Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

De achterliggende week was een week vol verrassingen. Elke dag ontving ik giro-overschrijvingen. Enkele achterstallige kontributies uit 1959 werden voldaan, terwijl kontributies over het jaar 1960 reeds werden ontvangen. Bovendien werden giften overgemaakt voor de Partijkas, respektievelijk voor lektuurverspreiding, tot een bedrag van ƒ 140.—. De specifikatie dezer giften is als volgt: F.A. te O. ƒ 25.-; N.N. te O.a.d.IJ. ƒ 25.-; J. de V. te D. ƒ 5.-; J.K. te A. ƒ 25.—; Kiesvereniging Banier 10 te Overschie ƒ 25.—; Kiesvereniging te Lekkerkerk ƒ 10.—; Kiesvereniging te Zoetermeer ƒ 25.—.

Wilt n wel geloven dat men klein wordt bij het zien van zoveel offervaardigheid? En als ik u dan vertel, dat één der partikuliere giften van een landbouwer afkomstig was, dan krijgt dit offer nog een bijzondere waarde. Want ieder weet hoe de bedrijven in de landbouwsektor er voor staan. Door de grote droogte in de afgelopen zomer zijn de meeste bedrijven zwaar getroffen. De bedrijfsuitkomsten waren onevenredig aan de gemaakte kosten, terwijl hoge prijzen aan veevoeder moesten worden betaald om het bedrijf niet in te krimpen. Hierdoor zijn voor menig bedrijf zulke financiële lasten ontstaan, dat velen de onontbeerlijke kunstmest dit voorjaar alleen op krediet kunnen betrekken, waardoor niet alleen de landbouwers, maar ook de kuntsmesthandelaars slapeloze nachten krijgen.

Het is te hopen dat de bedrijven zich dit jaar mogen herstellen, zodat ieder in staat is zijn financiële verphchtingen te voldoen. Wij weten wel dat bepaalde gronden minder van de droogte te lijden hadden, maar over het algemeen staan landbouw en veeteelt er minder gunstig voor. Het doet daarom bijzonder weldadig aan, als we ondanks het ongunstige algemene beeld toch een gift van een landbouwer mogen ontvangen. Van de vrienden, die tot deze bedrijfsgroep belioren, kunnen wij uit de aard der zaak dit jaar weinig steun voor de Partijkas venvachten.

Des te vrijmoediger doen wij een beroep op al diegenen, onder de vrienden in andere sektoren, wier arbeid, hetzij in eigen bedrijf, of in loondienst vrucht heeft afgeworpen, om ons lektuurverspreidingsfonds te gedenken. Wij danken de milde gevers zeer hartelijk en hopen dat meerdere harten geneigd zullen worden om door hun regelmatige bijdragen ons werk mogelijk te maken.

Dit werk gaat ook u aan. U bent het van harte eens met het beginsel der S.G.P. en daarom leest u ook „De Banier". U \vilt dit beginsel gaarne verbreid zien, •want hetgeen u voor uzelf goed vindt, wilt u ook anderen aanprijzen. Alleen een egocentrisch mens eist het goede voor zich alleert op en bdcommert zich niet om zijn naaste. Maar zo wilt u er niet over denken. Uw naaste moet gewonnen worden. Nu, daar kunt u aan meewerken. Ge kunt in uw omgeving getuigen en zo trachten uw naaste te winnen. Maar uw naaste zit ook in Groningen, of in Drente of Noord-Holland. Ook daar moet de lektuur terecht komen en tot dat doel hebben wij nu eenmaal veel geld nodig. Dit kan met uw steun gebeuren.

Neem nu b.v. de brochure „Christelijke Politiek" van Ds. Zandt. Dit is een dokument van uitstekend propagandistisch gehalte. Een verweer tegen de geest des tijds. A'ktueel wegens de grondige bestrijding van de voetbaltoto en sportverheerlijking. Denk nu eens in dat wij 100.000 exemplaren hien'an zouden willen verspreiden. Dit kost, met inbegrip van de kosten voor huis-aan-huisverspreiding ongeveer ƒ 10.000.—. Dit bedrag is natuurlijk bijeen te brengen. Als 4000 lezers ƒ 2.50 overmaken, ligt het bedrag op tafel. Zorgt u voor het begin, dan zorgen wij voor de uitvoering. Wij weten dat er lezers zijn, die geen rijksdaalder op kunnen brengen. Ook voor ƒ 1.— o£ zelfs minder zijn wij danfcbaar. Wij weten ook dat er lezers zijn, voor wie het honderdvoudige geen be2: waar is. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Deze brochure is ook voor onze kiesverenigingen zeer geschikt voor verspreiding. Hebben alle besturen al voldoende exemplaren besteld voor hun leden en donateurs?

Het loopt met de Banier-abonnementen nog steeds gunstig. In de afgelopen week werden weer 11 abonnementen geboekt. Schoonhoven staat aan de spits met 3 abonnementen, voorts 1 in elk der volgende plaatsen: Hilversum, Hoevelaken, Klaaswaal, Molenaarsgraaf, Opperdoes, Papendrecht, Staphorst en Zwolle. Heerlijk, zoveel aktiviteit te kunnen melden. Ga zo voort. Iaat geen verslapping intreden. Houdt er de vaart in. U werft voor een blad, dat uw eigen principe vertolkt. Nu de lezerskring van week tot week gestadig uitbreidt, is het wel eens nuttig er op te wijzen, dat een weekblad rendabeler kan worden geëxploiteerd als het aantal advertenties stijgt. Onze partij telt toch ook vele zakenmensen, waarvan wij weten, dat ze ook in andere dagof weekbladen adverteren. De drukkerij , , De Banier" zal hun advertenties gaarne aanvaarden. Het lijkt ons een goede gedachte om het eigen partij-orgaan met regelmatige advertenties te steunen. Vraagt u eens prijs aan voor een kontraktje. Voor een zaak van enige omvang betekent deze onkostenfaktor niet veel, terwijl ons partijblad er zeer mee gebaat is. Wilt u dit eens door uw hoofd laten gaan? Zie niet te veel op een direkt rendement, maar bedenk dat u ook hiermede de partijkas steunt.

Niet om het rendement geheel uit het oog te verliezen. Neen, want hiertegenover zou ik alle lezers van ons blad willen opwekken de adverteerders in „De Banier" naar vermogen te steunen. Laten wij toch een hechte gemeenschap vormen en diegenen, die hun waren ons per ad\'ertentie aanbieden, niet teleurstellen. Moge ook deze laatste suggestie de aandacht van onze lezers hebben.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken