Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Nu ik op de Partijdag van 17 februari j.l. tot lid van' het Hoofdbestuur weni gekozen, met die taak de finianaiën van de pai^ti] te verzorgen, is het mij een behoefte een woord van dank te richten tot het Hoofdbeis'tuur, dat de kandidaten stelt en tot de afgevaardigden, die hun keus hebben bepaaid, eru wel beade pai^tijen voor bet vertrouwen in mij geeteld. Ik hoop mijn krachten tot dit 'dioel aan de partij te kunnen geven en diit werk conscdëntieus te verrichten.

Het is ©en iodier wel duidelijk, dat aan deze taak veel werk is veirboniden, veel noodzakehjk, nuttig werk en helaas veel extra werk, dat ventneden) zou kunnen worden.

Waarin bestaat nu dat extra werk?

ledere penmiinigmeester van een kiesvereniigiing weet, dat hij vóór een boekjaar ten einde is, een bijdrage van ƒ 0.50 per Idd per jaar rruoet overmaken aan de partijpennfagmeester. De meesten doen dit ook prompt op tijd. Echter, er lateru altijd' vele penninigmeesters verstak gaan ak. het op tijdige betaMnig aankomt.

Waarom zij dit doen? 2fe wéten het waarschijnlijk - zelf niiet. Onze vorige partijpenniingmeesiter moietst alie jaren de nailatige kiesverenigingen aansohrijven, om ze aan hun verplichting te herinneren hun schuld te voldoen. Tussen 50 en 80 cirkuladTies of brieven mo'esten tot dit idioel door hem worden verzonden. Een enoirmie nodeloze werkverschaffinig.

Het ligt niet in mijn biedioeling op deze weg voort te gaan. Er staan thans nog diverse konitributies open over 19.59 en zelfs nog een enkele over 1958. Die penninigmeesters, die niog in gebreke bleven nodig & uiif hen antwoord per giro te - geven. Mij ontbreekt de tijd om hierover te korresponderen.

Wij willen faDnistruktjef, dus opbou'wend werken aan - de groei en bloei van-d© partij. Het Hoofdbestuur moet over een behoorlij'ke partijkas kunnen beschikken. De kollfekte op de Algemerue Vergadering was praohtig en heeft onder aftrek der onkosten een deel van onis tekort gedekt. Echter, het tekort moet geheel weg. En dat niet alleen, maar wij hebben nieuwe middelen nodig. Ruime geldmiddelen, opdat wij lektuur kunnen verspreiden. Een brandende kachel, die geen nieuwe brandstoftoevoer ontvangt, gaat uit. Maar een kachel, die voortdurend gevoed wordt, blijft warmte uitstralen. Zo is het ook met de partijkas. Als u voor voortdurende toevoer zorgt, zal het vuur niet uitdoven. Aan dat werk zullen wij gaarne onze krachten geven. Zorgt u dat een onafigebro-ken geldstroom over Giro no. 119560 van de Penningmeester der Staatkundig Gereformeerde Partij p/a Schiebroekselaan 46b, Rotterdam-N., gaat lopen, dan zal het het hoofdbestuur mogeiHjk zijn een stroom van goede lektuur uit te laten gaan. ledere gift klein of igroot, is welkom, want uit elke gift, die wi] mogeni o-ntvangen. spreekt iets van de liefde tot het beiginsel.

Dit beginsel moet verbreid warden. Er zijn niog veel plaatsen in Nederland aan te wijzen, die geheel braak liggen, waar menisen wonen, die geheei onkundig zijn van de politiek naar Gods Woord, zoals door de S.G.P. wordt voorgestaani. Laat ons - ganse streven er dan ook op gericiht zijn hierin verbetering te brenr gen.

Dan heb ik nog een verzoek aan de besturen dar kiesverenigingen. In het jaarverslag op de Algemene Vergadering «IS reeds het verzoek tot u gericht of u in de kring van uw vereniging eens wilt nagaan of de stand uwer kasmiddelen niet een extra-gift aan de partijkas toesitaat. Wilt u in uw eerstvolgende bestuursvergadering dit eens nader bezien? De eerste igift van de kiesvereniging , , Banier I" Rotterdam, groot ƒ 25.—, is er ad. Wie volgt?

Nog een zaak, die zeer gewichtig is, willen wij onder uw aandacht brengen. Werft abonnees voor , , De Banier". Op de jaarvergadering van , , Banier 1" werden 3 abonnementen geboekt. Probeert u dat ook eens in uw vergaderingen en daarbuiten. Organiseert werfakties voor abonruees. Oo-k hierdoor wordt het beginsel uitgedragen, terwijl bovendien de partijkas hieruit bepaalde - baten ont-Vangt.

Tracht ook te komen tot het stichten van nieuwe tóesverenigingen. Door de tnvermoeide ijver van de kiesvereniging , , Banier II" te Rotterdiam-Zuid, wer-d cnlangs te Pemis een kiesvereniging opgericht. Niet tevreden met dit resultaat is men ook naar Hoogvliet getogen, alwaar thians de jongsite dochter der partij werd geboren. Wij wensen ook dezie telg een voorspoedige groei toe. Een wo-ord van dank past die vrienden, die door hun bezielende ijver hiertoe de .sto-ot gegeven hebben. Ligt er ook voor u allen, die - dit leest, geen taak in uw omgeving? Overal verrijzen nieuwe woonn-vij-ken, daar ontstaan dan ook de kermen voor nieuwe afdeMngen. Laat geen verflauwen-in uw aktóvitedt ontstaan.

Er rest ons nog enige - giften te veraiiitwoorden, die via „De Banier" onis bereikten. Wij OTutvinigen dan van;

J. S. te B. ƒ 20.-; A. B. te O. a. d. IJ. ƒ 1.25; Mej. E. G. te U. ƒ 2.50; A. S. te N. V. ƒ 2.50; W. H. te W. ƒ 1.25; M. F. te T. ƒ 5.-; W. K. te B. ƒ 1.25; J. K. te A. ƒ 6.25; J. H. te U. ƒ 7.55; T. te O. ƒ 15.-; L. te K. a. d. L. ƒ 0.25; H. V. te S. ƒ 1.25; M. L. v. A. te H. ƒ 1.25; J. M. te S. ƒ 0.50; G. D. de J. te Den .D. ƒ 4.-; J.S. te S. ƒ 5.-; J.D. te A. ƒ 2.25; W. C. H. te R. ƒ 2.50; P. V. te B. ƒ 1.-; K. C. B. te V. ƒ 2.50; C. de N. te W. ƒ 2.50; A. B. te L. ƒ 1.50; L. V. d. B. te B. ƒ 2.50; Mej. M. te IJ. ƒ 1.-; P. K. te G. ƒ 10.-; P. V. te B. ƒ 1.-; N. V. G. te C. a. d. IJ. ƒ 0.60; K. H. te H. ƒ 5.-; C. v. d. S. te R. ƒ 10.-; N.N. te O. a. d. IJ. ƒ 17.50; N.N. te R. B. ƒ 1.75; via Ds. Zandt van N.N. te Strijen ƒ 100.-, waarvan ƒ 50.— voor kollekte Alg. Vemg., ƒ 25.— voor partij-kas, ƒ 25.— voor lektuurvers-preiding: Van N.N, via Ir. van Dis ƒ 5.—; kiesvereniging „B-aniar I" ƒ 25.—; v-ia Idesvereniginig „Barnier I" van-P. V. W. te R. ƒ 3.-. Totaal ƒ 269, 40,

Prachjtige offervaardigheid'. Kon dit betlirag eHce week eens wordten verantwoond. Hartelijk, hartelijk dank aan db milde gevers en geefster».

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken