geest aan de harten te willen toepassen. Hierna las hij een gedeelte uit Gods Woord en koos tot tekst het laatste gedeelte van het 47e vers uit Lukas 24, dat luidt: „beginnende van Jeruzalem".

De prediker stond eerst stil bij de gruwelijke zonde, die de Jodsn en Romeinen begaan hadden door de Heere Jezus, de Zoon Gods, te kruisigen. Daarna edhter wees hij er op, dat niet alleen de Joden en de Romeinen dit gedaan heibben, maar dat alle mensen daaraan mede schuldig zijn, daar zij toch allen vijanden Gods en vijanden van Christus zijn en zichzelf liefhebben boven God. Terwijl de prediker zo sprak, was het alsof hij 2dch tot John persoonlijk wendde, wamt terwijl hij hem juist doordringend aanzag, zeide hij: Gij zijt die zondaar, die mede Jezus gekruisigd hebt. Deze woorden drongen diep in Johns hart. Hij wist niet meer waar hij stond, want het was alsof zich de aarde onder zijn voeten opende om hem te verzwelgen. Zijn zonden werden hem voorgehouden en hij kreeg ook te zien en te erkennen, dat de Heere hem naar recht zou kunnen verwerpen. Hij kreeg echter nog meer te leren, doch hierover in een slotstuk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken