Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

8 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Van Reyer de Bruin te Haastrecht werd •een briefje ontvangen m'eit de mededeling, dat hij gaarne zou willen gaan meedoen met het inzenden der oplossingen. Hij voegde ook al direkt de daad bij het woord, door van de raadsels der opgaven 625 tot en met 638 de oplossingen bij zijn brief in te sluiten. Wij roepen hem een hartelijk welkom toe met de wens: ga zo maar voort, m'n jongen, dan zal er bij leven en welzijn ook wel eens een prijsje voor je komen.

Thans gaan we de namen noemen van hen, die met de oplossingen van de raadsels der zo even genoemde opgaven een prijs krijgen. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Plony van der Bergh te Bleskensgi-aaf. 2. Sam Boogaard te Nisse (Z.). 3. Madeliefje te Koudekerke (Z.). 4. Leintje Melse te Meliskerke (Z.). .5. Reyer van der Meyden te Achterberg. 6. Gerrit Oberink te Enschedé. 7. Wim van Oostende te Stolwijk, 8. Pietje Palsgraaf te Nieuwerkerk a. d. IJssel.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder is afgedrukt.

Nadat de keus gemaakt is, moet men een briefkaart nemen met een postzegel van 8 cent er op. Hierop schrijft men welk boek men gaarne wü hebben.

Wanneer men alle boeken van het lijstje al mooht hebben, - dan kan een nieuw lijstje worden aangevraagd. Alle korrespondentie moet worden gericht aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Hieronder volgt het lijstje.

Voor grote jongens en meisjes;

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel H. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering.

Voor jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. 4. De Poolse jongen. 5. Tessa en Fonia. 6. Driemaal Kerstfeest in één week.

Voor jongens;

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Eén dorp en toch twee. 3, Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens;

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vakantie.

Nu volgen de nieuwe raadsels van:

OPGAVE 634

Jongeren;

1. Vul de ontbrekende namen in: a. Een purperverkoopster van de stad .... b. De vader van Aaron heette .... c. Te Joppe was een discipelin met name .... d. De eerste kleinzoon van Ezau heette .... e was een geweldig jager. f. Eén der vorsten Ezaus, die aan een Spanjaard herinnert, heette .... g. 'Die een heerser zaJl zijn in .... De eerste letters der ingevulde namen moeten een naam vormen, voorkomend in het boek Ezra na het vierde hoofdstuk.

2. Een tekstgedeelte uit Jeremia 11 kan gevonden worden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te kiezen en de woorden naast elkaar te plaatsen in de volgorde der zinnen. a. En zij hebben de offeranden der doden gegeten. b. Er zullen aardbevingen plaatis hebben in verscheidene plaatsen. c. Er zal geen klauw achterblijven. d. Het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan. e. Wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Richteren ibestaat uit 80 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens. 3 27 79 50 32 20 44 was een overste der tollenaren; klein' van persoon. 6 77 13 43 was de grootvadei-van Jozef. 17 57 42 30 47 1 was een vrouw, die 70 78 14 22 60 65 aan de Filistijnen overleverde. Daarom 40 56 76 11 19 24 78 ik mij en heb berouw (Job). Die tot God komt, moet 5 18 31 4 67 51 58 dat Hij is (Hebr.). Dan zal Ik 29 64 63 10 25 43 35 7 aan Mijn verbond (Gen.). Als nu de bruidegom 74 15 69 55 73 46 62 48 38 (Matth. 25). Laat ons hetzelfde 8 72 26 54 68 2 75 36 (Filippenzen 3). Zijt getrouw 53 41 16 de dood (Openbaring). Komt herwaarts 71 61 12 mij, allen die vermoeid en belast zijt. Hij is gekomen 23 66 45 het Zijne. De 37 33 28 21 des Heeren is niet verkort. Tot een 59 49 42 52 de hoop der zaligheid (1 Thess.). Jakob zeide tot 9 20 34 13: Gij zijt het. 39 mO'St geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit bet boek Ezechiël, tussen de hoofdstukken 9 en 12, bevat een tekstgedeelte, dat men kan vinden door uit elk der volgende zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen in de volgorde waarin de zinnen gegeven zijn. a. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had. b. De ijver van Uw huis heeft mij verteerd. c. Er werd een groot geschrei gehoord. d. De aarde was vervuld met wrevel. e. Groet de vrienden met name. f. een wijze zoon hoort de tucht zijns vaders. g. Een wolk overschaduwde hen.

2. Een tekstgedeelte uit het boek Ezechiël bestaat uit 94 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De profeet 39 30 7 92 18 24 84 27 profeteerde over de dorre doodsbeenderen. Want niemand kan een ander 11 79 17 33 3 47 68 42 94 leggen. Indien gij maar blijft in het geloof 34 10 73 58 69 49 19 9 46 60 en vast (Col.). Ik zou zelf wel wensen 54 35 56 89 2 83 23 62 53 te zijn (Rom'.). Mijn 64 1 41 77 is mijn huisvrouw vreemd. Overgegeven heeft aan de 21 50 80 71 40 51 36 der duisternis (2 Petr.). Agrippa werd 57 14 59 32 een christen. Overweldigen u niet de 4 28 66 76 25 (Jak.). Hij handelde met hen op de 38 16 90 29 5 alle dagen. Zij verkochten^ hun goederen en 70 91 15 48. Ik heb 8 55 86 88 23 veel geleden in de droom. (Matth.). Een 44 78 22 6 38 is een zeer klein deeltje, dat bij ontleding dood en verderf brengt. Als de Heere 61 81 43 65 69 26 67 had (Joh.). Wie heeft de wateren met zijn vuist 87 52 63 72 12 82 40 (Jes. 38-42). 75 31 45 20 verwekt krakelen. Laat ze een reine 13 37 85 33 op zijn hoofd zetten. Mijn hart werd 93 10 50 74 in mijn binnenste.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

We gaan nu verder met het verhaal over

DE LOLLARDEN

4

Het geschrift, dat aan de muur van de St. Paulskerk te Londen was opgehangen en voor een groot aantal mensen werd voorgelezen, was een smeekschrift aan de koning en het parlement, waarin deze verzocht werden om de door Wiclif aangevangen hervormdn'g dier kerk van staatswege te doen bekrachtigen. Het laat zich denken, dat dit ver. zoek niet door allen gunstig beoordeeld werd. Vooral de zich onder de toehoorders bevindende roomse priesters waren er zeer verstoord over, wat wel duidelijk te bemerken viel uit de door hen gemaakte opmerkingen.

De één riep: „weg met die verraders", een ander riep nog harder: „zij willen het land ten verderve slepen, die Lollarden", terwijl een derde het nog bonter maakte door te schreeuwen, dat die LoHarden als godslasteraars levend verbrand behoorden te worden. Het had dan ook maar weinig gescheeld of de aanhangers der monniken zouden de Lollarden te Hjf zijn gegaan, doch hiervan werden zij weerhouden door een zekere angst voor de gevolgen, die dit voor hen zou kunnen hebben, daar zij wd bemerkt hadden, dat zich onder de aanwezigen een niet gering aantal Lollarden bevond.

Het is echter te ibegrijpen, dat de roomse geestelijkheid alles in 't werk stelde om te verhinderen, dat de koning en het parlement het verzoek der Lollarden zouden inwilligen. Al vrij spoedig kwam dan ook het bericht, dat niet al­ leen aan het verzoek der Lollarden niet zou worden voldaan, maar dat de k ning zich tegen hen zou keren e^ „^ middel ongebruikt zou laten om Jg, vermaledijde, ketterse sekte met wortpi en tak uit te roeien. Ook verbood hij om het smeekschrift der Lollarden in het parlement ter tafel te brengen terwijl hij ook enkele sympaüserenden' met de Lollarden bij zich ontbood, van wie hem was medegedeeld, dat zij U smeekschrift der Lollarden wilden oii. dersteunen.

Ondanks al deze bedreigingen namen echter de Lollarden in aantal toe, zodat de priesters de toekomst vol zorg b moet zagen. Zo 'gingen enkele jare^ voorbij, waarin wel bepaalde maatrêuelen door de koning tegen de Lollarden genomen werden, maar tot een ter dood brengen kwam het toch onder koninu Richard II niet. Dit veranderde echter toen deze koning ten val was gebracht door samenwerking van de door 1 verjaagde zoon van de hertog van Lancaster en bisschop Arundel, waan het huis van Lancaster op de troon kwam en de bisschop zijn zetel teniu kreeg. De Lollarden hadden aanvankelijk enige hoop, dat Hendrik IV, heette de nieuwe koning, hen gunstiu gezind was. Zij vergaten echter, dat Hendrik IV zijn troon voor een groot deel te danken had aan bisschop Armdel, die één van hun meest verwoede tegenstanders was.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken