Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

7 minuten leestijd

Nog immer is de menselijke wijsheid in de politiek aan het woord. Men kent en erkent daarin helaas geen Goddelijk recht en Goddelijke inzettingen. Alles wordt afgemeten en bezien in het licht vaa de verdraaide, beperkte menselijke kennis en wetenschap. Vrede zou er gesticht worden, maar de koude oorlog is in al zijn hevigheid gekomen. De pennoen woordenstrijd is weer in volle gang.

Ohroestsjef heeft zelfs in Oostenrijk niet kunnen laten deze voort te zetteru Hij ging daar fel tegen Amerika en West-Duitsland te keer. Zelfs zo, dat de ambassadeurs van Amerika en West-(I> uitsland in Oostenrijk hebben geprotesteerd tegen de uitlatingen van Chroestsjef. Het is hierbij zelfs zó ver gekomen, dat er door de liberale oppositie 'n vraag tot de regering gericht is, wat zij denkt te doen tegen de uitlatingen van Chroestsjef aangaande de Oostenrijkse neutraliteit en aangaande de beledigingen, welke hij gesproken heeft aan het adres van bevriende staten.

Ohroestsjef, die al deze reakties veroor-Eaakt heeft, heeft inmiddels plotseling zijn Oostenrijkse reis afgebroken en is in de nacht per trein naar Wenen teruggekeerd. De Oostenrijkse bondskanselier had hem er op attent gemaakt, dat de ekonomische besprekingen vastgelopen waren. Chroestsjef schijnt veel waarde te hechten aan een handelsovereenkomst met Oostenrijk, aan de totstandkoming waaiVan thans wel alle zorg besteed zal worden.

Zeker is het, dat er tussen Oostenrijk en Rusland geen kultureel verdrag gesloten zal worden. Doch ook de ekonomische tegenstelhngen schijnen niet te overbruggen zijn. iDe Russische regering heeft beloog bij zeer vele Oostenrijkse produkten. Zij wenst echter deze niet in geld te betalen, maar gelijke hoeveelheden produkten naar Oostenrijk te exporteren. Omdat Oostenrijk met deze hoeveelheden geen raad weet, heeft het aan de 'Russische regering voorgesteld deze produkten aan andere landen te mogen doorverkopen.

Tegen deze methode om de Russische produkten onder de Oostenrijkse vlag toegang te verschaffen tot de wereldmarkt, zijn de Oostemijkse politici heftig in de weer gekomen. Oostenrijk zou daarmede volgens hen tot een rechtstreekse handelsagentuur van de Ru^si^ sche industrie worden en met zijn eigen produkten vastlopen.

Behalve het ekonomische probleem 15 er het politieke probleem van de doot Chroestsjef in bescherming genomen Oostenrijkse neutrahteit. Hij zeide: Oostenrijk mag niet werkeloos toezien hoe aan zijn grenzen op Italiaans grondg& . bied raketten staan gestationeerd. De«e raketten, indien afgevuurd op Rusland schenden Oostenrijks neutraliteit.

Wij zullen nu maar verder hebben af te wachten wat er in Wenen besproken jal worden. Zieker is het wel, dat Chroestsjef zal blijven intrigeren en zal volhouden president Eisenhower en bondskanselier Adenauer op hun zwartst af te tekenen, waarmede hij tot op hedsn niet het gewenste resultaat heeft bereikt.

President Eisenhower heeft Chroestsjef van zijn kant beschuldigd met zeer onbehouwen pogingen tussenbeide te Icomen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zeide: Ik vertrouw er echter op, dat zowel de republikeinen als de demokraten aan het advies van de leider van het Kremlin geen enkele waarde zullen hechten. Dit sprak hij op zijn eerste perskonferentie na zijn terugkeer in Amerika.

Hij vertelde voorts, dat in Camp David door hem geen enkele geheim© konsessie aan Chroestsjef gedaan was betreffend» West-Duitsland en Berlijn, waarbij hij bevestigde wat onmiddellijk na de bespreking bekend was gemaakt, dat Chroestsjef na de bespreking toegezegd had om zijn eerder gestelde tijdslimiet voor een oplossing van het Berlijnse probleem te laten vervallen. Ook sprak hij de hoop uit, dat er ondanks de moeilijkheden met Rusland tot een vergelijk zal worden gekomen.

Tussen Amerika en Cuba, waarin de Russische regering stellig mede de hand gehad zal hebben, is het tot een ernstig konflikt gekomen. Nadat de Amerikaanse regering veel geduld getoond heeft, heeft zij besloten voorlopig de verdere invoer van suiker uit Cuba te staken.

Nadat de ondertekening van de speciale wet van het kongres, welke president Eisenhower de mogelijkheden gaf om via de suikerimporten tegen de Cubaanse president Fidel Castro op te treden, had plaats gehad, is dit onmlddeUi^ geschied. Als reden voor de vermindering van de levering van suiker gaf president Eisenhower op, dat Gastro een beleid volgt, dat ernstige twijfel doet rijzen aan de mogelijkheid of Amerika op Cuba kan rekenen als leverancier van één derde van de Amerikaanse suikerbehoeften.

De wijze waarop president Eisenhower het hem door het kongres verstrekte wapen gebruikte is wel merkwaardig. Hij stelde de resterende Cubaanse suikerleveranties op 39.73i2 ton, of precies 700.000 ton minder dan Cuba volgens het fcontrakt met Amerika dit jaar koo leveren tegen een prijs, welke ongeveer 10 cent boven de wereldmarktprijs lag. Voor Cuba heeft dit een schadepost van ruim honderdtwintig miljoen in.

De Cubaanse regering heeft president Daficos en de minister-president Fidd Castro gemachtigd om alle Amerikaanse eigendommen op Cuba te onteigenen ii> dien dit noodzakelijk geacht wordt ia het nationale belang.

De Cubaanse regering heeft nog niet gespecificeerd welke Amerikaanse eigendommen onteigend zullen worden, maar men dsnkt in Amerika dat het vooral de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij zal zijn, waarvan het kapitaal voor de helft in Amerikaanse handen is, en ook aan de 36 Amerikaanse suikerplantages op Cuba.

Voor schadevergoeding aan Amerikaanse bezitters van onteigende goederen is ook al een regeling ontworpen. De betaling zal geschieden in 2 percents obligaties, vvaarvan rente en aflossing na dertig jaar iiit een speciaal fonds worden bestreden. Ooch dat fonds moet gevormd worden yit de dollaropbrengsten van siükerver-Icopen naar Amerika, voor zover die meer bedragen dan 3 miljoen ton per jaar tegen een prijs van bijna 32 cent. Ameril; a voert echter nauwehjks drie miljoen ton suiker per jaar in en betaalt op het igenblik 22 cent. Het ziet er dus naar uit dat de ? cas van dit fonds wel leeg zal blijven.

In een speciale proklamatie verklaarde Sisenhower dat Cuba met de Russische regering was overeengekomen belangrijke hoeveelheden goederen te ruilen, en dat de Russen de Cubaanse suiker kregen tegen prijzen welke lager waren dan welke Amerika voor de Cubaanse suiker betaald had.

De Cu'baanse regering is niet teruggedeinsd voor de Russische praktijk van roverij en diefstal, zoals ook Indonesië

Het gaat er hier en daar barbaars naar toe. Ook in Belgisch Kongo. Door een paniek bevangen Belgische vrouwen en kinderen zijn over de Kongorivier gevlucht naar Brazzaville, de hoofdstad van het vroegere Franse Kongo, nadat onder het Kongolese leger nieuwe onlusten waren uitgebroken. Een troep Kongolese militairen had zich te middernacht in de kazerne meester gemaakt van wapens en had hun Europese officieren uit het kamp weggejaagd. Een golf van verschrikkiog overspoelde de stad toen dit jbekend werd. Troepen gewapende opstandige soldaten trokken door de straten, waar zij de auto's van de Europeanen met hun geweer in de aanslag tot Staan brachten toen de inwoners uit hun huizen vluchtten om bescherming te zoeken in de Belgische ambassade. In de straten vroegen Belgische vrouwen aan [passerende joumaHsten om bescherming. e Belgische PTT heeft medegedeeld, dat de telexverbindingen met Leopoldstad verbroken waren. Hier en daar kwaen schietpartijen voor. De toestand in Leopoldstad, dat zich in de handen van muitende soldaten bevindt, moet wel eer ernstig zijn. Dezen doorzoeken de stad naar Belgische officieren, om naar 'hun zeggen met hen af te rekenen. Belgen, die in Leopoldstad zijn aangekonen, hebben mededeHngen gedaan over de verschrikkingen, die zij kort voor hun vertrek uit Inhisi hebben meegemaakt. Volgens hun mededelingen werd een Belgisch officier, die het kommando oerde over een detachement te Inhisi, dooT muitende troepen ontwapend. Alle Eurojpeanen werden opgesloten. De vrouw van een bestuursambtenaar werd meegesleurd in een kamer en daar herhaaldelijk verkracht.

In een klooster hadden de meest© vrouen van bestuursambtenaren een ondertwmen gezocht. Eén van hen werd oner bedreigingen met de dood door vier ongolezen misbruikt. De overigen weren alleen bedreigd. Later op de avond wamen zij, op zoek naar vrouwen, teug. In het klooster dwongen zij de nonen meisjes uit het pensionaat af te taan. Dezen werden later weer in het eld teruggevonden, geheel ontkleed. Op andringen van Kongolese ambtenaren erden zij een dag later vrijgelaten.

Het schijnt dat muitende soldaten het treden van premier Loemoemba eisen. wee kompagnieën Belgische troepen ullen naar Belgisch Kongo vertrekken, ldus heeft de Belgische premier Eijseos bekend gemaakt.

De muiterijen van de opstandige militaien blijken toch heel wat anders te rijn an premier Eijskens verklaarde, namejk dat het kleine stuiptrekkingen van n jonge staat waren.

1n het kort nog het navolgende.

De Chinese regering heeft haar veront­ schuldigingen over het gevangennemen van Nepalese militairen aangeboden. Voorshands zijn de besprekingen met de Algerijnse opstandelingen vastgelopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken