Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

5 minuten leestijd

I.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisi'ernis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petr. 2 : 9

Bij het licht van Gods vriendelijk aangezicht 'kan de ziel gemoedigd en verblijd het pad des levens bewandelen. Het wordt zalig ervaren dat de - Heere licht geeft in de donkerheid, en troost in de smart. De dagen van duisternis zijn veel in het leven van Gods gunstgenoten. Achter de wolken sdhijnt altijd de zon en onverwachts breekt het licht door de ne-\ekn. En zo is het in het leven van Gods kerk; de Heere doet het licht opgaan in de duisternis.

En zo eenmaal de aivond des levens daalt en de schaduwen des doods komen, dan blijft de Heere een eeuwig licht voor Zijn volk. Hij troost en sterkt hen en geleid Zijn kinderen door de doodsjordaan naar het land, waar nooit enige duisternis meer zal zijn.

De apostel Petrus stelt de kerk, ds vreemdelingen, de geestelijke pelgrims de heerlijke staat voor ogen, welïce God hun gegeven heeft.

Hij draagt de eretitels van oud Israël over op de gemeente van het Nieuwe Testament. Tot dat volk was bij monde van Mozes gesproken: „Gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig voUc zijn”.

Doch Israël had zijn heilige roeping niet verstaan; het had niet beantwoord aan de hoge eer, waartoe het door God verwaardigd was geworden. Het had niet als een afgezonderd volk voor de Heere geleefd, maar zich vermengd met de heidenen en de afgoden gediend. Het had vergeten dat het door God was uitverkoren om de kennis des AUerhoogsten uit te dragen onder de volkeren en ze voor te bereiden voor de komst van Vorst Messias. En toen Christus tot Israël kwam, erkenden ze Hem niet als Sions gezalfde Koning, maar verloochenden Hem voor de Romeinse stadhouder. Welk een ontzettende blindheid en verharding. Door het verwerpen van Qiristus verviel 'het Joodse volk van zijn heerlijke en hoge positie. De Christusverwerping is de grootste zonde van Israël; dat Werd hun val.

De gemeente van Christus, de kerk van het Nieuwe Testament, werd naar Gods •vrijmaohtig welbehagen aangenomen in de plaats van Israël, en alle voorrechten en eretitels werden op haar overgedragen.

Tot de gemeente van Christus, uit Jood «n heiden tezamen gebracht, zegt Petrus: > .Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig •volk, een verkregen volk”.

„Een uitverkoren geslacht”.

De uitverkiezing Gods wordt door duizenden geloochend en verworpen. De uitverkiezing is de leer van Gods Woord en 'Ze staat op grond van Gods getuigenis onveranderlijk vast. Het is echter geen wonder dat de uitveAiezing zo fel bestreden wordt. Immers ze beneemt aan de miens alle eer 'en roem. Er is niets dat de hoogmoed des mensen zo terneder werpt, dan de leer van Gods Woord, dat de mens alleen uit vrije genade kan gered worden.

In de uitverkiezing ten eeuwgen leven komt er niets van de m'ens in aanmerking. Het is niet uit een voorgezien geloof of goede werken, niets van dat alles. Onze zaligiheid hangt niet af van ons willen en werken; het is alleen Gods eeuwig vrijmachtig welbehagen. O, dat wa ons niet mochten ergeren aan de leer der uitverkiezing. Voor duizenden is de uitverkiezing een steen des aanstoots en een rots der ergernis.

Zo er eens geen uitverkiezing was? Dan was er voor niemand een mogelijkheid om zalig te worden.

De verkiezing duidt hier aan hoe de Heere Zijn volk geroepen heeft door het Evangelie, afgezonderd van de wereld, opdat ze tot Zijn eer zullen leven. Eeuwige verkiezende liefde schittert hier in duizend kleuren. De Heere heeft Zijn uitverkoren volk liefgehad van de nooit begonnen eeuwigheid. Ze vormen met elkaar één geslacht, één heilige familie. Het woord „geslacht" vertelt ons, dat het Sion Gods uit één stam ontsproten is. En dat is zo, want ze zijn door de Vader verkoren, door de Zoon verlost en door Gods Geest wedergeboren. Ze zijn één leven met Christus deelachtig en met een geestelijke band aan Hem ver­ bonden. Doch er is een band, die al Gods volk aan elkander bindt. Ze vormen met elkaar één geslacht en zijn het herboren menselijk geslacht. Ze hebben de heilige roeping om voor elkaar te leven, en als het goed is, kunnen ze .elkander niet missen. De liefde tot God verbindt het uitverkoren geslacht tezam'sn. Ach, werd er meer van de geestelijke eenheid van Gods kerk en de liefde tot elkaar beleefd. 'De gemeente des 'Heeren zou meer schitteren tot de eer Gods. Dat de Heere Zij'n Geest in rijke mate moge uitstorten, opdat Gods volk in ootmoed en kinderlijke vreze mocht wandelen.

Petrus zegt van Gods kerk: „Gij zijt een koninklijk priesterdom”.

Welk een schone benaming. Tot welk een heerlijke staat heeft God Zijn gunstvolk verheven. Ze worden door Christus' verlossin'gswerk door genade koningen en priesters. Ze zijn geroepen tot een kcninklij'k priesterdom.

De Heere had tot oud Israël gezegd: „Gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heiüg volk zijn". De Heere was Israels Koning, Wetgever en Rechter. Wat bijandere volkeren de koning was, dat was de Heere voor Israël. God had het volk van Israël aangenomen tot Zijn eigendom •'u daarom waren ze heilig verplicht om • lem alleen te dienen en te verheerlijken. Israël was een volk van priesters, en zo IS de kerk van het Nieuwe Testament een volk, die als priesters voor de Heere moeten leven.

Het priesterschap van Gods kinderen heeft een veel rij'kere betekenis dan het priesterschap van Israël. Immers het oude bondsvolk mocht zelf niet naderen in het heilige, maar Gods volk heeft in Christus een geopende toegang tot de troon des Heeren.

Hoe heerlijk is dat priesterschap van Gods 'gunstgenoten. Onder het oude verbond werden de priesters gezalfd. De gemeente des Heeren echter is de zalving van Christus deelachtig. Naar Gods soevereine verkiezing is des Heeren volk in Christus verkoren van vóór de nooit begonnen eeuwigheid.

Capelle a. d. IJ.

Ds. G. A. Zijderveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken