Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Een steeds toeniemende ontkersteninig is BcJitbaar onder ons volk. Kerstenen is (tetianiseiren, betekent dus tot het christendom 'brengen. Ontkersitening wil dus zeggen, zich van het chirstendom afkeren. Ieder, idie geen vreemdeling in tet kerkelijk Jeruzalem is, merkt dit »< erschijnsel op. Wij leven in idle dagen van de grote afval. Het kerkbezoek ondötgaat sterk de gevolgen hiervan.

Daar, waar de prediking overeenkomitiff de eis van Gods Woord 'sohriftuuriijkJbevinideUjk gebracht wordt, vindt men nog de meeste hoorders. Op vele kmséls geeft de baizuin echter een oneeker geluid of wordt 'een waarheid verkondigd, die rechtstreeks in strijd is met Go'ds Woord. De belangstelling voor een dergeihjfce prediking is' dermate idafcnde, dat nieuwe middelen moeten worden bedacht om: het kerkvolk te trekken. In een Geref. Kerk heeft men onlan^gs ©en poging aangewend om de mensen weer te - winnen •TOor 'de zondagnamiddagdienst, door een zogenaamde pauze^dienist in te 'stellen. De dienstdoende predikant heeft bn's gezien zijn preek in de rekordtijd van 15 minuten te beëindigen. (We leven nu eenmaal in een tijd van rekords). Daamia pauze m^et koffie en voorts disbissie. Is het niet indroBvig, dat onze snnoede zo openbaar moet komen? Dit zijn lapmiddelen. Die zullen ©en verdfer elgHjdien niet beletten, doch bevorderen. Er is miaar één remedie. Tot die Wet en tot de Getuigenis; , ao' ze niet spreken naar dat Woord, het zal zijn, dat ze geen dageraad zullen hebben. Dit geldt voor ons allen, voor leraaiis en kerkvolk.

Nu heeft iedere 'kerkeiMjfce modaliteit of groepering ook weer haar eigen po'litieke groepering, die afgestemd is op de tonerKjfce overtuiging. Als de igodsdi-euh stige instelling verslapt, hetzij in dodelijke gerustheid of in volslagen onversahifligbeid ten opzichte van onze eeuwige belangen, komt 'dit ook in de politieke installing tot uiting. En waar we OU op kerfceHjk terrein - een ontkerste-"inig in ons volk waarnemen, zien we dit zelfde verschijnsel ook op politiefc terrein zich voltrekken. Eén van de ipewlutionaire voormannen heeft destijds duidelijk gezegd: , , Wij willen hier gelukkig zijn". En geloof nu niet, dat deze revolutionaire leuze aMeen in dat 'kamp ''Pgeld ged'aan heeft. Neen, 'deze leuze leeft in feite in elk amwedergeboiren «lait. Daar vandaan komt het, dat de stoffelijJce belangen zon overwaardlering vinden, terwijl de geestehjke belangen < ^ de aobterigrond staan. Maar wat zegt Q6 Schrift? Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze m 2iuillen u toegeworpen worden.

Wat een bezorgdheid is er toch waar te nemen voor tijdelijke goederen. Hoe veolit men toch voor leen brokje welvaart meer.

De arbeidersmassas, christehj'ke, roomse en neutrale, hebben miet inzet van het miiljoenenkapdtaal, dat hun in de bouwsiaktor ter beschikking istaat, de strijd' aangebonden tegen hun ^ve^kgevers om een loonsverhoging af te dwdn'gen. Het stakingswapen \vordt op een vernietigende wijze gehianteerd en op haast wetenschappelijke wijize worden de bouwobjekten lam gelegd. De onvoorsbalbare schade, die hierdoor aan onze nationale ekonom-ie wordt toegebracht, speelt blijkbaar geen rol. Wij willen hier gel-ukkig zijn en we zullen vechten voor ons bestaan.

De Schrift geeft een ander geluid. Zijt dan niet bezorgd, wat : gij eten of drinken zult, of waarmede .gij u zult kleden, •wiant al deze dingen zoeken 'de volkeren der wiereld. Deze wereld met haar hoo'g geroem'de kul'tuur zial straks ten onder gaan. Dewijl dan deze dingen alle zullen vergaan, boedan'ig behoort igij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, •zegt 'de apostel Petrus.

Zijn de materiële zaken dan van geen enkel belang, zult ige weïïicht vraigen? Geen enkele S.G.P.-er zal dit zeggen. Zij behoren echter ten aanzien van de geestelijke belangen vp de jijiste rangorde te wordien geplaatst, - dat is op de tweede plaats. In ons hui'dag staatkun^ dig en maatschappelijk stelsel is deze orde omgedraai'd, voor zover men nog m'et 'geestelijke waarden rekent. Het door ons beleden beginsel stek primair, dat overheid en onderdaan naar Go'ds w©t zullen worden geoordeeld. D'aarom vetilangen viij van 'de overheiid als dienaresse Go'ds, wetten op aMe terrein des levens, die de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. Dat er dan eens een ontwaken 'geaien mo'cht wcaden on'der ons Nederlanids'e "volk tot terugkeer naar Gods Woord.

Dooh 'hoe 2MÏÏen ze ontwaken), indien ze niet gewekt worden? En hoe zullen ze igewekt worden, indien ze niet door woord en goede lektuur 'hiertoe worden aangezet? Hoe zullen we 'lektuur •verspreiden indien we 'geen middelen hebiben? Hoe moeten wij aan middelen ko" men, indien gij ze ons onthoudt? Maar dat 'wilt 'ge toch niet. Het zal toch niet door uw naiktigheid zijn, dat dit werk igeen voortgang kan viu'den. Neen, dat kunt 'ge niet menen. Ge "vraaigt u af, wiat u te doen staat. Indien ige in deze Trim noig nimmer aan deze grote belangen dacht, die 'Op het spel staan en ge nog nimmer een gift voor dit mooie doei hebt afgezoB'derd, laat dit artikel dan moge 'dienen om ook u te doen ontwaken. Ik vraag u, breek met uw oude sleur. Pak uw giroboek, bekijk het sal'do en zie wat er af kan. Wees vooral niet te bescheiden, want heus uw draagkracht is groter 'dan u vermoedt.

U vult uw f'Omïulier in ten gunste van de Permin'gmeester der Staatkunidig Gereform-eerde Partij, Schiebro'eks'elaan 46 b, Rotterdam-N. No. 11.95.60. Het 'bedrag laat ik aan u over. Hebt ige ©en bankrekening en wilt ge een b'cdrag op onze bankrekening overmaken? Geen bezwaar, we hebben 'bij 'de fa. R. Mees en Zonen, Rotterdam, een beleggingsrekening geopend ten gunste van de penningmeester voornoemd. U •wilt er wel rekening miee 'houden, dat op deze rekening alleen bedragen 'van ƒ 50.— of veelvouden 'daarvan mogen worden gestort.

Nu hoor ik' nog iemand zeggen: maar ik heb geen giro-of bankrekening. Geen nood, u kunt uw giften per postvrassel of aangetekende brief zenden aan: G. Jansen, Schiebroeksielaan 46 b, Rotterdam-N. Ik heb er dage'lijks een 'garag •voor over naar het postkan'boor, om datgene te halen, wat u uit liefde 'voor uw begins'el wilt terzijde leggen.

Er is al een wolkje 'als eens mans hand'. Naar aanleiding van mij'n eersite opwekkingsartifcel ontving ik deze week ƒ 90.—, 'die als volgt veiaobwoord worden:

K.V. Wemeldinge ƒ 25.-; M.M. te K. a/'dIJ. ƒ 5.-; J.v.R. te D. ƒ 25.-; N.N. te S. ƒ 10.— en voorts ƒ 25.— van de kiiesver. te Nieuwdorp. De af'gevaardigden dezer 'Id'esvereniging hebben hun reis'kosten naar de Algemene Vergadering te Utrecht uit eigen mi'ddelen beta^d en verlangden, 'ctot het ui'tgespaarde reisgeld laan de pairtijikas ten «goede 'kwam. Weer een prachtig gebaar.

Voorts ontving ik een sympathiek schrij'ven van A. 'de G. te N.-L. met bijval'sbetuiigingen en 'opbouwende indikafci'cs. Ook dat geeft m'oed om •voort te gaan.

In elk dar 'volgende plaatsen, werd de afgelopen week een abonnement op „De Banier" geboekt: Driebergen, Grafhorst, s^Gravenhiage, Kootwij'kerbroek, Loipik, Rotterdam-Z. en Zieiifczee, dus totaal weer 7 abonnementen. Ga zo •vooit, ja verdubbelt uw ijver. Hartelijk dank aan-alle werkers en ide milde gevers.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken