Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Besie neven en nichten! .

Ditmaal beginnen wij met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 622

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de profeet, die Achabs dood aankondigde. b. de grootvader van koning Salomo. c. ds vrmiw, die uit Jericho gered werd. d. de vierde zoon van Jakob en Lea. e. één der hogepriesters onder wie Johannes de Doper optrad. f. de afgod, aan wie kinderen geofferd werden. Welke naam vormen de eerste letters \an de bovengevraagde namen?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezaman een tekstgedeelte vormen uit Psalm 68 {onberljmd). a. Maar de oprechte, die maakt zijn weg vast. ib. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid, e. Wie is aan onze God gelijk? d. Hij doet met ons niet naar onze 2»nden. e. Want de zaligheid is in geen ander.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit 66 letters. Zoek dit tel< stgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Saul gaf aan 8 16 41 5 31 36 49 de vrouw van David. 19 7 47 59 44 62 10 was de profeet, die zeide, dat God van de hemel het 'hem zou doen gelukken. .56 18 60 13 50 is de naam van een Arabier, die vijandig stond tegenover de herbouw van de tempel. 26 54 46 11 30 38 zeide: Gij weet dat ik U liefheb. Ook 34 28 1 24 de zon 25 61 en de zon gaat onder (Pred.). 6 3 53 22 12 was een man naar Gods hart. Wie zal verkeren in uw 57 33 37 42 48 66. Want ik ben tot hinken 27 45 29 51 65 58. 39 9 21 23 40 52 betekent dralen. En dit waren hun woningen, naar hun 20 15 35 32 63 21 55 17 (1 Kronieken 6). Indien uw offerande spijsoffer is, in de 2 9 4 gekookt. 64 43 11 is een woestijn, welke de Israëlieten introkken na de doortocht door de Rode Zee. 14 moet geraden wordsn.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Mai-kus, tussen de hoofdstukken 6 tot en met 10. a. Want daar is niets verborgen voor God. b. Wie zal ons het goede doen zien. c. Gaat op de uitgangsn der wegen. d. 'Hij zeide: ik ga niet; en hij ging wel. e. Wie is in de hemel bij Hem te vergelijken? f. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot Hem. g. Uit het hart zijn de uitgangen des levens.

2. Maak uit KAFTANWESPARGR1ES'R, ARI-PEERUILERS de namen van vijf vogels, voorkomend ; ti het boek Deuteronomium, alle in één zelfde hoofdstuk.

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 70 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgsnde gegeven is? Waarom heeft Sara 24 1 16 47 65 3 36 70 ? Salomo's troon had een voetbank van 59 33 15 38. Gij 46 21 27 11 tot Mij niet komen. 'De 66 4 55 30 19 uws hoof ds zijn alle geteld. Zjj waren onder elkander in 32 28 8 5 41 22 37 geweest. De mond der 56 9 49 29 6 48 stort dwaasheid uit. Gist dient om het meelbeslag te doen 10 69 14 25 2. Bij het badwater Bethesda waren vijf 68 54 58 60 13. Gij zult niet 40 67 12 17 61 63. De 31 53 44 39 51 was in de slaap zijns hoofds. Ik ben al mijn volk tot belaching, hun 26 62 50 34 18 20 45 7 1 17 geworden. 42 35 43 is gelijk 64 52 57 is de naam van étn der vrouwen van Ezau, een dochter van Elon. 23 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Thans volgt nog een gedeelte van het historisch verhaal over

JAKOB LEFEVRE

4.

In het begin van dit verhaal over Lefèvre hebben we vermeld, dat hij nooit mtet de roomse kerk gebroken heeft. Dit wil echter niet zeggen, dat hij de leer dezer kerk toegedaan bleef. Verre is het vandaar. Ook dit is reeds in wat voorafging duidelijk naar voren gekomen.

Neen, Lefèvre kon het met de leer van Rome's kerk niet langer eens zijn nadat de Heere hem de ogen geopend had voor de valse leer, die daar werd voorgestaan; een leer waarmede de mensen bedrogsn werden. Lefèvre, die een meer zachtmoedig karakter had en niet met Luther of met Farel of Calvijn vergeleken kan worden, was gedurende lange tijd van mening dat het nog mogelijk was de roomse kerk van de valse leringen te zuiveren en haar zo te hervormen. Later, tegen het einde zijns levens, kreeg 'hij echter in te zien dat hiervan niets terecht zou komen en heeft hij ook zijn spijt er over betoond, dat hij met de kerk van Rome ock niet metterdaad gebroken heeft.

Dit venden we vermeld in een 'boekje over Calvijn van een professor, dat het vorige jaar verscrhenen is in een goedko-> pe uitgave. Aangaande Lefèvre wordt daarin heel kort het volgende verhaald: Lefèvre heeft als jong priester veel aan humanistische studies gedaan, waarvoor hij al spoedig bijzondere begaafdheden bleek te bezitten; bovendien is hij beinvloed door de vroomheidsidealen van de Broeders des Gemenen Levens. Maar het meest door zija intense bijbelstudie werd hij de geleerdste en meest oorspronkelijke van de wegbereiders der Hervorming in Frankrijk. Zijdehngs is hij door zijn uitgave van een psalmentekst van invloed geweest op Luther, die deze uitgave namelijk op zijn kollege gebruikte. Hij vertaalde en kommentarieerde (kommenitariëren betekent toelichten, zoals de kanttekeningen in de Statenbijbel ook toelichtingen zijn) de brieven van Paulus. In 1523 gaf hij het .Nieuwe Testament in het Frans uit, in 1528 een vertabng van het Oude Testament. Reeds in 1512 — hij was toen ongeveer 57 jaar — was hij bij zijn studie van de brief aan de Romeinen tot het inzicht gekomen van de rechtvaardiging des zondaars door het geloof. Op grond vEo verdere bijbelstudie nam hij een zeer zelfstandige positie in tegenover de room(se leer van de transsubstantiatie (overgang) van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal en tegenover de leer van de goede werken. Zijn theologisch standpunt bezorgde hem felle klachten en aanvallen van de kant van de Sorbonne (dit is de universiteit te Parijs). 'Het hof, Frans I en diens zuster Margaretha van Navarre, protegeerden (be-.schermden) hem.

Al heeft Lefèvre niet met de roomse kerk gebroken, hij heeft zich toch heel goed kunnsn voorstellen wat de reformatoren geloofden en wat hen bezielde. En vooral tegen het einde van zijn leven leed hij er cnder, dat hij niet openlijker en met inzet van heel zijn persoon voor de waarheid was uitgekomen. Calvijn bezocht hem in 1534 — Calvijn was toen dus 25, Lefèvre 79 jaar — te 'Nérac, in het kon: nkrijk van Navarre, in de uiterste zuidwesthoek van Frankrijk, waar Lefèvre een toevlucht had gevonden. De bijna 80-jarige grijsaard ziet dan plotseling in Calvijn de man van de toekomst en voegt hem toe: „U bent tot een werktuig des 'Heeren verkoren. Door u zal God in ons land Zijn Koninkrijk oprichten".

Tot zover wat in het bedoelde boekje over Lefèvre geschreven staat en dat wij van belang vonden om hier eens mede te delen, daar er uit blijkt dat Lefèvre later toch wel heeft ingezien dat hervorming der roomse kerk door er in te blijven een onmogelijke zaak was, en ook omdat de woorden, die Lefèvre tot Calvijn sprak, zo kennelijk in vervulling zijn gegaan.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken