Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

5 minuten leestijd

III.

En aUe kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, die door dezelve geoefend zijn. Hebreen 12 : 11

Het is dus ook niet voldoende om de waarheid Gods aan te horen en te beamen met uw verstand, en een indruk of algemene vluchtige overtuiging van .binnen te hebben. 'Het is zelfs niet voldoende om voor de waarheid Gods het schild omhoog te heffen. iNeen, ge moet zelf geoefend vi^orden in Gods strijdperk en in Zijn loopbaan!

Denk dan niet in een gezelschap van krachtfiguren verzeild te zullen raken. O zeker, grootspraak is er genoeg, ook onder de naambelijders. Maar dat moeten de echte „oefenaars" vlug afleren. Jezus roept ze wel tot Zich, maar op de zeeën, die ze gaan bewandelen in eigen kracht, verzinken ze alras in de golven en baren van tvvijfel en kleingeloof. „Gij kleingelovige, hoe Jiebt gij gewankeld? " klinkt dan Zijn bestraffende stem. Maar Hij, de machtige Koning van het heelal, stilt ook de stormen; ook de zeeën zijn Hem onderworpen. Zo leert ge alles van Zijn almacht en ontferming verwachten. Ge leert vragen of Hij u trekken wil, opdat ge Hem navolgen moogt.

Oefening baart kunst, is een stelregel uit 'die wereld. Hier in Habreëfn 12 bieluiistert ge dezelfde sprake voor Gods Koninkrijk. Ge dient door Gods kastijdingen geoefend te worden. Gedood te worden aan het eigen-ik en vleselijke begeerlijkheden. 'De eer Gods wordt u dan lief, en ook het heil van uw onsterfelijke zLel, en het eeuwig behoud van uw lichaam, dat eenmaal wordt gezaaid als een zaad dgr oneer, maar in Christus door Hem zal worden opgewekt in heerlijkheid, gelijkvormig aan Zijn opstandingslichaam. Ja, de voorrechten, venbonden aan deze oefenschool des Geestes, wegen dubbel op tegen de droefheid naar het vlees. Ge leert dan als Paulus in 2 Korinthe 12, zeJfs Knemien in verdruHdngen. Ge zegt dan; als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want: ik vermag alle dingen door Christus, iDie mij kracht geeft.

Bovenal, zo bespreken we nog in de derde plaats, weikt deze kastijding van God een vrucht van vrede en gerechtigheid. !De Statenvertaling heeft hier een „vreedzame vrucht der gerechtigheid". Maar we kunnen dit zo nader verstaan en uitleggen, dat het is een vi-ucht, die bestaat in vrede en gerechtigheid.

De hemelse oefening maakt niet moede of mat, lees maar Jesaja 40 : 29—81. Ik wil deze schone woorden hier afschrijven: 'Hij, de 'Heere, de eeuwige God, de Schepper van de einden der aarde. Die niet moede, noch mat wordt... . Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte die, die geen krachten heeft; de jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten, zij zuEen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden”.

Wie valt, wel eens sti-uik, elt, o het is geen dodelijke val, maar die wordt door Hem weer opgericht.

Zo wordt het waarlijk: en gaan van kracht tot kracht. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen (Psalm 84). Kent ge de oefenplaatsen? Kent ge de Leermeester, Jezus Christus, Die door Zijn Woord en Geest Zijn leerlingen wil brengen dóór lijden tót heerlijkheid? O, dan plukt ge aan deze zijde van het graf al heerlijke, zoete vruchten van dit werk van Hemzelf. Hij is immers de aippelboom, met rijk gebladerte, maar ook met smakelijke vrucht, zoet voor het gehemelte (Hoogl. 2 : 3). En door Hem wordt er vrede, diepe berusting in Gods weg en leiding met u geboren. Gods kastijdende hand 'Wordt dan gekust. De Heere is recht in al Zijn weg en werk, zingt ge dan zo van harte. Wat Vader doet, dat is goed, fluistert de verdeemoedigde mens. Ge leert het alles goedkeuren. God vergist Zich nooit.

Zijn doen is enicel majesteit, aanbididelijke iheeiiliikhiead, en Zijn gerechtigheid onendig.

Hoe uw levensweg ook moge zijn, om deze vrede en vrucht der gerechtigheid te smaken, moet ge altoos bij de Heere terecht-en terugkomen. Denk nog eens aan Asaf. Hij leerde Gods weg met zich goedkeuren toen hij kwam in het heihgdom; toen hij het beleed met Psalm 86: „In Uw licht zien wij het Licht". Want tosn beleed hij het hartgrondig: „Ik was een groot beest bij U". Hart-en zielsverfoeiende genade. Om zo te ervaren: Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden”.

O, moet de Heere over < u klagen: „Ik heb u wel geslagen, maar gij hebt geen pijn gev< x; ld"? Gaan we dóór onder de slaande hand van de Almachtige? Wie heeft zich tegen God verhard en in die weg vrede gevonden? O, gewen u toch aan Hem en heb vrede!

De vruchten van Christus' oefening, aan het kruis als in één daad samengetrokken, zijn zo zoet: vrede en gerechtigheid, ja het eeuwige leven.

Wie uit deze Levensfootein heeft mogen drinken, vindt de wateren der zonde brak en liitter. Het gif der zonde is er in gestrooid door satan. O, wendt uw oog en hart er van af, en komt tot de waarachtige heilswateren (Jes. 55). 'De rivier Gods is vol water. Als ge maar dorst ' iiiiar God, naar de levende Cod. Als ge Hem maar niet mist. Die het leven en de onsterflijkheid bezit.

Als ge Hem zoekt, door Zijn Woord en Geest geleid, en u laat oefenen in Zijn leer-en lijdenssohool, het moge dan gaan langs ravijnen en over schier onbegaanbare klippen, maar het komt goed: eeuwig thuis, moogt - ge zaJag iiatrusiben. Er blijft een sabbat, een rust over voor al Gods volk. In Christus vindt ge gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan en verschijnen. Ge moogt dan God aanschouwen in gerechtigheid (Psalm 17), verzadigd met Zijn Goddelijk beeld. Amen.

St. Maartensdijk

Ds. J. v. d. Haar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juli 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken