Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

In ons vorig artikel schreven wij over de oorsprong der overheid, waarbij wij aantoonden, dat alle gezag aan God ontleend is. De overheid regeert dus bij de gratie Gods en niet bij de gratie van het volk. Wij eindigden met er op te wijzen, dat de eerste vorst uit het Huis van Oranje, Prins Willem I, evenals koning David, in verbondsgemeenschap stond met God. U kunt hierover uitvoerig lezen in het Handboek der Vaderlandse Geschiedenis van Mr. Groen van Prinsterer.

Na de val en uitmoording van Haarlem door de Spanjaarden schreef men d© Prins, of hij nog niet een verbond had met enig machtig potentaat, waarop hij antwoordde:

„Gij schrijft ons, dat men u zou laten weten, of wij ook met enigen groten machtigen potentaat in vast verbond staan. . . .waarop wij niet laten willen u voor antwoord te geven, dat, aleer wij ooit deze zaak en de bescherming der christenen en andere verdrukten in dezen lande aangevangen hebben, wij met den aHeroppersten Potentaat der potentaten alzulken vasten verbond hebben gemaakt, dat wij geheel verzekerd zijn, dat wij en al degenen, die daarop vastelijk betrouwen, door Zijne geweldige en machtige hand ten laatste nog ontzet zullen worden, spijt aUe Zijne en onze vijanden".

Van zulke vorsten kan gezegd worden; „Welgelukzalig is het volk, welks koning een zoon der edelen is". God heeft hem willen gebruiken orh de geloofsstrijd aan te vangen, die onder het bewind van zijn opvolgers onder Gods zegen mocht worden voltooid. En dit doorluchte Huis van Oranje heeft Gd reeds ongeveer 4 eeuwen onder ons bestendigd — zij het met korte onderbrekingen — aangezien het God belieft ons door hen te regeren.

Onder ons huidig staatsbestel behoren in grote lijnen tot de overheid:

de kroon; de ministers als dienaren van de kroon;

de leden van de raad van staten; de bestuurders van provinciën en gemeenten;

de rechterlijke macht; de politie met haar dienaren.

Deze allen zijn wij eerbied verschuldigd. Waarom? Omdat dit de overheid is, Gods dienaresse ons ten goede. Hiermede heb ik getracht de oorsprong en het ontstaan der overheid in brede hjnen aan te geven. Wat is nu haar taak? Kort samengevat is zij er tot straf der bozen en bescherming der vromen. Dit is de algemene taakomschrijving, die wij aantreffen in artikel 36 van oc geloofsbelijdenis.

Deze belijdenis werd opgesteld in be jaar 1563 door Guido de Brés. Uit dit geloofsartikel blijkt, dat de overheid gehouden is de behulpzame hand te bie-. aan de kerk. Zi} moet de evangelie-. aan de kerk. Zi} moet de evangelierediking bevorderen, zowel binnen als buiten de grenzen van het land, opdat God van een iegelijk geëerd wordt, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt.

In de dagen van onze landgeboorte is ^n zware strijd gestreden tegen Spanje en beeft de Reformatie een 'krachtig stempel gezet op ons gehele volksleven, alsmede op onze overheid. De overheid schreef in ernstige tijden nationale bededagen uit. Voorts werden godvrezende leraars aangesteld bij de land-en zee-Biacht, terwijl op de scholen het chris-{eljjk volksonderricht een zeer belangrijke plaats innam, gedachtig aan het Schriftwoord: „Leert de jongen de eerste beginselen des wegs, oud geworden zijnde zal hij daarvan niet afwijken". Xe dien einde werden van overheidswe^e verstandige en godvrezende leermeesters aangesteld, terwijl geweerd werden, die anders wüden leren dan in ie toenmalige Hervormde Kerk geleerd werd.

Er werden wetten uitgevaardigd om het boze uit het midden weg te doen. Daarom hebben onze vaderen geen publieke beeldendienst of afgoderij in het openbaar geduld. De lastering en het misbruik van Gods Naam werd als misdrijf gesti-aft. De ontheiliging van de zondag tegengegaan, terwijl de doodstraf gehandhaafd werd naar het Goddelijk bevel: „Wie 's mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens veroten worden, want God heeft de mens aar Zijn Beeld gemaakt". Echtbreuk n ontucht werden strafbaar gesteld, envijl bedelarij verboden werd, uitaande van het standpunt, dat wie niet werken wil ook niet zal eten. Voorts is nog op te merken, dat zowel vergaderingen over staatszaken als ook over rechtszaken met gebed werden geopend. De overheid was echter verdraagzaam jegens medechristenen, die op bepaalde pimten een andere opvatting hadden, zoals Luthersen en Doopsgezinden. Echter, tegen de socinianen en anderen, die de Godheid van Christus loochenden, bestond een streng verbod tegen hun kei-kgemeenschap alsmede hun geschriften. De onderdrukking der remonstranten heeft maar weinige jaren geduurd. In het algemeen gezegd was de overheid gehouden om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de anti-christ te gronde te werrven en het Koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. Dit deed zij dus door bestraffing van hetgeen godslasterlijk was en voorts door christehjk liefdebetoon. Er bestond dus nimmer gewetensdwang als bij de inquisitie. De volgende maal hopen wij er bij stil te staan, hoe de overheid haar taak thans ziet.

Ik heb hierboven een korte schets gegeven, hoe de overheid haar taak zag overeenkomstig Gods Woord in de bloeitijd der Reformatie. De politiek, die de S.G.P. voorstaat, is geen andere. Wij willen trachten dit beginsel juist in deze dagen van de grote afval, zoveel mogelijk te verbreiden. Daarvoor is echter een voortdurende stroom van giften nodig. Die is helaas niet altijd aanwezig. De afgelopen week kwam slechts ƒ 19.50 binnen, die als volgt verantwoord worden:

Een jongeman stuurde ƒ 10.- onder het motto „Banierlezer". Ik dank deze jonge vriend hartelijk voor zijn zeer sympatiek begeleidend schrijven. Nu hij gelezen had, dat enkele jonge vrienden onze aktie met g©ld gesteimd hebben, wilde hij niet aohterbhjven en eveneens een bedrag ter beschikking steUen, om de strijd aan te binden tegen de geest van de anti-christ, respektievelijk de geest van de tijd.

Voorts uit de kollekte te Bonthuizen bij een spreekbeurt van Ds. v. Ravenswaay ƒ 4.50, en van de kiesvereniging Zuid-Beijerland ƒ 5.-. Alle gevers hartelijk dank.

Ik hoop, dat de Heere de harten zal neigen, om dit werk te blijven steunen. Het gironummer van de peimingmeester der S.G.P. is 11.95.60. Adres: Schiebroekselaan 46b, Rotterdam-N. Weer 12 abonnementen op , , De Banier" kwamen de afgelopen week binnen. Van St. Phüipsland begint de viktorie. Hier werden als eerste resultaat van de proefnummeraktie 6 abonnementen geboekt, terwijl volgende week vermoedelijk meerdere zullen volgen. Voorts 1 abonnement in de volgende plaatsen: Barendrecht, Maasdam, Spa­ kenburg, Spijkenisse, Strijen, Veenen^ daal. Wij zien allen met grote belangstelling uit naar de verdere resultaten van de ontplooide aktiviteit in St. Philipsland alsmede in Spijkenisse. Thans gaat Schoonhoven op pad. Sinds 18 mei is ook daar een breed opgezette proefnummeraktie begonnen.

Vrienden in Schoonhoven, inwoners van de zilverstad. Voor slechts enkele zilveren gulden per halfjaar, of eenvoudiger gezegd voor 15 et. per week hebt u een abonnement op dit blad, waarvan , gij thans proefnummers ontvangt. Indien u het met de inhoud eens : bent — en dat bent u in uw hart — dan zult u te zijner tijd onze propagandisten toch niet teleur stellen. Zij offeren belangeloos hun vrije tijd op uit liefde tot hun beginsel. Stelt gij daar een daad tegenover. Bij voorbaat onze dank. Aanvaardt voorts allen onze hartelijke dank, die bij de werving van abonnees zijn betrokken. Laten alle kiesverenigingen deze initiatieven volgen. Er is zo veel te bereiken.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken