Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom hebben zich een paar nieuwe neven en een nieuwe nidht aangemeld. Het zijn in alfabetische volgorde: Johanna Bunt te Spankeren (bij Dieren), Jan Molenaar (of moet het Johanna zijn, er stond alleen J. Molenaar? ) te Leiden en Pieter Vlok te Moordrecht. AUe drie zijn hartelijk welkom. Hun oplossingen worden geregeld verwacht.

Voordat we de nieu^we raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 613 tot en met 616.

OPGAVE 613

Jongeren:

1. Want deze Melchiziédek was koning van Salem. '(Sichem, twee, Elkana, avond, zalig, •wens, wend, Zedekia).

2. Want gij 'hebt genade bij God gevonden.

3. Om te verschijnen degenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. (Simson, Ezechiël, wijizen, heidenen, vorsten, dertig, snijdt. Nun, os, dagen, cederen, duur, ds.).

Ouderen:

1. Traohonites. {Theofilus, Rufus, Achimeledh, Cyprus, Henoch, Olympas, Nadab, Ismaël, Thyatire, Ur, Safan).

2. Al wat uit het geloof niet is, dat is Eonde.

3. lEn aUe eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden, en een grote hagel, elk als een talent pond awaar, viel neder op de mensen. {Ëlkana, zand, petra, Ahasvéros, i|zer, poorten, beginne, Genesis, dwalen, vonden, gemeenten, lendenen, 2 X ledig, velen, lente, doen, 2 x el).

OPGAVE 614

Jongeren:

1. En zie, de ster die zij in 't oosten gezien hadden, ging hun voor. '(Uzzia, David, nederig, gezond, ijs, ihonig, troosten, een, tien, heen).

2. Nazareth. (Naomi, Anna, Zadharias, Ananias, Rachab, Efratha, Thomas, Herodes).

3. Een ziwaard zal door uws zelfs ael gaan.

Ouderen:

1. Bethlehem. (Boaz, Elimélech, Troas, Hadassa, Lot, Ezau, Hiskia, Endor, Midian).

2. En daar waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld. (Zacharias, Eva, Eliëzer, wederhelft, Bkron, Elibu, Denen, tand, drie. Eden, ds. heden, d).

3. Dat u heden geboren is de Zaligmaker.

OPGAVE 615

Jongeren:

1. Zij zwllen als een kleed verouden.

2. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. (ijzer, koper, tin, gerezen, Noach, ijdel, gekend, heden, hunne, N.H., d).

3. Abednego. (Abraham, Babel, Elymas, iDagon, Naboth, Etfraim, Gosen, Orpa).

Ouderen:

1. Wij brengen onze jaren door als een gedachte.

2. Lachai-Roi. (Laban, Amram, Chuzas, Hesbon, Asnath, Issaschar, Rome, Onésimus, Ismaël).

3. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels? (huurling, waarheid, water, zorgen, wierook, netten, stenen, vuisten, sneeuw, Emmaüs, ijs, at, aas, eed).

OPGAVE 616

Jongeren:

1. Ik zag geen tempel in haar.

2. Sardius. (Sisera, Ada, Ruben, Darius, Izébel, Ur, Sin).

3. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en u)w zaad. (Izak, vasten, pot, eeuwen, lijden, helft, tijd, ega, dag).

Ouderen:

1. Hazaroth. i(Heber, Antipatris, Zerubbabel, Elisama, Rehuël, Oreb, Tertius, Hermogenes).

2. En voor Hem zult gij u buigen.

3. Opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. (wonde, ezel, doden, Midian, verhardt, dood, roede, uur, rivier, pand, dit, tien, t).

Tlians volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 620

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 71 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens:57 16 52 32 51 48 was de vader van koning Manasse. 59 56 34 27 49 was de opvolger van Elia. Jozef van Arimathea was een 33 39 6 man. 10 14 41 is gelijk 15 63 71 is gelijk 38 64 5 is een getal beneden tien. 60 54 44 48 4 was een koning, die telkens zijn woord brak. De Israëlieten maakten zidh gegoten 13 55 67 29 30 31 65. 8 23 62 2 68 is een getal beneden tien. Zij hadden mij omringd als 35 11 1 69 (Psalmen). De Heere heeft geen welgevallen aan de 36 45 3 21 46 des mans. Mijn 66 22 70 7 19 25 struikelen van vasten. Hij heeft in dezelve een 61 43 12 9 gesteld (Psalm 19). 17 24 58 20 is een dikke 2warte vloeistof. Niemand kan twee 42 26 50 37 40 dienen. De Engel des Heersn stond tussen de 47 16 53 18 2 12. 28 moet geraden worden.

2. 'Noem de naam van: a. een zeer •wijze koning. h. de moeder van Efraim en Manasse. c. de broeder van Rebekka. d. de koning, die naar Cesaréa kwam om Festus te begroeten (Hand.). e. Davids eerste vrouw. f. een koningin, die uit het - venster geworpen werd. g. de schrijver van koning Josia. Welke plaats, voorkomend in de Handelingen, vormen de eerste letters van de bovengevraagde namen?

3. De naam van een persoon uit het boek Riohteren met nadere aanduiding telt 27 letters. Welke naam met aanduiding wordt bedoeld als het vol-' gen de bekend is? 7 12 1 22 verkocht zijn eerstgeboorteredht. 'De E'gyptenaren hebben 8 9 25 4 tot stamvader. De Israëlieten werden naar 2 26 23 11 6 gevoerd. 19 5 18 20 16 7 21 zijn de eerste 23e!ven letters van een soort boom, waaronder Elia sliep. Want de 15 13 14 10 is mij opgelegd (1 Kor. 9). 24 17 1 27 was een afgod, genoemd in het Oude Testament.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 70 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Waarmede zal de 59 26 16 38 23 34 36 43 46 zijn pad zxiiver houden? Geef de ziel Uwer tortelduif aan het 7 14 65 44 24 8 17 55 1 6 27 40 niet over. De kinderen van Enak waren 9 47 62 63 12 22. Op deze petra zal Ik Mijn 35 21 48 56 60 51 11 58 bouwen. Paulus bevond zich onder meer in 19 28 29 5 61 53 2 van moordenaars. De kamerling zat op een 68 18 41 45 37 toen Filippus hem zag. Uw Woord is een lamp voor mijn 32 33 15 52. Zij rekten de dunne platen van goud en sneden het tot 54 25 69 3 20 16 (Exodus). Laat toch een 49 66 13 tussen ons zijn. Het gevogelte 64 39 dezelve uit de korf. Toen kwamen zij 57 42 Elim. 30 en 67 moeten geraden worden. Te 70 4 31 10 50 70 was één der Klein-Aziatische gemeenten.

2. Maak door een andere rangschikking der letters uit

DUNBOSINAHIPMABASA

vier persoonsnamen, voorkomend in Ezra 2.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 617 tot en met 630 kunnen worden ingezonden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken