Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd

De wereld vertoont ons week aan week vrijwel hetzelfde beeld, namelij'k zoals het oos in de Heilige Schrift beschreven staat, dat zij in het boze ligt. Werd dit voor nu reeds bijna 2000 jaar van haar getuigd, nog steeds kan er van haar igeeni ander getuigenis geigeven worden. Dit wordt op allerlei wijze openbaar.

In ongeloof en hoogmoed gevallen, zijn er van de mens niet anders dan boze werken te verwachten. Vandaar de veelvuldige haat en nijd, afgunst en jaloezie, twisten en krakelingen, ellende en jammer onder de mensen, waarbij van nature allen het hunne zoeken.

Deze dagen hebben de Belgische regerioig en parlement er eenparige goedkeuriinig aan verleend, idiat Beüigisoh Kongo op 30 juni a.s. onafhankelijk zal worden. En ziet, nauwelijks is dat geisdhaed, of van Engelse en Franse zijde worden al pogingen aangewend om gedeelten van de Kongo tot zich te trekken.

De Franse regering heeft een verdrag van 1908 weder opgerakeld, waarin overeengekomen is, dat Frankrijk, wanneer Beligië nïooht beisJuiteii die Kongo ite verkopen, het optierecht op dat land verkreeg.

De eerste minister van de naburige federatie 'Rhodesia en Nyassaland, welke federatie een dominion van Engeland is, heeft verklaard dat het zeer goed mogelijk is, dat de bevolking van de rijke Kongolese provincie Katanga er de voorkeur aan zal geven zich bij deze federatie aan te sluiten.

De Belgische regering heeft onmiddellijk zeer terecht tegyn deze 'beweringen geprotesteerd. België geeft Kongo zijn onafhankelijkheid in de verwachting, dat het in de toekomst met Kongo, waarin 'het zoveel geïnvesteerd heeft, nauw ziaj kunnen blijven samenwerken, en niet om Frankrijk en Engeland in de gelegenheid te stellen om daarvan gedeelten te bemachtigen.

Engeland zal er zeker niet afkerig van zijn om op de één of andere wijze met schoon klinkende motieven de rijke provincie Katanga tot zich te trekken, evenmin als Frankrijk het zal zijn om de beneden-Kongo te verkrijgen, een gebied dat rijk is aan bauxiet en andere stoffen. De E'Hgelse politiek betreffende Indonesië was er ook op uit om zich ten koste van ons land te bevoordelen, terwijl zij er ook ge«n been in gezien heeft om de Arabieren in het middenoosten tegen het Franse gezag op te zetten.

Zeer wel mogelijk is het dat de Kongolese republiek te eniger tijd in verschillende delen uiteen izal vallen. In Kongo bestaan nog altijd diepgaande oude stamveten. Breken deze in alle hevigheid uit, dan krijgen de Engelsen zowel als de Fransen een schone kans om een door hen begeerd gebied aan zich te verbinden.

Zo "zien wij dat bij deze aangelegenheid een ieder het zijne zoekt, vi^at ook bij Soekamo het geval is.

President Soekamo, zo is uit Djakarta bericht, heeft het Indonesische parlement naar huis gestuurd wegens de houding, welke het tegenover zijn regering heeft aangenomen.

Het parlement, dat nog bezig was met de behandeling van de begroting voor '60, vecrschillenide aanvullende begrotingen voor 1958 en 1959 en een reeks belastingverhogingen, heeft daarmede hetzelfde lot 'Ondergaan afe de grondwetigevende vergadering, die het vorige jaar bij presidentieel dekreet van Soekamo werd ontbonden, toen zij geen meerderheid 'Opbracht voor het weer instellen van de grondwet van 1945.

Met het parlement, dat in 1955 gekozen was bij de eerste vrije en algemene verkiezing, welke Indonesië heeft gekend. heeft Soekamo één van de laatste demokraüsoh insteliMngen afgesohaift, nadat' hij zelf vijf jaar geleden hooggestemde verwachtingen van haar werkzaamheden had uitgesproken.

Reeds vóór dit besluit bekend gemaakt werd, was aangekondigd dat president Soekanno deze maand de leden wilde benoemen van een kongres van voDcsafgevaardigden, dat het parlement 2X)u vervangen.

Tot aan 'het ogenblik waarop president Soekamo het parlement naar huis toe stuurde, is het bezig geweest met het bespreken van de ekonomische en finafi-' ciële situatie van Indonesië. Er w^as daaibij gebleken, dat zijn regering voor een vrijwel algemene oppositie zou komen te staan als de kritiek van de sprekers bij een stemming was uitgesproken.

Het debat over de begroting 1960, zware aanvullende begrotingen voor 1958 en 1959 en een reeks belastingverhogingen was begonnen op 7 januari, terwijl de eerste termijn tot 19 januari had geduurd. In het debat werd door vrijwel alle parlementsleden, die het woord gevoerd hadden, gezegd, dat de belastingverhogingen een onevenredige druk op het volk inhielden, dat de regering wer-'keloos bleef 'bij 'de steeds stijigende prijzen, dat de begroting niet reëel was en dat de tekorten weer veel groter 250uden zijn dan de regering voorrekende, wat in vorige jaren ook het geval geweest was. Tevens werd gezegd, dat de huidige regering op een diktatuur leek, dat zelfs de nieuwe gnondwet werd gesohonden, de bevolking 'gebrek leed en dat de presidlent zioh niettemin fconsekwenit hield aan het poMüefce maiufest, dat hij in auigustus 1959 als ignondslag voor zijn beleid heeft afgekondigd.

Zelfs nadat premier Djoeanda het regeringsbeleid op 4 februari uiteengezet en verdedigd had, bleek dat in de tweede termijn de kritische stemming van de parlem'entsleden niet verminderd was. Zij rekende vo'or dat de staatsinkomsten 'de 36 miljard roepia's, welke de regering gesteld had, niet zouden bereiken en stelden voor vijf miljoen minder uit te trekken voor de komende wereldreis van president Soekarno.

Kommunisten, nationalisten en islamieten., derhalve ook de groepen, die Soekarno vroeger steunden, bleven de regeringspolitiek verwerpen.

Het laat zich gemakkelijk verstaan, dat dit parlement president Soekamo allesbehalve welgevallig was en dat zijn kritiek om hem en zij'n regering hem niet aan'sitond en dait hij hiet tensloitte maar naar huis gezonden heeft.

De ontbinding van het parlement door president Soekamo heeft er stellig niet toe bijgedragen om zijn positie te versterken. De politie van Djakarta heeft het zelfs nodig geoordeeld om extra te waarschuwen tegen het verspreiden van allerlei geruchten betreffende de ontbinding van het parlement, waartegen met strenge straffen zou worden opgetreden. Onder deze zeer bewogen omstandigheden heeft er een 'beschieting.plaats gevonden van het paleis van president Soekamo te 'Djakarta en ook op diens ruim dertig kilometer verder landinwaarts gelegen buitenverblijf te Bogor.

Het toestel, dat de aanval deed en zo snel vloog dat het niet geïdentificeerd kon worden, bleek een MIG 17 van de Indonesische luchtmacht te zijn.

De Indonesische luchtmacht gaf het vliegtuig als vermist op met de opmerking, dat het voor 40 minuten brandstof aan boord had. Later werd medegedeeld dat de vlieger boven West-Java met zijn parachute het toestel had verlaten en gevangen was genomen door een afdeling van het leger.

Volgens persberichten is de vKeger een 26-jarige Menadonees. Hoe het mogelijk was dat de vlieger over munitie beschikte, was ook niet duidelijk; onder gewone omstandigheden zou, zo werd van officiële zijde gezegd, een dergelijk toestel geen munitie aan boord hebben. In het paleis te 'I> iakarta is zichtbaar schade aaogericht aan het dak en aan het interieur. President Soekamo bevond zioh in een naast het paleis gelegen gebouw voor een vergadering van de nationale adviesraad en liep in hemdsmouwen naar buiten om te zien wat er gebeurd was. Het bleek dat er bij de beschietmg 19 mensen gewond geraakt waren.

Aanvankelij'k had men in Djakarta weinig van de beschieting gemerkt. Zij had geen bijzondere aandacht getrokken. Dit veranderde echter toen pantserwagens patrouille door Djakarta gingen rijden en meer militairen dan gewwoniijk op stratj waren. En ook toen kommandotroepe, afweergeschut in stelling brachten R^J het paleis van Soekamo.

De Indonesische luchtmacht heeft ooit bekend gemaakt dat alle oefenvluchtei afgelast zijn nadat vast is komen te staa» dat de beschieting van de paleizen va» Soekarno niet kan worden beschouwd ali een op zichzelf staand incident.

Vermelden wij tenslotte nog dat premier Chroestsjefs bezoek aan president ü^ GauUe aanstaande is en dat de posiüj van De GauUe sterk verzwakt is betref, fende de houding, welke hij bij zijn bezoek in Algiers heeft aangenomen. In dj nationale vergadering bevindt zich thaaj een vrij sterke oppositionele groeperuw zodat er al sprake van is dat president De Gaulle het parlement zal ontbinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken