Bekijk het origineel

Verlaging van belastingen en lasten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verlaging van belastingen en lasten

7 minuten leestijd

Onzerzijds is daarop bij voortduring in de Tweede Kamer aangedrongen. De lasten en belastingen zijn in ons land tot een enorme hoogte geklommen. Door de vorige minister-president Dr. Drees is zelfs volmondig erkend, dat de belastingen in ons land hoog zijn. Zij zijn dit ook ongetwijfeld in vergelijking met tal van andere landen.

De overheid, dat kan door niemand betwist worden, bezit het recht belastingen te heffen. Dit is haar zelfs van Gods wege toegekend. Het gaat niet aan, dat, zoals in de laatste jaren geschied is, de uitgaven van de staat maar hoog opgedreven worden, en dat de burgers er maar goed voor zijn om te betalen. Dit heeft alles weg van een onrechtmatige beroving van hun bezittingen en goede­ ren, wat de Heilige Schrift veroordeelt. Het is bovendien allerminst bevorderlijk voor de welvaart. Men kan wel zulke zware lasten op de iburgerij leggen, dat er door de zware druk der belastingen slachtoffers gemaakt worden. Daaibij vaart niemand wel, ook de overheid niet. Zij staat daarmede veel meer de welvaart in de weg. Zij belet daardoor, dat bedrijven tot bloei komen. Er zijn personen, veelal harde werkers, die hun zaak of bedrijf met geoorloofde middelen vooruit gebracht wensen te zien. Voor hen zijn de hoge belastingen en lasten een sta-in-de-weg om vooruit te komen. Stellig zijn er anderszins ook wel kapitaalkrachtige ondernemingen, die, gelet op de vermeerdering van inkomsten, de van hen gevorderde belastingen nog ge- makkelijk kunnen betalen. Met deeitilkeii behoeft men dan ook geen medelijden t© hebben.

Maar hierbij dient niet uit het oog verloren te worden, dat de tijd en de omstandigheden gemakkelijk kunnen veranderen, zodat het zelfs voor kapitaalkrachtige ondeme«iingen gewenst is, soms zelfs noodzakelijk is, dat de belastingen verlaagd worden.

In het algemeen genomen, zijn. de belastingen ten onzent stellig veel te hoog, en daarom heeft de S.G.P. met alle vrijmoedigheid bij voortduring bepleit, dat de belastingen en lasten verlaagd behoren te worden en dat er niet maar me© doorgegaan zal worden met de staatsuitgaven jaar op jaar te verhogen, hetgeen zonder twijfel allerminst bevorderlijk is voor de algemene welvaart.

Zoals het toch thans gesteld is, zien zich niet weinigen gedwongen om bij de onderhouding van hun gezin zich te bezuinigen, tot op voedsel en kleding toe, om de belastingen te kunnen opbrengen. Zullen de belastingen echter verlaagd worden? Zal door de regering dit voorgesteld worden?

Met enige stellige zekerheid zal deze vraag pas over een kleine drie maanden tijd beantwoord worden. Op de derde dinsdag van september, zo wij deze beleven, zal daarop een afdoend antwoord gegeven kunnen worden. Dan wordt de Rijksbegroting voor het jaar 1961 ingediend en bekend gemaakt.

Er bestaat op het ogenblik alle uitzicht op, dat enige posten op die begroting aanmerkelijk verhoogd zullen worden. Dit betreft de begroting van Verkeer ea en Waterstaat. Om maar iets te noemen: de uitvoering van de Deltawerken en de aanlag van wegen 'zuilen vrij zeiber eea verhoging van de uitgaven van deze begroting met zioh brengen.

Ook de begroting van het departem^it van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zal allicht meer uitgaven vorderen. Dit kan haast niet anders. Het grote aantal van geboorten na de oorlog zal wel vorderen, dat de uitgaven van deze begroting hoger zijn.

Niet minder zal het departement van Defensie met een verhoging van de uitgaven voor de dag komen. Er is nu reeds van regerings wege aangekondigd, dat er een verhoging plaats dient te vinden van 200 miljoen per jaar.

Hierbij komt nog, dat billijkheidsoverwegingen de minister van Financiën er wel toe zullen noodzaken dat afschrijvingsmogelijkheden worden toegestaan aan maatschappijen, die hun aktiva in Indonesië teloor zagen gaan, hetgeen ook al grote bedragen uit 's lands schatkist zal vorderen.

Voorts komt hier nog bij, dat de frakties van de regeringspartijen met hun specifieke wensen zullen komen aandragen, zoals nog kort geleden gebleken is bij de uiterst moeilijke overwinning, welke door de regerinig met betrekkinig tot de grondebelasting in de Tweede Kamer werd behaald, een overwinning, waaraan de S.G.P. niet heeft mede gedaan, omdat zij zich sedert jaar en dag tegen elke verhoging van de belasting heeft uitgesproken. Zij heeft tegen deze verhoging gestemd, van oordeel zijnde dat, indien er door de regering niet zo onverantwoord verkwistend met de financiën des rijks omgesprongen werd, een verhoging van deze belasting absoluut niet nodig geweest zou zijn. Er is toch vooral in de laatste jaren dermate met de rijksfinanciën omgegaan, dat als wij zeggen, dat er op een roekeloze, onverantwoorde wijze mede gehandeld is, wij ons volstrekt niet aan enige overdrijving te buiten gaan. Het had er alles van weg, dat men in de veronderstelling verkeerde, dat men maar aan de rijkspereboom had te schudden, of de miljoenen vielen er af. Het smijten met geld is formidabel ge­ weest. Daaraan is tenslotte een einde gekomen. Niet vrijwillig, maar door harde noodzaak gedwongen. Msn heeft een maatregel moeten treffen, waardoor de welvaart in ndet gerinige mate getroffen werd. In tal van zaken en bedrijven is daardoor een achteruitgang bewerkstelligd geworden, welke men slechts met moeite te boven gekomen is.

Zoals de gang van zaken thans is, dient er de uiterste zuinigheid en soberheid betracht te worden. Er staan toch grote uitgaven, zoals die betreffende de uitgaven voor de uitvoering van het Deltaplan, het onderwijs en de defensie, te wachten, welke kolossale aanslagen op de financiën van het rijk met zich zullen brengen. Daaraan zal wel niet te ontkomen zijn, zodat het er betreffende de verlaging van belastingen en lasten niet zo rooskleurig uitziet.

Doch deze uitgaven mogen stellig niet ten gevolge hebben, dat er van verlaging der belastingen en lasten niets terecht zal komen en deze zo nodige verlaging weder op de lange baan geschoven zal worden. Het is in allerlei opzicht niet alleen zeer gewenst, maar zelfs noodzakelijk, dat er een ingrijpende verlaging van lasten en belastingen zal plaats vinden. De Nederlandse inkomstenbelasting is exorbitant hoog. Zij drukt zwaar, veel te zwaar, op menig bedrijf en gezin. Zij ibelet maar al te zeer, dat er in bedrijven die verbeteringen worden aangebracht, welke er voor de bloei en het welvaren dringend nodig zijn. Daarenboven vergt zij veel, te veel van wat, om aan de belastingphcht te voldoen, aan het gezin onthouden wordt.

Een ingrijpende verlaging van belastingen en lasten kan ook gemakkelijk plaats vinden. Als wij bedenken welke tonnen gouds aan sport en spel, aan allerlei vermaak, tot aan het kermisvermaak toe, worden uitgegeven, en daarop eens bezuinigd werd, dan zou er o zo gemakkelijk een ingrijpende verlaging van belastingen en lasten aan te brengen zijn. En als wij daarbij bovendien nog in aanmerking nemen de reusachtige kapitalen, welke als subsidie aan opera en komedie uit de kassen van het rijk, provincies en gemeenten worden uitgegeven, wat zou er alsdan ter verlichting van de zo geklommen belastingen en lasten ontzaggelijk veel gedaan kunnen worden

Doch het is er helaas nog ver vandaan. Veel meer werkt onze regering door haar wetgeving en maatregelen er hard aan mede, dat jaarlijks aan allerlei zondig vermaak door ons volk miljoenen bij miljoenen verkwist worden, zoals dit geschied is bij de TT-races in Assen, welke, naar berichten nit de pers, door honderdduizend mensen ibezooht zijn, en waarbij tengevolge van het wilde, woeste rijden ©en mens zijn leven heeft moeten laten. Deze gebeurtenis, waarbij ook de goede zeden aangetast moeten zijn, valt wel zeer te betreuren, En dit in allerlei opzicht, want het is nog immer zo gesteld, dat de zonde een schandvlek der natie is, en gerechtigheid ©en volk verhoogt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

Verlaging van belastingen en lasten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken