Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

10 minuten leestijd

De ontwapeningskonferentie te Geneve is als een zeepbel uiteen gespat. De onderhandelingen, welke er reeds geruime tijd met onderbreking van enige tijd van stilstand plaats gevonden hebben, zijn thans definitief beëindigd.

Voor de zoveelste maal is het gebleken, dat de stelling van de revolutionair Rousseau, als zouden al de geschillen opperbest door gemeenschappelijk overleg op te lossen zijn, op pure fantasie 'berust. De menselijke hovaardij, als ware alles in de handen van mensen gelegen, die naar eigen welgevallen alle zaken zouden kunnen regelen, is weder tot een aanfluiting en bespotting gemaakt. Ook thans is opnieuw het zwakke Gods sterker gebleken dan het sterke van de mensen, en het dwaze Gods wijzer dan de wijsheid der mensen. De mens moge zich in zijn verdwazing al inbeelden de Heere ia geen ding van node te hebben, en zich op de troon van God plaatsen, doch met zijn louter menselijke wijsheid komt hij keer op keer bedrogen uit en doet hij de ene teleurstelling na de andere op, In Amerika verwijt men de Russische regering, dat zij de hoop van alle volken, dat er werkelijk vrede zou komen, de bodem heeft ingeslagen door weg te lojjen uit de Geneefse ontwapeningskonferentie, terwijl op de Russen een beroep wordt gedaan om naar de konferentie terug te keren, waaraan stellig geen gevolg gegeven zal worden.

Van zijn kant heeft de Russische minister-president uitvoerige nota's aan de regeringsleiders van de vijf westelijke deelnemers aan het ontwapeningsoverleg geschreven, namelijk Amerika, Engeland, Frankrijk, Ganada en Italië.

In zijn nota aan president Eisenhower schrijft Chroestsjef, dat de Amerikaanse regering op de topkonferentie te Parijs duidelijk heeft laten blijken, dat zij niet van plan was de impasse tussen de westelijke en de oostelijke mogendheden inzake de ontwapening te doorbreken. Hij noemt daarin de ontwapeningsvoorstellen van de westelijke mogendheden een plan voor gelegaliseerde militaire spionage. In zijo boodschap aan president De Gaulle heeft Chroestsjef uiting gegeven aangaande zijn ontsteltenis over het door De Gaulle op 11 juni gegeven antwoord op de Russische voorstellen inzake algemene ontwapening. Hij schreef, dat in zijn program rekening was gehouden met de opvatting van De GauUe, dat ontwapening moet beginnen met het verwijderen van middelen om kernwapens naar hiin doel te brengen. Maar in de nota, welke door de Russische regering is ontvangen, wordt geen gewag gemaakt van het verwijderen van deze middelen, waaraan Chroestsjef toevoegt: Onnodig te zeggen, dat het prijsgeven van deze geest van onze besperkingen over ontwapening slechts toegrendeling van de deur naar ontwapening, die op een kier scheen te staan, tot gevolg kan hebben, hetgeen bevestigd wordt door het standpunt, dat de Franse vertegenwoordiger op de Geneefse konferentie heeft ingenomen.

Ernstige twijfel spreekt Chroestsjef uit in zijn nota aan de Engelse regering over de bedoelingen van de Engelse regering. In zijn nota brengt hij ter sprake het recente overleg van de minister van defensie Watkinson in Washington over de levering van raketten, terwijl hij voorts gewag maakt van berichten als zouden Amerika en Engeland gezamenlijk permanent patrouillevluohten met kernwapens willen organiseren.

Het zich onttrekken aan de ontwapeningskonferentie van de Russische delegatie heeft tal van piennen in beweging gebracht. Algemeen wordt in de pers het standpunt ingenomen, dat de ontwapening voorlopig van de baan is, terwijl men ook algemeen er in de pers het over eens is, dat dit door het optreden van de Russische delegatie geschied is, dat tenslotte nog even onverwacht als in alle haast plaats vond.

De Russische gedelegeerde Zorin beklom maandag 27 juni het spreekgestoelte. En dit nog alvorens één westeKjke delegatie de gelegenheid had gekregen om de herziene ontwapeningsvoorstellen van de westelijke mogendheden in te dienen. Zorin kondigde botweg aan, dat de oostelijke deelnemers de konferentie als geëindigd beschouwden. De westehjke mogendheden wilden geen ontwapening en saboteerden aUe mogelijkheden daarvoor, zodat er een abnormale en ontoelaatbare toestand ontstaan was.

De Russische regering heeft besloten de ontwapeningskwestie opnieuw aan de Algemene Vergadering van de Organisatie der Verenigde Naties voor te leggen. Over dit besluit heeft de Russische regering geen gras laten groeien. De Russische minister van buitenlandse zaken, Gromjko, heeft de sekretaris-generaal Hammarskjoeld van de Organisatie der Verenigde Naties in een brief verzocht de ontwapening als dringende aangelegenheid op de agenda van de komende zitting van de Algemene Vergadering te plaatsen.

De nota en een verduidelijkend memorandum zijn in Moskou gepubliceerd. In het memorandum staat dat de Russische regering bespreking van de ontwapening in de Organisatie der Verenigde Naties noodzakelijk acht, aangez'ien de onderhandelkigsn door de kommissie van tien in Geneve de hoop der volkeren niet hebben vervuld. De westelijke vertegenwoordigers in de kommissie wilden geen ontwapening onder internationaal toezicht, maar toezicht op de bewapening, zo wordt in het memorandum gezegd. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft de Russische regering verzocht terug te komen van haar onverantwoordelijke optreden door weg te lopen van de Geneefse ontwapeningskonferentie. Het departement onthulde tevens dat de westelijke bondgenoten overwegen om een bijeenkomst van de ontwapeningskommissie van de Organisatie der Verenigde Naties te verzoeken. De westelijke vertegenwoordigers, zo werd ook gepubUceerd, blijven voorlopig in Geneve, in de hoop dat de kommunistische afgevaardigden aan de konferentietafel terugkeren.

Volgens een Russische uitspraak berust deze pubhkatie louter op propagandamakerij, alsof de Russen vies van het maken van propaganda zijn. Ook zij doen zich het liefst van htm mooie kant voor en verstaan zeer wel de kunst om propaganda te maken, waarmede zij menig argeloos mens in hun net vangen. Zo verwijt hierbij de ketel de pot, dat hij zwart is. Deze kwestie is langzamerhand tot een dispuut uitgegroeid. ZÜj heeft de tongen wel losgemaakt. Het is hierbij zó ver gekomen, dat niet alleen nota's verzonden zijn, maar dat over de nota's een hele woorden-en gedachtenwisseling plaats Vindt en heeft plaats gevonden.

De Engelse minister-president Macmillan heeft zich dezer dagen er ook in gemengd. Hij heeft per brief een beroep op Chroestsjef gedaan om zijn beslissing nader te overwegen, opdat de ontwapeningsbesprekingen zo spoedig mogelijk hervat zuUen kunnen worden. Hij heeft zich diep teleurgesteld gevoeld en is evenzeer verrast door deze handelwijze, te meer omdat de westelijke delegaties op het punt stonden om aan de Russische afgevaardigden hun nieuwe voorsbellen bekend te maken, waartoe zij echter geeu gelegenheid gehad hebben.

Het afbreken vao de onderhandeling^ te Geneve heeft wel heel sterk de aandacht getrokken. Er zijn stemmen opge. gaan, die beschouwen dat dit gescliiej is onder druk van de Qhinese komnmnis. tische regering. Hoewel Chroestsjef ij zijn in Roemenië gehouden redevoermj verklaarde dat zijn regering, waarop k-een sterke nadruk legde, blijft streven naar een vreedzaam overleg met ook niet kommunistische regeringen, waarbij door hem een beroep gedaan werd op uitspn. ken van Lenin, menen nochtans velen esn zekere zwenking naar de kant van het Chinese kommunisme te zien, ooi; al zeide hij dat het nodig was zeer waakzaam te zijn om de imperialisten te ootmaskeren.

Het verschn in standpunt tussen de Chinese kommunistische partij en de Russische is danig aan het licht getreden in de Chinese pers. Generaal Li Tsji Min heeft namelijk in een artikel in het officiële volksdagblad een feïïe kritiek geleverd op de moderne revisionisten, waarmede hij, zonder de naam van Chroestsjef en zijn aanhangers te noemen, stellig hen op het oog had. Hij schreef: dat de moderne revisionisten, geschrokken als zij zijn door de imperialistische chantage met een kernoorlog, smeken om vrede ten koste van alles. Deze moderne revisionisten beweren dat het karakter van het imperialisme is veranderd, maar daarmede helpen zij het Amerikaanse imperialisme bij zijn agressie onder het mom van de vrede, aldus het artikel dat door radio Peking werd geciteerd, terwijl het geen twijfel lijdt, dat dit artikel het standpunt van de officiële kommunistische partij weergeeft, Inmiddels hebben de demonstraties tegen het verdrag van Japan met Amerika veel in kracht verloren, ofschoon zij nog niet geheel hebben opgehouden.

Met dat het in Japan wat tot rust gekomen is, is het echter in de wereld nog allesbehalve rustig geworden. De regering van kommunistisch China heeft m officieel erkend, dat het Chinese legei hezig is in Tibet nabij de grens van Nepal een opstand te onderdrukken. Zonder enige twijfel is de opstand van de Tibetanen een poging om aan de gehele uitroeiing te ontkomen.

Sedert kommunistisch China de Dalai-Lama op de vlucht gedreven heeft, heeft het Chinese leger er naar gestaan om het Tibetaanse volk geheel uit te roeien en heeft er in Tibet een fameuze afslachting plaats gevonden, zonder dat daarvoor uit müitair oogpunt enige reden (bestond. De middelen waarmede de Chinezen deze volksmoord uitvoeren, zijo massadeportaties en moord op ontzaggelijk grote schaal.

Dit is gekonstateerd door een internationale kommissie van juristen, welke oa een uitgebreid onderzoek tot de kortklusie gekomen is, dat het kommunistisch China zich schuldig maakt aan een gruwelijke afslachting van het Tiibetaanse volk.

De Tibetaanse aangelegenheid is wel ifi de Organisatie der Verenigde Naties besproken, echter zonder dat de bespreking wat van tevoren wel vast stond, enig resultaat ten gunste van het Tibetaanse volk heeft opgeleverd.

Het behoeft niet te verwonderen, dat men in Nepal onder de gegeven omstandigheden zich ongerust maakt over de gang van zaken. Het geval heeft zici voorgedaan, dat bij een botsing aan de Chinees-Nepalese grens een Nepalees officier is gedood en zeventien Nepalezen door de Chinese troepen zijn gevangen genomen en als gevangen zijn weggevoerd. Premier Tsjoe En Lai heeft daarover zijn diep leedwezen betuigd en, indien inderdaad Nepalezen zijn gevangen genomen, toegezegd dat dezen uiter- ard oomiddellijk zullen worden vrijgelaten. In de verklaring werd de nadruk jdegd op de traditionele vriendsdhap jjissen de beide landsn, 2»dat deze aandelegenheid wel met een sisser zal aflopen.

president Eisenhower heeft bij zijn aaotoflist te Washington gezegd, dat zijn Ifszaek in het verre oosten lang niet slecht verlopen was, waarbij hij de na-(jrult legde op het feit, dat hij in de Filippijnen, Zuid-Korea en Formosa door juichende menigten werd begroet. In zijn toespraak had het er alles van weg alsof }jij er een glansrijke zege had behaald, waarmede alle Amerikanen het stellig niet esns zullen zijn, want er is nogal een \Tij geduchte kritieik losgebroken, waarbij het afgezegde bezoek aan Japan een grote plaats innam.

De sekretaris-generaal der Verenigde Naties heeft verklaard, dat sledhts een duidelijke noodzaak of dergelijke dringende omstandigheden hem er toe zouden biengen om een funktionaris van de Organisatie der Verenigde Naties naar Nederlands Nieuw< ïuinea te zenden om een onderzoek in te stellen naar de toestand aldaar.

Ook heeft de sekretaris-generaal zich uitgelaten over het verzoefk van de Russlsdbe minister van buitenlandse zaken om met bekwame spoed in de aanstaande Algemene Vergadering zijn tot hem gericït verzoek te willen behandelen, waar hij afwijzend bleek tegenover te staan, verklarende dat het beter was de aangelegenheid wat te laten bekoelen, dan haar spoedig te behandelen.

Premier Loemoemba heeft een uiterst felle rede gehouden, waarin hij scherp te keer ging over het door België gevoerde koloniale beleid, zo zelfs, dat koning Boudewijn op het punt gestaan heeft om op staande voet te vertrekken. Na de rede hebben de koning en de Belgische ministers zich teruggetrokken om over de toestand zich tg beraden of het niet beter z»u zijn dat kening Boudewijn maar metééa naar België zou terugkeren en niet aan het banket zou deelnemen. Hij is tenslotte toch gebleven, nadat er enige ekskuses waren aangeboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken