Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOI

Beste neven en nichten! ADereerst een hartelijk welkom lot Jan van Lagen te Garderen, die schi-eef, dat hij gaarne wil gaan meedoen met het inizeniden van de oplossingen en ook al idirekt de oplossingen inzond van de raadsels dei-opgaven 629 tx> t en met 632.

Verder nog even rechtzetting van een raadsel uit opgave 635, no. 2, voor de ouderen. In „De Banier" stond, dat men vier namen moet zoeken, welke voorkomen in het boek Handeliogen, in het vierde hoofdstuk. Dit lis een vergissing. Het laatste woordje in moet zijn: tot. In het klad, dat nog in ons bezit is, staat ook inderdaad tot. Hoe die fout is ontstaan, kan Oom Koos niet uitmaken. Het is mogehjk, dat hijaelf üiplaats van tot: in geschreven heeft, het is ook mogelijk, dat dit ter drukkerij heeft plaats gehad. In elk .geval weet men nu hoe het moet zijn. Mochten er zijn, die de oplo.ssin: gen al .ingeaonden hebben en dit raadseil niet konden oplossen, dan telt het voor het toekennen van 'de prijs niet mede.

Thans gaan we de namen vermelden van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 629 tot en met 632 een prijs behaald hebben. In alfabetische volgorde zijn het de volgende neven en nichten:

1. Frederika Baan te Rijssen. 2. Catharina v. d. Berg, te Echteld. 3. Bets Bloed te Waverveen. 4. Wijnie van Herk, te Lekkerkerk. 5. Marry de Jong te Stolwijk. 6. Janis Maljaars te Aagtekerke. (Z.). 7. Maaike van Rees te Veenendaal. 8. Abele Reitsma te Veenwouden. Ieder van jullie mag nu een bo'flk kiezen uit het hieronder volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjesj I. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering.

Voor jongerjs en mefajes:1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Die Poolse jongen. 4. Tessa en Fonia. 5. Driemaal Kerstfees.t in één week.

Voor jongens; I. De vrijwilliger van 1830. 2. Eén dorp en toch twee. 3, Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vakarutie.

Als de keuze gemaakt is, dan neemt men een briefkaart met postziegel van 8 cent en schrijft er op welk boek uitigekozen is.

Mocht iemand a; lle op het Hjstje voorkomen de boeken reeds hebben, dan schrijve men dit ook op een briefkaart en stuurt deze evenals de andere korrespondentie aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 638

Jongeren:

1. Een ték& t uit één der Psalmen bestaat uit 71 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens; De vader van Lot heette 1 10 33 27 40. En Hij moest door 25 42 35 5 44 55 68 gaan {Joh. 4). Hoewel hij dezelve mat 3 28 57 16 53 19 zocht (Hebr. 12).

Het leven is iTïij Christus, het sterven 65 23 20 45 60. Zijn 49 12 21 2 7 kome over ons en onze kinderen. 67 36 14 32 63 verkoos hever de versmaadheid van Christus, dan de schatten van Egypte (Hebr. 11). Zet de oude 54 62 37 48 52 niet teruig (Spr. 22). 15 50 66 58 is een veel voorkomend metaal. 71 18 9 is een metaal. Rachab booid een scharlaken snoer aan het 61 59 6 34 38 29 24. Als een 4 69 41 werd Hij ter slachting geleid. Het kwaad zal van zijn huis niet 26 51 46 13 30. (Spr. 17). Gij zult mijn ziel in de 47 17 56 niet veiilaten (Hand. 2). Roept uit de 70 8 39 11 en houdt niet in. Deze is Mij een uitverkoren 31 43 64 (Hand. 9).

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeeJte vormen, voorkomend in Spreuken 8. a. De man, die ons kwaad wüde doen. b. Zij hebben Mij veiworpen, wat vsdjisheid hebben ze d'an? c. Zal ik niet haten, die U haten? d. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. e. Deze mamueri zullen de koning dienen. f. De bezoldiging der zonde is de dood. g. De Heere heeft Zijn volk van eeuwigheid lief.

3. Noem de naam van: a. de stamvader dier Joden. b. de vrouw, die naar Moab terugkeerde. c. Abraham's neef. d. de man wiens VTOUW in een zoutpilaar veranderde. e. Noachs derde zoon. f. de dienstmaagd, die Petrus voor de deux liet staan. g. de man. die zijn eerstgeboorte-Techt verkocht. h. de zoon' van Zacharias. Welke naam voxmen de laatste letters 'der hierboven gevraagde namen?

Ouderen:

1. Maak uit: UZZAJABALGERARABIAHUIFTE, vier namen, voorkomend in 1 Kroni'eken 2 tot vers 25.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Handehn'gen tussen d< 0 hoofdstukken 5 en 9. a. Hij zal Zijn volk niet begeven. b. De hoofdman gebood zijn knechten naar 'de Heere Jezus te gaan. c. Paulus liet de groeten overbrengen aan 'de gemeente. d. De koningin reed in een wagen miSt vier 'paarden. e. Hij gebood de wind stil te zijn. f. Zij kwamen ter elfider ure aan. g. De jongens konden de vracht niet meer houden.

3. Een teikstgedeeke uit het boek Je-'saja bestaat uit 65 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeild als het volgenide gegeven is? Sisera werd gedood door 59 1 11 18. 42 34 51 53 5 48 zeide: Mijn Heere en Mijn God. 7 64 20 os een 'getal beneden tien. 9 28 56 8 36 15 30 werd uit de diood opgewekt. Alle dingen zijn 25 54 13 35 31 40.

Wij hebben u op de fhiit gespeeld en gij hebt niet 45 19 4 57 65 49 37. Gehjik een 63 38 22 50 schreeuwt naar de ^vaterstromen. Hoeveel te min op dögenen die 2 32 .52 26 33 huizen bewonen. 10 41 62 61 betekent: tiende deel. Vrohjk als een held om het pad te 29 43 21 47 6. Indien Hij opent, wie zal dan 3 58 60 23 37 14 27. Zij hebben hun 39 17 12 verhard. Bewaar het 16 5 44 46 u toebetrouw'd. 24 en 55 zijn twee zelfde letters, die geraden moeten worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog ruet ingezonden worden.

Aangezien er niet voldoende plaatsniimte meer is, zal er ditmaal geen gedeelte van het verhaal gegeven worden. Bij leven en welzijn hopen wij dit de volgende keer weer te doen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juni 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juni 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken