Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Voor onze partijkas, resp. voor lektuurverspreiding, ontvingen wdj de afgelopen week ƒ 47.50, als volgt gespecificeerd:

L.K. te R. ƒ 2.50; C.H. de J. te R. ƒ 5.als bijdrage koUekte Algemene Vergadering, daar de heer de J. niet op de vergadering aanwezig kon zijn; G.P.O. te W. ƒ 5.-; J. Sch. te G. ƒ 5.-en voorts door bemiddeling van Ds. P. J. Dorsman te Staphorst van N.N. te Sth. ƒ 10.-; N, N. te te Sth. ƒ 10.-en N.N. ƒ 10.-. Wij danken aUe gevers en geefsters zeer en houden ons voor verdere giften aanbevolen.

De aktie tot het werven van abonnees voor „De Banier" had in de afgelopen week weer goede resultaten. Dertien nieuwe abonnees werden ingeschreven, en wel 1 in Amsterdam, Baam, 's-Gravendeel. Groenekan. Kampen, Nijmegen, R'dam Z., Schoonhoven, Soest, Tricht, Vlaardingen en 2 in Zoetermeer. Allen hartelijk bedankt voor uw assistentie. Het is todh een mooi resultaat. In 5 weken werden 52 abonnementen geboekt, terwijl de giften gestadig binnenkomen. Laat zo het beginsel verbreid moge worden. Het gironummer van de penningmeester is 119560. Wij brengen goede lektuur en willen artikelen publi­ ceren, die verantwoord zijn. Dit kan van aDe artikelen, die in de christelijke pers gepubliceerd worden, niet gezegd worden.

Er ligt hier voor mij het niunmer van 19 maart j.l. van het Christelijk Nationaal Weekblad „De Spiegel". In dit blad wordt een bijbels spel aangekondigd, dat op zondagavond 20 maart uitgezonden is in het televisieprogramma van de N.C.R.V. De radio-en televisiemedewerkster van , J5e Spiegel" heeft de opname in de televisie-studio te Bussum bijgewoond, daar dit spel op telerekording moest worden opgenomen. De N.C.R.V. zendt namelijk om principiële redenen op zondag slechts datgene uit, wat op een werkdag op een filmband is vastgelegd. Bovendien moesten de meeste akteurs en aktrices op zondag 20 maart elders optreden.

De TV-medewerkster heeft de droeve moed gehad in , J> e Spiegel" een verslag te schrijven over dit bijbels spel: „De Bloeiende Perzik". Dit spel bestaat uit een toneelstuk, dat de Joodse schrijver Clifford Odets, geïnspireerd door het bijbelverhaal over Noach, heeft geschreven, die met de ark de zondvloed mocht overleven. Pieter Koen, regisseur van de N.C.R.V., las het spel en besloot er een T\'-uit2ending van te maken.

Op de voorgrond willen wij stellen, dat wij elke toneeluitvoering verwerpen als in strijd met Gods Woord en de christelijke zede. Ernstiger wordt de zaak wanneer het toneelstuk bijbelse personen tot onderwerp van zijn spel neemt, om een gedeelte van Gods Woord in spel uit te beelden. Gods Woord is ons heilig en geen mens heeft het recht zijn medemens te vermaken met de zwakheden van bijbelse pers< : ; nen. Een dergelijk spel is geheel tegen de geest van de Schrift en dus goddeloos, zelfs al zou de inhoud ge-|)eel in overeenstemming zijn met de zakelijke inhoud van de Heilige Schrift.

Wat echter te zeggen van het stuk: , , De Bloeiende Perzik"? Hier is bovendien de Schrift verdraaid. Het is onmogelijk hier iets weer te geven uit de inhoud, daar deze profaan-goddeloos is, leugenachtig in de vofwstellingsvorm van de bijbelse personen, de Sdhrift aantastend in zijn graidslag, het heilige ontheiligend. Godonterend, beledigend, kwetsend voor elk godsdienstig gevoelen, kortom een produkt uit de hel.

Hoe is het toch mogelijk, dat een dergelijk stuk vertoond is door een omroep, die zich christelijk noemt, die principiële l)ezwaren heeft tegen een direkte uitzending op zondag en op diezelfde zondag de zielen vergiftigt met een goddeloos kijkspel, dat de ontkerstening van ons volk krachtig in de hand werkt. En hoe is het mogelijk, dat een blad als , , De Spiegel" een uitgebreide reportage geeft met kennelijke goedkeuring, terwijl eerst na enkele weken het leedwezen door de redaktie wordt betuigd voor de plaatsing, nadat verschillende lezers in het geweer zijn gekomen. Er zijn nu maatregelen genomen van de zijde der redaktie, die een herhaling van iets dergelijks zullen voorkomen. Het was o.i. juister geweest als de Spiegel-redaktie in het eerstvolgend nummer haar leedwezen had betuigd en de inhoud had bestreden.

Een vlammend protest moeten wij laten horen tegen diegenen, die dit aan ons volk durven vertonen. Hier ligt nu voor de overheid de taak om in te grijpen. Onze vaderen stelden niet voor niets in artikel 36: , , . . . .om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, en om het rijk van de antichrist te gronde te werpen". Uit dit stuk spreekt de geest van de antichrist. De overheid is gehouden en heeft ook in onze wetgeving de bevoegdheid zulke stukken te weren. Een week later, op zondag 27 maart, heeft de V.A.R.A. eveneens een spel uitgezonden over het scheppingsverhaal in dezelfde goddeloze trant. Blijkens een artikel in , , De Rotterdammer" heeft het Tweede-Kamerlid jonkvrouwe Wittewaal van Stoetwegen (C.H.) aan staatssekretaris Scholten vragen gesteld over de godslasterlijke taal, die voor de TV gebezigd zou zijn. Voorts heeft zij gevraagd of de staatssekretaris niet van mening is, dat dergelijke uitlatingen als kwetsend voor God-gelovigen moeten worden gekwalificeerd. Zo ja, is de staatssekretaris dan bereid, volgens zijn bevoegdheid, vastgelegd in het Televisiebesluit 1956, dit af te keuren, en te bevorderen dat dergelijke godslasterlijke uitlatingen in de televisie-uitzendingen achterwege blijven?

Wij hopen van harte, dat de overheid zich van haar verantwoordelijkheid bewust zal zijn en dat de staatssekretaris deze uitzendingen zal verbieden. Toen de radio haar intrede deed, hebben degenen, die het gevaar tijdig onderkenden, ons volk direkt voorgehouden: „Weert ze uit uw woningen". In nog sterker mate geldt dit de televisie. Wat is ons land toch diep gezonken, dat naamchristenen zich niet ontzien om dergelijke spelen te vertonen, die in wezen antichristelijk zijn. Als dit spel vanuit Moskou was uitgezonden, zouden wij niet verwonderd zijn. De afstand van Moskou naar Bussum schijnt verontrustend klein geworden te zijn. Anderzijds stemt het tot verheuging, dat in verschillende bladen een krachtig protest werd vernomen. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is de schandvlek der natie.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken