Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

7 minuten leestijd

Nogmaals „De bloeiende perzik"

In ons blad van 14 april j.l. hehhea wij er in deze rubriek melding van gemaakt, dat de N.C.R.V. op zondag 20 maart een Bijbels spel heeft opgevoerd voor de T.V., welk stuk wat de inlioud betreft Godontercnd was, terwijl de Bijbelse personen op een dermate onwaarachtige wij'ze waren uitgebeeld; dat de Heilige Schrift werkehjk geheel verdraaid werd. Onze gegevens hebiben wij destijds ontleend aan de , , Spiegel", van welk blad een medewerkster de opvoering en opname op de filmband bijwoonde.

Vele leden der N.C.R.V. hebben hun afkeuring over dit stuk te kermen gegeven, terwijl blijkbaar ook vele leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. De N.C.R.V. heeft het namelijk nodig geoordeeld haar leden, die bedankten, per cirkulaire te antwoorden. In des© in briefvorm gehouden cirkulaire geeft deze vereniging haar motivering weer en verzoekt haar leden, of zij na kennisneming van de motieven htm optzieggirag van het lidmaatschap nog wensen te handhaven. Het doet ons goed te vernemen, dat er uit de kring van het kijkend of naar de N.C.R.V. luisterend pu)bhek, nog mensen zijn, die tegen deze goddeloze vertoning ernstig geprotesteerd hebben. Interessant is het te vernemen, op welke wijze de N.C.R.V. haar houding motiveert. Het zou te ver voeren, om deze ciriculaire, die 2 bladzijden omvat, in zijn geheel over te nemen en daarom zullen wij de belangrijkste punten kort samenvatten. Zij motiveert dan haar uitzendinig als volgt:

1. Zij beschouwt het als een winstpimt dat de uitzendinig diskussie verooreaakt (afkeurende en positieve reakties). Daardoor hoopt zij, dat velen weer bepaald worden bij de betekenis van de Heilige Schrift.

2. Enkele gewraakte uitdrukkingen, die De Spiegel vermeldde, waren in de bewerking geschrapt en kwamen in de uitzending niet voor.

3. Er is breed over gediskussieerd on-•cter degenen, die vocw de uitzending verantwoordelijk zijn, of dit spel zou worden opgevoerd, aangezien verwacht v/erd dat een aantal leden dit spel niet zonder meer zou aksepteren.

4. Tot uitzending werd toch besloten, omdat in dit spel in een bijzonder 'boeiende vorm de zondige mens in zijn relatie tot God wordt getoond. Wie deze geschiedenis van Noaoh v/il beschouwen als een letterlijke weergave van de in Genesis beschreven gebeurtenissen, zal zeggen, dat wij op de verkeerde weg zijn. Wie de diepere zin van de dramatisering wil zien, zal vinden, dat hier in mtodeme vorm een waardevolle poging tot evangelisatie wordt ondernomen.

5. Zij citeert uitvoerig Ds. Okke Jager in een inleidend artikel in de omroepgids. Deze vond wel dat het heilshistorisch karakter van het zondvloedverhaal hier niet zo sterk naar voren 'kwam, maar vond het wel goed, dat wij eens zó met het historisch karakter van deze g^ohiedenis gekonfronteerd werden. Het wonder van Gods ver'kiezinig wordt des te groter als wij de uitverkorenen wat meer van didhtibij leren kennen.

6. Het is haar duidelijk geworden, dat een aantal leden zich geërgerd heeft aan dit spel, wat niet de bedoeling is. Bij toekomstige uitzendingen zal hiermede rekening worden gehouden. Het is haar oprechte bedoeling de televisie te gebruiken voor een zo vruchtbaar mogelijke verkondiging van het Evangelie.

Tot zover de verdediging van het standpunt van de N.C.R.V. Wij meenden er goed aan te. doen, dit onze lezers niet te onthouden. Wij worden door deze motivering nog versterkt in ons scherp afwijzend standpunt ten opzichte van de T.V. Wij kunnen niet begrijpen hoe de N.C.R.V. de moed heeft, dit spel als een moderne vorm van evangeliepredi-Idng voor te stellen. Het Evangelie, in deze vorm gebracht, kan degenen die hierdoor gegrepen worden, niet anders zijn dan een reuk des doods ten dode Het ontgaat ons voorts ten enermui' hoe velen weer bepaald zouden kunnen worden bij de betekenis van de Heilig» Schrift door een met de Schrift strijdm voorstelling te geven van de jjersonen in de Schrift genoemd. Wij handhaven onze kritiek, die wij in ons artikel van 14 aprü hebben gegeven ten volle Meer dan ooit is het nodig in deze tijden van vervlakking, ons volk eerli4 voor te lichten en goede lektuur te ver spreiden. Daarom doe ik met vrijmoedi'gheid elke week weer een beroep op uw milddadigheid om ons werk te steunen.

De afgelopen week werden wij zeer getroffen door de offervaardigheid onzer lezers. Er werd mij totaal ƒ H2Sj overgemaakt voor de partijkas, resp voor lektuurver& preiding, die ik gaanie met harteÜjke dank aan de gevers en geefsters als volgt verantwoordt:

Via het partijbureau ontvangen van mej. M.B. te L. ƒ 25, — en van de Kiesver. Maasdam ƒ 10, —. Voorts dirett ontvangen van de dames B. te N.p, ƒ 10, — (voor lektuurverspreiding in ia noorden), Kiesver. Leeuwarden ƒ 10, - N.N. te R. via de heer Buurveld ƒ 2, 50, X. te Krabbendijke ƒ 35, - , de Kiewer. te 's-Gravenpolder verblijdde ons me! een gift van ƒ 50, — en wel met de voigende omschrijving: ƒ 25, — reisigeld afgevaardigden in 1960 beschikbaar < !(• steld voor de kas, ƒ 25, — idem voor h». jaar 1959. Dit is een prachtig gebaar van deze afgevaardigden, om him reiskosten naar de algemene vergaderinc te Utrecht zelfs terugwerkend over 1959 aan ons ter beschikking te stellen.

Wij hopen van harte, dat de stroom v giften, die wij de laatste maanden mochten ontvangen, zal aanhouden, want het zal een ieder duidelijk zijn, dat onze door de verkiezing in 1959 uitgeputte kas nog zeer aanzienlijke versterking nodig heeft, alvorens wij kunnen gaan denken aan nieuwe verspreiding, Wij houden ons dan ook bij voortdmu krachtig aanbevolen voor uw offervaardigheid.

Ik moet nog een kleine korrektie aanbrengen op mijn verantwoording in het nummer van de vorige? week. Ik verantwoordde daar een gift van ƒ - 35, van mej. D.M. te H.G. Deze gift werd mij eöhter door genoemde dame overgemaakt op verzoek van Ds. Zandt Deze had dit bedrag ontvangen ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag en wel van V.H. te D. ƒ 25, — en van X.N. ƒ 10, —. Wij danken ook deze vrienden voor him offervaardigheid voor de goede zaak!

De uitbreiding van de lezerskring van „De Banier" houdt voortdurend in hoge mate onze belangstelling gespannen. U gaat hieraan toch ook meewerken? De afgelopen week boekten de vrienden 6 nieuwe abonnementen en wel 2 in Rotterdam en 1 in St.-Annaland, Hoog\'lief, Spijkenisse en IJsselstein. Van 17 maari tot 4 mei zijn 76 nieuwe abonnementen ingeschreven. Dit is al een mooi begin. Als de aktie werkelijk landelijk goed wordt aangepakt, zullen er duizenden volgen. De kiesverenigimg te St.-Ptilipsland is al krachtig aan het werk getogen en heeft aan de Banier een aantal adressen opgegeven, waar proefmanmsrs heen gezonden worden. Wij zijn verheugd over dit initiatief en hopen van harte dat dit tot het gewenste iesultaat zal leiden. Vrienden in St.-Ptó' lipsland, & bedoel u, die nu voor de derde maal een proefnummer ontvangt. hebt u nauwkeurig kermis genomen van de inhoud? Bent u het eens met het beginsel der S.G.P., die de ere Gods in den lande tot meerder erkennin'g viil zien gebradht? Maar dan mag toch het partij-orgaan in uw woning niet onftieken. Stel dan onze propagandisten, diê u straks uw beslissing zullen vragen.

het teleur. Het abonnememtsgsld van / 01-5 ''"'' '^'S'-k kan voor u geen-beijvvaar zijn. Door het aanvaarden van «ea abonnement steunt u een beginsel, jjt overeenkomstig Gods Woord-is, tetvfvl u bovendien indireikt de parties tteiDit-Ditzelfde geldt voor de vrienden te Spiji^disse. De kiesver. Banier li te Rotterdam-Z. heeft het besluit genoj)jn een grootscheepse Droefnumimeralctie te beginnen onder de vrienden te Snijtenisse. Mogen ook aldaar alle vrienden besluiten, deze geringe finan-Qjele verplichting aan te gaan tot verjterfcing van de onderlinge band.

De wereld heeft veel geld over voor ^^ „vermaak". Laten wij ons vermaak vinden in het onderzoek van dit in Gods Woord verankerde beginsel. Alle vrienden en medewerkers harteHjk dank voor uw steun.

Tot slot nog een kleine opamerfcing. Op onze opwekking „De Banier" todh ook te beunen met uw advertenties is reeds een gunstige realktie binnengekomen. Oe eerste nieuiwe advertenties zijn al ze|> laa.tst. Lees wat u per advertentie aangeboden wordt. Niet alleen de nieuwe, maar ook de oude. Stel de adverteerders niet teleur. Begunstig hen naar njowlijkheid met uw orders.

R.

J-

P.S. Het gironummer van uw penninOTiees-ter is 11 9-5 60.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken