Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

8 minuten leestijd

Het is een van de Heere geboden taak, dat een ieder naar de betrachting van zijn welzijn en welvaart heeft te staan, en indien hij een gezin heeft, naar die van zijn gezin. Alsook dat overheden deze hebben te betrachten ten aanzien van hun onderdanen. Doch hoe? Op welke wijze en met welke middelen? Woixlt het welzijn en de welvaart gezocht en verwacht van de mens, diens inzicht, rede en beleid; of worden deze gezocht bij de Heere en in de onderhouding van Zijn geboden?

Is het eerste het geval, dan geldt het woord van de Heilige Schrift nog immer: „Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heü is; zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot de aarde; in die2ielfde dag vergaan zijn raadslagen. Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God, is, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in eeuwigheid".

Deze uitspraak zien wij nog immer bewaarheid, al zijn er eeuwen verlopen sedert zij gedaan werd, en zal ook stellig 'bewaarheid worden in de pogingen, welke thans door de machten der aarde worden aangewend om vrede op aarde te brengen en de spanningen tussen de volkeren weg te nemen.

In afzonderlijke zittingen van de twee kamers van de opperste so-vjet was - van tevoren besloten, dat de gemeenschappelijke bijeenkomst van de opperste sovjet zou 2djn gewijd aan ontwapening, als middel tot versterking van de - vrede en de vriendschap tussen de volkeren.

Overeenkomstig dat besluit heeft de Russische premier Ohroestsjef een rede uitgesproken, waarin hij zeide: Geleid door het leninistische beginsel van vreedzaam naast elkaar bestaan van staten met een versöhülend maatschappelijk stelsel, neemt de Russische regering konkrete maatregelen ter verwerkeUjking, welke zijn neergelegd in het Russische voorstel voor een algemene en volledige ontwapening.

Hij verklaarde voorts, dat het aantal Russische manschappen in 19'27 1.433.000 had bedragen, doch in 1941 opgevoerd was tot 4.207.000, in 1945 het aantal van 11.365.000 had bedragen, maar na de demobilisatie in 1948 slechts 2.874.000; doch .dat de koude oorlog weder tot een verhoging had geleid, zodat er in 1955 weder 5.763.000 onder de wapenen waren, terwijl sindsdien er 2.140.000 gedemobiliseerd waren, zodat het aantal thans 3.623.000 manschappen groot is. Van hen zullen er met goedkeuring van de opperste sovjet wederom 1.200.000 naar indtistrie en landbouw worden overgebracht.

Chroestsjef hield daarbij een lofrede op de prestaties van de Russische technici op het terrein van 'ballistische projektielen van alle afmetingen, van het uitvinden van nieuwe wapens, van de ruimtevaart, de bouw van door atoomkracht voortbewogen ijsbrekers; waaraan hij toevoegde, dat er verleden jaar in Rusland veel meer technici waren opgeleid dan in de Verenigde Staten van Amerika, namelijk 94.000 tegsn 35.000.

De Sovjet-Unie heeft nu genoeg atoomen kernwapens, zo vervolgde Chroestsjef. Daar geen overeenstemming bereikt werd met de westelijke mogendheden over het stopzetten van de atoomen kemwa'penproduktie, is de Russische regering gedwongen deze produktie voort te zetten. Rusland heeft een machtige rakettechniek, zijn luchtmacht en-vloot hebben hun vroegere belangrijkheid reeds verloren. In Rusland is de vervaardiging van bommenwerpers reeds verminderd en zal de vervaardiginig er van 'geheel stopgezet worden. Zijn gehele militaire luchtmacht zal bijna geheel uit raketten bestaan.

Chroestsjef kondigde verder aan, dat het presidium van de opperste sovjet op voorstel van de regering had 'bedoten het ministerie van binnenlandse zaken op te heffen, en dat de funkties daarvan zijn overgedragen aan de afzonderlijke Russische republieken, terwijl de leiding over de politieke pohtie aan dit ministerie reeds eerder was ontnomen en onder kontrole van de totale regering gebracht was. Hieatoe was overgegaan niet alleen vanwege de vemi'indering van de kosten, maar in hoofdzaak voor het - welzijn van de verdere ontwikkeling van de socialistische demokratie, voor het welzijn van de verdere ontwikkeling en de toeneming van de rol van het pubhek - voor het behoud van de sociahstische orde en ter vermeerdering van de rechten van de plaatselijke machtsorganen.

Sprekend over dte topkonferentie zeide hij, dat wat zijn aandeel betreft, hij zal zorgen dat zij slaagt. Hij is er van ovei'tuigd, dat elke 'kwestie, hoe ingewikkeld zij ook moge zijn, op vreedzame wijze kan worden opgelost.

Sprekend over zijn 'bezoek aan Frankrijk zeide hij: Het zal mij een genoegen zijn de 'ijrestaties te bezien van Ruslands bondgenoot in de Strijd tegen het Hitlerdom. Wij hebben grote achting voor het volk, dat zulk een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de kulturele en technische cn'twikkeling. Ons land kent De GauUe als een man, die grote moed aan de dag legde in de tijd, dat Frankrijk bezet was.

Daarna sprak hij over het aanstaande bezoek van Eisenhower aan Rusknd. De So-vjetregering hoopt dat de geest van Camp Da-vid met sukses zal worden voortgezet in Moskou. Wel oefende hij er kritiek op, dat de Amerikaanse regering zich de vrijheid had voorbehouden om weer kemproeven te doen plaats vinden. Hij zeide tenslotte, dat er in Rusland een nieuw, onvoorstelbaar wapen 'in voorbereiding is, welk wapen zich thans nog in de dossiers van de geleerden bevindt.

Chroestsjef heeft er in het bijzonder de nadruk op gelegd, dat zijn lan'd de sterkste mihtaire mogendheid in de wereld is, die Amerika zou hebben voorbijgestreefd door zich te koncentreren op de nieuwste wapens. Ook had hij voor alle staatshoofden van de landen, die hij voornemens is binnenkort te bezoeken, vele goede woorden, maar hij trok fel van leer tegen West-.'Duitsland , en kanseher Adenauer, waafbij hij niet schroomde de namen van Hitler en Adenauer in één adem te noemen. De recente anti-semietische daden in West-iDuitsland achtte hij een teken, dat de kraohten der reaktie aldaar sterker - worden.

Velen beschouwen de lofrede van Chroestsjef op De Gaiille als een poging om Frankrijk los te maken van zijn bondgenoten Amerika en Engeland, en achten Chroestsjefs verklaringen, waarin hij de militaire macht van Rusland zo hoog verhief, als een dreigement om de westelijke mogendheden tot vérgaande toegeeflijkheid ten opzichte van de Russische voorstellen te bewegen. En dit te meer dewijl de Russische minister Van defensie op de bijeenkomst van de opperste sovjet de militaire macht van Rusland ook al in de lucht gestoken heeft, toen hij daarin mededeelde, dat Rusland thans operationele raketten heeft, die praktisch onbegrensde afstanden kunnen afleggen en onderweg niet geraakt kunnen worden. Deze raketten kunnen volgens deze minister elk doel op vijandig gebied treffen met een lading, , - waarvan de kracht gelijk is aan die van twee miljoen ton gewone bommen van het type, dat in de tweede wereldoorlog gebruikt werd.

Sprekend over een oorlog, we'lke aan Ruslan'd zou worden opgelegd, verklaarde deze minister, dat het een totaal gebruik van de thans bestaande kernwapens te zien zou geven en dat men er op bedacht moet zijn, dat een aanval tegen Rusland een verrasingsaanval zou zijn. Met het oog op deze mogelijkheid en om direkt terug te kunnen slaan, bereidt de Russische regering zich voor.

Dit alles klinkt allesbehalve vredelievend en getuigt van groot wantrouwen en van geen geloof in een vrede op aarde en een ontspanning in de verhouding tussen de volkeren.

Evenmin spreekt dit uit het feit, dat president Eisenhower Dr. Keith Glennax, direkteur van het nationaal bureau voor lucht-en ruimtevaart, opdracht gegeven heeft onmiddellijk de uitvoering en afwerking van een projektiel ter hand te nemen, dat gericht is op de vervaardiging van een gewelddadige raket met een Stuwkracht - vfan ten minste 1.500.000 pond. In zijn brief zegt de president, dat het van essentieel belang is, ernstige pogingen te doen om de Amerikaanse prcduktiekapaciteit op het gebied van de krachtige raketten te versterken. Dr. Glennar wordt verzocht om zo spoedig mogelijk na te gaan hoeveel aan-vuliende gelden hij voor de bespoedi'ging van het program nodig heeft.

De Amerikaanse luchtmacht heeft bekend gemaakt, dat een nieuwe raketneus Ls gekonstrueerd, welke zijn meetinstrumenten automatisch op de zon richt. Kort geleden zouden geslaagde proefnemingen met de bijna drie meter lange neuskegel zijn gemaakt, waaiibij deze was bevestigd aan een raket voor w^)ensdhappelijk onderzoek. Toen de raket het hoogste punt had bereikt, boog de neus met een hoek van 90 graden om zqii e« om zijn lading instrumenten op de zen te richten. Zodra de waarnemingen waren gedaan, keerde de neuskegel in zijo oorspronkehjke stand terug om per parachute naar de aarde te dalen.

Uit het bovenstaande valt te konstatere», dat in weerwil van de topkonferentie de wedloop in de .bewapening nog aUerminst een einde genomen heeft; ook zelfs niet als in Rusland het aantal der troepen aanmerkelijk verminderd is.

De Amerikaanse regering heeft zich gehiaast om ook te publiceren, evenals dat Chroestsjef dit deed, dat ook het aantal van haar troepen aanmerkelijk - verminderd is. Zij heeft daaromtrent bekend gemaakt, dat zij na de tweede wereldoorlog het .grootste deel van haar strijdkrachten, die 12.300.000 man omvatten, gedemobiliseerd heeft, maar later met het oog op de koude oorlog het aantal van haar strijdkrachten verhoogd heeft en dat dit thans ongeveer 2.500.000 bedraagt.

Betreffende de algemene ontwapening heeft de Ameri'kaanse regering verklaard, dat zij bereid is even ver te gaan als enig ander land inzake de ontwapeninsj, m'its cp dit punt een afdoende en betroufwbiare kontrole wordt ingesteld. Zij 'hoopt dat de Russische regering daarin zal be-wiUigen en dat bij de komende onderhandelingen een overeenkomst inzake de kontrole bereikt zal worden, die het wantrouwen zal wegnemen en een wer-'kelijke veihgheid zal waarborgen.

De ontwapeningsdeskundigen van - vijf geallieerde mogendheden, Amerika, Engeland, Frankrijk, Canada en Itahë, zullen deze m'a'and in Washington bijeen komen ter voorbereiding van de nieuwe - onderhandelin'gen, . welke half maart ia Geneve een aanvang staan te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken