Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOI

Beste neven en nichten!

Het is weer zo ver, dat we de oplossingen kunnen vermelden van de raadsels der opgaven 633 tot en met 636. De volgende maal zullen we dan, zo die Heere wü en wij leven, de namen noemen van de neven en nichten, die met hun oplossingen een prijs hebben 'behaald. Hier volgen de oplossingen:

OPGAVE 633

Jongeren:

1. En daar zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volkeren. (Zoar, Kain, wenen, Ezau, zes, pijn, hel, 'Daniël, roede, vademen, beroerder, lendenen, naderen, Nun, tante, dak). 2. Hadoram. (Hanna, Ararat, Dan, Othniël, Ruth, Ainazia, Moria). 3. Arend, gems, varken, sperwer, graven, wesp, ram, gekend, Aser, r).

Ouderen:

1. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa, welke daar gekomen, gingen benen naar de synagoge der Joden. {Syrië, wereld, begeren, wachten, groetenis, Johannes, Noren, brul, gezeten, rood; , groen, geel, paars, genaken, Duma, smaden, Kanaan, 2 x des. Dan, ds, d). 2. Sallu, Unni, Merajoth, Mesullam (Noh. 12 : 1-15).

OPGAVE 634

Jongeren:

1. Tattnai. (Thyatire, Amram, Tabitha, Teman, Nimrod, Alva, Israël). 2. Zij zullen geen overblijfsel hebben. 3. Alzo ging Jefta met de oudsten van Gilead, en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zdch. {Zacheüs, Izak, Delila, Simson, verfoei, geloven, gedenken, vertoefde, gevoelen, 3 x tot, hand, helm, Judat).

Ouderen:

1. Het huis werd vervuld met een wolk. 2. Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmede een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht. (Ezechiël, fundament, gefundeerd, verbannen, adem, ketenen, bijna, rijken, markt, gedankt, geweten, have, heden, atoom, haat, hoed, heet).

OPGAVE 635

Jongeren:

1. En daar geschiedde haasteUjk uit de hemel een geluid geHjk als van een geweldige gedreven wind. (Darius, vergeten, vestingen, schade en drek, keel, genadig, gehemelte, gelijk, weduwen, 2 x Lea, Daniël, dikwijls, d). 2. Arabieren. (Ananias, Rachel, Amazia, Benoni, Ismaël, Ester, Rebekka, Elymas, Naboth). 3. Wat zullen wij doen, mannen broeders?

Ouderen:

1. De zon zal veranderd worden in duLStemis. 2. Dit is het raadsel waarvan vermeld werd dat de namen voorkwamen in Handelingen 4, terwijl dit moest zijn tot Handelingen 4. Thomas, Petrus, Alfeüs, Mattheüs, Andreas. 3. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en daar werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, (geloof, liefde, groen, blauw, Potifera, zestien, bevelen, wand, Kis, petra, roede, zeker, 2 x eren, mirre, ijken, deden, gij).

OPGAVE 636

Jongeren:

1. Het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. (Thomas, vet, zes, prijzen, klop, kind, moeder, tenten, molen, toon, eenden, tent, e). 2. Eer de dag was, ben Ik. 3. Silvanus. (Samuel, Israël, Lydia, Vasti, Antiochië, Noach, Uz, Sisera).

Ouderen:

1. Uit de overvloed des harten. 2. Is er dan bij hem een gezant? 3. En het was omtrent drie uren daarna dat ook zijn vrouw daar inkwam, niet wetende wat er geschied was. krijgsknecht, twee, stom, 3 x water, dieren, duisternis, Ada, raad, Moria, weduwe, haren, Dan, 2 x On, n).

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 641

Jongeren:

1. Noem de naam van:1. De apostel die Romeins burger was. 2. de vader van Joahas, koning van Juda. 3. de broer van Rebekka. 4. de koning die alle jonge kinderen liet doden bij de geboorte van de Heere Jezus. 5. de hofmeester van koning Hiskia. 6. de moeder van Jozef. 7. de vader van Izebels man. 8. de koning wiens bloed door de honden gelekt werd. Welke naam vormen de eerste letters van de eerste drie, de laatste letters van de drie daarop volgende en de eerste letters van de laatste twee namen? 2. Een tekstgedeelte uit het tweede boek Koningen bestaat uit 95 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:24 80 55 62 21 2 28 3 in het binnenste van mij een vaste geest (Ps. 50-53). De hoofdstad van Israël was 14 7 9 25 58 79 66. De jeugd en de jonkheid is 4 1 17 40 90 S4:21 6. Koning 52 75 78 12 60 onderdrukte het volk Israël. Eén van Daniels vrienden heette 68 92 50 63 48 82 43 77. De profeet 89 30 53 49 71 42 zeide: ij zijt die man. En ik zag, en zie, daar werden 33 85 67 37 38 64 95 (Ez. 37). Ik heb 35 15 59 46 10 32 dat kwaad is in Uw oog. 23 54 74 5 geeft met blauw een groene kleur. Want alle natuur wordt 84 94 72 91 76 70 (Jak. 3). De zoon van Zacharias heette 27 19 49 87 83 26 32 13. Neem uw 93 41 29 45 57 18 61 11 op en wandel. 88 36 51 20 65 is een grote roofvogel. De Heere Jezus heeft 56 39 69 44 16 91 26 onder Pontius Pilatus. Hebt acht, 73 47 8 gij uw aalmoes niet doet (Matth. 4-7). 31 86 81 is een middel om insekten te doden (drie letters). 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Psalm 94. a. Zo zouden de stoute wateren ons overstroomd hebben. b. Zo de Heere de stad niet bouvrt. c. En zij zal U loven. d. Zo werd Juda tot Zijn heihgdom. e. Het volk zat neder om te eten. f. Ik de Heere worde niet veranderd, g.Vermanende hen zich niet te begeven tot Joodse fabelen.

Ouderen:

1. Noem de naam van: . een bultige berg. b. de eersteling van Achaje in Christus. c. de zoon van Hezron uit Obeds geslacht. d. de discipel die stervende de hemel geopend zag. • e. Aarons derde zoon. f. de vader van Zacharias. g. een priester, die hulp verleende aan David en daarom door Saul vermoord werd. Welke naam vormen de eerste letters van de hier gevraagde namen? 2. Een tekst uit het tweede boek Koningen bestaat uit 107 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens:71 7 104 34 betekent zuiver. 20 31 25 39 8 33 105 15 98 72 36 zijn drie bij elkaar behorende kleuren. Mozes' schoonvader heette 69 81 24 42 90 21. 10 83 1 35 4 49 versloeg 600 Filistijnen met een ossenstok. 46 78 99 37 85 was een Arabier ten tijde van Nehemia. 17 26 6 74 63 14 was een profeet en zoon van Amoz. De tenen der voeten van het beeld bestonden uit 29 73 93 66 95 32 75 55 89 91 (Dan.). 96 53 30 40 88 51 82 2 44 77 47 27 heeft de Heere gemaakt. Ik zal Israël zijn als de 80 18 22 12 (Hoséa). 97 92 68 79 5 .50 65 62 is een werkdag. 52 87 59 - f 57 43 54 is tien. 9 103 38 3 is een zure vloeistof. 28 101 94 76 56 betekent vandaag. 76 102 16 64 60 100 106 betekent „word geopend". 107 13 86 19 48 75 was de opvolger van Benhadad (2 Kon. 8). En ontsteekt het 38 84 23 onzer geboorte. 67 61 41 is een metaal. 45 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken