Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

10 minuten leestijd

Wij leven in een tijd van grote onrust. Het is onrust hier, onrust daar en onrust schier overal. De problemen, welke om een oplossing vragen, stapelen zich steeds maar op. Doch zonder dat er één van •betekenis wordt opgelost, nemen deze steeds nog in aantal toe.

Daarentegen neemt men een heilige onrust bij de mensen maar 'zelden waar. De onrust loopt gemeenlijk over de zorgvuldigheden dezes levens. Aan de kortstondigheid er van iwordt maar nauwelijks gedacht. Maar toch wordt onze tijd ook gekenmerkt door de vele plotselinge sterfgevallen. Het is wel kenmerkend, dat deze in onze dagen zo veelvuldig voorkomen. En dit kan bij ieder onzer het geval Tdjn. Wij zijn toch ieder ogenblik in gevaar van ons leven. Vooral bij de grote onveiligheid in 't verkeer. Hoevele verkeersongevallen doen zich niet iedere dag voor? Doch bij dit alles, waar treft men een 'heilige onrust aan? Deze kan men toch met alle vrijmoedigheid een ieder aanbevelen. Want zonder deze is het met een mens wel heel kwalijk gesteld. Hij moge nog al zo vele schatten vergaderen, maar wat het bem als ten­ slotte zijn ziel in het eeuwig verderf ten onder gaat?

Zo schaars aan heilige onrust het in onze djd is, zo groot is de 'betreurenswaardige onrust heden. De wereld is toch heden vol onrust en beroering.

Het laatste dreigement, dat Chroestsjef in Wenen uitsprak, heeft er nog toe bijgedragen, dat de onrust vermeerderd is. Hij verklaarde namelijk, dat Rusland wellicht een vredesverdrag met de Oostduitse regering zou sluiten wanneer de Westduitse bondsdag in West-Berlijn vergadert. In Amerika heeft men dit dreigement nogal kalmer opgenomen dan sommigen in Engeland deden. De officiële woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van .buitenlandse zaken verklaarde, dat Chroestsjefs dreigementen kennelijk zijn bedoeld om binnenlandse aangelegenheden van andere landen te beïnvloeden. Hij voegde daaraan toe, dat de Soviet-premier kennelijk in zijn buitenlandse politiek de voorkeur geeft aan dreigementen boven onderhandelingen. Ook president Eisenhower Het zich in gelijke geest uit.

Bovendien heeft hij met nadruk ver­ klaard, dat de Amerikaanse regering niet zou toelaten dat er op Cuba een door kommunisten beheerd bewind zou gevestigd worden. Zijn regering zal zioh hierbij niet laten afhouden van haar verantwoordelijkheid door de dreigementen van Chroestsjef. Hij bracht hierbij de woorden van de Russische premier in herinnering, dat de Russen raketten zullen gebruiken als de Amerikanen in Cuba zullen ingrijpen.

President Eisenhower verklaarde dat de Amerikaan.se regering zich niet zal laten afschrikken door dit nieuwe Russische dreigement. Hij noemde Chroestsjefs uitspraak een afspiegeling van de poging van een land buiten het westelijk halfrond om zich te mengen in de zaken van het westen.

Van zijn kant heeft de Cubaanse premier Fidel 'Castro zioh uitgelaten over het geschil met de Amerikaanse regering. Hij bedankte de Russische regering voor toezegging tot hulp en waarschuwde de Amerikanen dat de wereld zich tegen hen keert. Door Ruslands solidariteit zijn wij beter in staat ons tegen de Amerikaanse agressie te weren, zo verklaarde hij. 'Dit wijst er wel op, dat tussen de Amerikaanse regering en die van Cuba nog altijd een zekere gespannen toestand bestaat.

Deze 'kwestie, welke op Cuba en in Amerika grote beroering heeft verwekt en nog verwekt, is althans voor een tijd geheel op de achtergrond geraakt door hetgeen er in Belgisch Congo heeft plaats gevonden. Daar gist het nog steeds in erge mate. Nadat er vele vrouwen zijn verkracht, zijn er thans ook, naar 'bekend geworden is, onderscheidene Europeanen vermoord; sommigen hunner zijn zelfs op een allerafsohuwelijkste wijze om het leven gebracht. Nog steeds hebben er muiterijen, berovingen van bezittingen en goederen plaats, zodat de veiligheid op ettelijke plaatsen nog steeds zoek is. In andere plaatsen, onder meer in Leopoldstad, is de orde hersteld. Aldaar hebben Belgische parachutisten in samenwerking met loyale Kongolese militairen de situatie onder kontrole. In het centrum staan mitrailleurs opgesteld. Koloones van vluchtelingen worden door patrouilles beschermd, nadat dezer dagen een file van 10 auto's vol Europese vrouwen en kinderen, die op weg naar het vliegveld waren om naar Blgië te gaan, door muiters was beschoten, waarbij twee vrouwen werden gewond.

De stroom van vrouwen en kinderen, waanbij zich ook mannen bevinden, die zich naar België begeven, gaat onverminderd voort.

Over de bezetting van het vliegveld van Leopoldstad zijn nadere bijzonderheden bekend geworden. Tot het optreden van paradiutisten werd bevel gegeven door generaal Geysens, toen bekend werd dat muiters, die het vliegveld onder kontrole hadden, weigerden enige gewonde Belgische militaii-en per vlieigtuiig te laten vertrekken. Daarna was de aktie der parachutisten begonnen. 'In totaal 50 parachutisten zagen kans enige honderden muiters met geweervuur te verjagen, waarbij twee Kongolezen werden gedood, nadat de Belgische militairen versterking hadden gekregen. Met gevolg dat de evakuati© weder vlot kon verlopen.

De vluchtehngenstroom gaat overigens nog onverminderd voort. Van de 80.000 Europeanen zijn er thans 20.000 gevlucht, terwijl in het onafhankelijk verklaarde Katanga steeds meer Belgen vrijwillig terugkeren. In de hoofdstad van Katanga, Elisabeth-stad, is het rustig. Belgische troepen 'beheersen daar de toestand.

Ook overigens is het in Katanga rustig geworden, nadat het laatste 'belangrijke centrum, Judotstad, weer onder kontrole van de Belgische parachutisten was ge­ komen. Zelfs is in de kopermijnen eu raffinaderijen te Kolnizi het werk hervat nadat de muiters op de vlucht geslagen waren, die in Judotstad op een zew barbaarse wijze waren opgetreden. 1

Inmiddels is Katanga uit het verband met de Kongo getreden. De premier van Katanga, Tsjombe, heeft verklaard, dat de onafhankelijkheid van zijn gebied definitief is. Hij zei dat er geen sprake van is, dat hij op zijn besluit, waarbij Katanga onafhiuikelijk verklaard werd, terug zou komen. Voorts verklaarde hij mu nadruk, dat Katanga niet aan de Belgen teruggegeven zou worden. Wij hebben de hulp van de Belgische troepen ingeroepen omdat de Kongolese troepen moorden plegen en omdat Katanga op de rand van de afgrond staat. Premier Tsjombe beschuldigde Loemoemba ditmaal openlijk dat hij een kommuoist is. Hij verklaarde dat verschillende ministers uit het kabinet Loemoemba in de Sovjet-Unie en kommunistisoh China zijn geweest.

Inmiddels heeft de Veiligheidsraad de sekretarisgeneraal Hammarskjoeld gemachtigd zo snel mogelijk in overleg met de regering van de Kongo troepen van de Organisatie van de Verenigde Naties naar Kongo te sturen. De machtiging werd met 8 tegen O stemmen gegeven, waarbij Engeland, Frankrijk en nationalistisch China zich van stemmen onthielden. Hammarskjoeld had voorgesteld troepen van de Organisatie der Verenigde Naties naar Kongo te sturen, nadat hij van de Kongolese regering een dringend verzoek had gekregen om militaire bijstand om haar grondgebied te beschermen tegen Belgische agressie. De delegaties van Rusland en Polen stemden voor het plan, na eerst tevergeefs getracht te hebben er een veroordeling van de Belgische regering in opgenomen te krijgen. Het had aanvankelijk er veel van weg, dat de stemming uitgesteld zou worden, als gevolg van een geschil over de rol van de Belgische troepen. Engeland, Frankrijk en nationalistisch China verzetten zich tegen de bepaling, waarin de terugtrekking van de Belgische troepen geëist werd. Zij verklaarde dat België zijn .troepen eerst zou kuimeiL terugtrekken zodra eenheden van de Organisatie der Verenigde 'Naties waren gearriveerd, en dat het daarom nodig was dat de Organisatie der Verenigde Naties dit zou eisen. Deze paragraaf werd echter in de resolutie gehandhaafd.

Onmiddelhjk nadat de Veiligheidsraad zijn besluit had genomen, verzekerde de sekretaris-generaal de raad, dat de stappen om een troepenkontingent te vormen binnen een paar uur gedaan zouden worden. De eerste afdelingen dezer troepen zouden al vóór het einde van deze week ter plaatse kunnen zijn. Ook zouden technici en levensmiddelen worden gezonden.

De Belgische gedelegeerde zeide, dat Kongo vreedzaam en op de meest demokratische wijze onafhankelijk is geworden. Een ongelukkige onverwachte gebeurtenis, namelijk de muiterij van de openbare macht, die zich van wapens meester maakte en zich overgaf aan geweldpleging, was de oorzaak van een verslechtering van de toestand. Er is geplunderd, vrouwen zijn er aangerand, en het resultaat is een volslagen anarchie geweest. Wanneer de troepen der Verenigde Naties geïnstalleerd zijn en zich in een positie bevinden om de veiligheid der Europeanen te waarborgen, zal de Belgische regering haar troepen terugtrekken. Het Belgische standpunt is eclv ter, dat op 'dit ogenblik alleen, de Belgische troepen in staat zijn de orde en de veiligheid in Kongo te handhaven.

Door premier Loemoemba en president Kasavoeboe werd in hun verzoek om militaire bijstand verklaard, dat zij geen Amerikaanse troepen begeerden, zoals eerst op gezag van de minister van buitenlandse zaken van Kongo was gedaan. r de Veiligheidsraad ontstond een heftig debat tussen de Amerikaanse en de Russische gedelegeerden. De Russische (jgjegeerde Sobolef verklaarde, dat de Kongolese regering om militaire hulp van de Organisatie der Verenigde Naties had gevraagd omdat de Belgische redering agressie pleegde. Het feit, dat België troepen naar de Kongo stuurt, die deel uitmaken van het Noord-Atlantisch pakt en in West-Duitsland gelegerd zijn, toont eens te meer welke rol de westelijke mogendheden spelen bij de kolonisering van Afrika; waarbij hij Dr. Adenauer nog een aparte veeg uit de pan gaf. 'Doch ook Engeland is er bij betrokken, zeide Sobolef, nu men tot moblUsatie in 'Rhodesia en Nyassaland is overoegaan. Hij verklaarde vervolgens, dat de koloniale mogendheden de rijke provincies van Kongo willen losscheuren van de rest, waardoor zij de jonge repubhek ekonomisch kunnen wurgen.

De Amerikaanse gedelegeerde Cabot Lodge reageerde onmiddellijk op de verklaring van Sobolef, die hij volkomen onwaar noemde. De Amerikaanse regering doet niets wat de Kongolese regerin" zou kunnen ondermijnen. Ministers van Kongo hebben haar verzocht troepen tie sturen, maar zij heeft dit verzoek afgewezen. Inderdaad, zo vervolgde hij, heeft zij op verzoek van Libanon troepen naar dit land gezonden. Rusland heeft troepen naar Hongarije gestuurd, en die zijn daar nog steeds met hun hielen op de nekken der Hongaren.

Tenslotte werd er tot stemming overgegaan over de drie Russische amendementen, welke alle drie verworpen zijn geworden.

De Russische regering heeft weer eens nota's verzonden. Zij zijn gezonden aan de Amerikaanse, de Engelse, de Franse, de Westduitse en de Belgische regeringen. Ln het Belgische parlement heeft men zich over de inhoud hoogst gebelgd betoond. In deze nota werd de Belgische regering verweten, dat zij de onafhankelijkheid van Belgisch Congo weer teniet zocht te maken met zeer te veroordelen middelen.

Tussen de Kongolese regering en de Belgische is het tot een openlijke breuk; gekomen. De Kongolese premier Loemoemba heeft in een telegram aan premier Eyskens van België meegedeeld, dat de diplomatieke betrekkingen tussen België en Kongo verbroken zijn.

Aan de andere kant heeft de prmier van Katanga, Tsjombe, en de sekretaris-igeneraal Hammarskjoeld laten weten, dat hij de troepen van de Organisatie der Verenigde 'Naties niet binnen de grenzen van zijn land wensit te zien. Hij heeft aan de sekretaris-generaal in een brief geschreven, dat Belgische troepen in zijn gebied op eigen verzoek tussenbeide zijn gekomen en de orde hebben hersteld. Hij heeft tevens aangekondigd, dat hij aan het hoofd van een Katangase delegatie naar New York zal gaan om de seikretaris-generaal de zaak betreffende Katanga uit te leggen.

Premier Loemoemba heeft verre van aangename ogenblikken op een vliegveld in Kongo, waar hij op een vliegtuig wachtte, doorgebracht. Hij had daar enble slagen in zijn gezicht te inkasseren. Hem werden daarbij de echtgenote van de Belgische distriitskommissaris getoond, die twintig maal waS aangerand door Kongolese muiters, en drie vrouwen, die eveneens waren misbruikt, allen op brancards gelegen om naar België te worden vervoerd.

Loemoemba heeft zich ook in een telegram tot Chroestsjef gewend. Deze gaf hem te kennen, dat hij op zijn hulp zou ™iinen rekenen. Meteen hitste hij Loemoemba tot verzet op, wat geheel in de lijn van de Russische politiek ligt, wel­ ke geen gelegenheid ongebruikt laat om tot opstand en verzet aan te wakkeren. In het kort zij nog medegedeeld, dat op de bijeenkomst van de demokratische partij tot kandidaat voor het presidentschap Kennedy is gekozen. Hij heeft na zijn verkiezing — hij werd bij de eerste stemming reeds gekozen — als vice-president aangezocht senator Johnson, indien hij tot president gekozen werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken