Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nkAtea,

Voordat wij de nieuwe raadsels geiven, ziullen we eerst de oplossingen vennelden van de raadsels der opgaven 637 tot en met 640. Wij raden jullie aan om igped na te zien hoe de oplossingen in de brief geschreven moeten worden. Soonmigen toch zijn er, die verzuimen te vermelden het nummer van de opgave; of het raadsels voor de jongeren of ouderen ibetreft, terwijl ook soms wordt nagelaten achter de gevonden tekst of 't gevonden tekstgedeelte de namen en woorden te vermelden, die door de cijfers worden voorgesteld. Wanneer men de hieronder volgende oplossingen leest, kan ieder daaruit zien hoe Ihet moet. Zullen jullie er goede nota van nemen?

Thans volgen de oplossingen.

Opgave 637

Jongeren. 1. De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet ibewogen worden, maar de goddelozen 23ullen de aarde niet bewonen (waarheid, leugen, recht, woning, zonen, bezeten, duivel, wónd, gehoor, ezel, Büeam, waarde, naderen, doden, geit, David, e).

2. Abiram (Abimelech, Boaz, Indië, Rufus, Athene, Maleachi).

Ouderen. 1. Daar is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees 'heeft pijn (liefde, beweende, vergeving, rad, veiister, effen, lammen, kruis, dief. Stijf, pest, drie, Ada, leed, laat, 2 x eed, at, o).

2. Hij gebood de wagen stil te hoiiden.

Opgave 638

Jongeren. 1. Het land en alle zijne inworiers waren versmtolten, maar ik heb zijne pilaren vastgemaakt (Haran, Samaria, tranen, gewin, bloed, Mozes, palen, ijzer, tin, venster, lam, wijken, hel, keel, vat).

2. Die mij baten, hebben de dood lief.

3. Matheus (Sem, Orpa, Lot, Lot, Jafeth, Rhode, Ezou, Jahann«).

Ouderen. 1 Zeruja, Abigail, Aajuba, Efrath.

2. Hij gebood de wagen stü te houden.

3. Alsdan zal de kreupel© springen als een hert en de tong des stommen eal juicheni (Jaël, Thomas, zes. Lazarus, gereed, gedanst, hert, luien, deci, lopen, shiiten, nek, pand, 2 x n).

Opgave 639

Jongeren. 1. Boanerges (Bfleam, Obadja, Andreas, Ner, Efraïm, Ruben, Gamaliel, Eimnaüs, Saulus).

2. En daar werd grote stilte.

3. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal veranderd worden en de kromme wegen zullen tot een rechte weg warden (vertreden, zalven, recht, verwonderden, bewegen, gemoed, geleerd, medewerken, wandel, zullen, gauw, geleerd, onnozel, hut. Lot, allen, al).

Ouderen. 1 Wat is lichter te zeggen tot de igeraakte de zonden zijn u vergeven of te taeggen sta op en neem uw beddeken op en wandel (wedergeboorte, watervloed, Siciiem, wezen, lijden, stof, leugen, regen, dagen, zeep, zeventig, pand, koud, kennen, tante, at, te, g).

2. Door de wet is de kennis der zfmóe.

3. In de poorten twaalf engelen.

Opgave 640

Jongeren. 1. Manahen (Mirjam, Agrippa, Ninevé, Alexander, Heman, Elimeleöh, Noach).

2. De heuvel is Mij een troon.

3. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien (twee, vier, zes, zeven, vijf, zalig, Amram, Lea, Eli, Dina, steen, hand, tin, Sin, luit, 2 X e).

Ouderen. 1. Want ons schild is van de Heere.

2. Lk jaag daar naar of ik het ook grijpen mocht.

3. Als nu zijn vader afgeJoomen was tot de vrouw, sso maakte Simson ald& ar een bruiloft, want zo plachten de jongelingen te doen {Korach, balsem, wierook, specerijen, Ufaz, zaterdag, Isaï, twintig, Fanuel, Jona, woensdag, loven, Amon, land zelen, vonden, tent, doet, meter, u).

Nu volgen de nieuws raadsels van

OPGAVE 645

Jongeren;

1. Een tekstgedeelte uit Jesaja bestaat uit zevenenvijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De 9 1 6 51 41 48 staat een zot niet wel (Spr. 19). De Heere Jezus wekte 40 22 10 11 15 29 34 uit de dood op. Te 4 37 26 38 25 was de godin Diana. 50 19 7 37 52 21 8 13 was een diaken, die door de Jo'den gestenigd werd. Abraham's neef heette 12 16 35. De vrouw van Haman heette 55 18 28 20 24. Wit en zwart gemengd geven 54 49 45 43. WeHcer tanden spiesen en 44 56 23 18 57 zijn (Ps. 57). 47 16 5 42 27 betekent: dwalen. Gelijk een arend zijn 30 32 46 14 opwekt (Deut. 32). 57 36 2 is een kloosterbewoonster. ApoUos heeft 33 39 19 gemaakt (1 Cor. 3). De rok nu was zonder 53 11 22 3 (Joh. 19). 31 is de eerste letter van de naam van een profeet die dromen uitlegde.

2. De naam van een persoon uit het Oude Testament m'et nadere aanduiding bestaat uit negentien letters. Welke naam met nadere aanduiding wordt bedoeld als het volgende bekend is:16 12 10 18 2 15 had een dochter, die zeer oud werd en profetes was. De opvolger van Eli was 17 1 4 7 14. Daniel's vrienden werden in een hete 9 11 6 13 geworpen. 5 3 is een afkortiag en betekent: ndien de Heere wi. Een 8 19 kent eijn beizitter (Jes. 1-5).

3. Zoek uit elk der volgende oannen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jesaja 9. a. Want gij verdraagt gaarne de on wijzen. b. WeUce zijn een schadu'w der toekomende dingen. c. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. d. En Adam is niet verleid geworden. e. Zij gaven ziCh daarna aan ons. f. Gij zijt geheel in zonden geboren.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de eerste brief aan de Corinthiërs ^bestaat uit 53 letters. Zoek dit tekstgedeelte met beihulp van de volgende gegevens: e vader van Bileam heette:50 9 23 49. Simson vond de dood in de tempel gewijd aan de afgod 5 1 37 18 39. Hoe is het 24 15 36 33 goud zo verdonkerd. 12 11 45 2 maakt de weg glad. 3 35 42 13 4 42 wordt gemaakt van vlas. Met 26 51 29 e 27 wordt door Rome in sterke mate afgoderij bedreven. Zo bitter als 16 28 31. Jozef's vrouw kwam uit de plaats 48 43. 23 47 46 14 19 4 25 betekent: nderworpenheid, nederigheid. Hij acht het 12 40 17 20 voor stro (Job 39-^3). 8 38 .34 52 21 44 30 werd gedood door d zoon van Nethanja (2 Kon. na hoofdst. 20. Eén der letters kan ook een j zijn.) In de 53 22 32 des boeks is van Mij gesdhreven. Die 13 30 mij komt, is meerder dan ik. 14 41 10 hart werd beet in mijn binnenste (Ps. 35-40). 7 is de laatste letter van de naam van Jakob's vijfde zoon.

2. Zoek uit elk der volgende sannen een jvoord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek Micha, tussen de hoofdstukken 1 en 5). a. Wie is aan onze God geHjk? b. De Heere heeft de hemel en de aarde gemaakt. c. Ik, de Heere, worde niet veranderd. d. Ben ik u niet beter dan tien zonen? e. Wanneer deze in ons land zal komen. f. Het zal te dien dage geschieden. g. Gaat uit het midden van ben.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Nu volgt nog een klein gedeelte van Ihet verhaal over

DE LOLLARDEM

13

Steven was echter door de woorderi die Sawtre tot hem' sprak, zeer verslagen. Hij gaf ten anbvoord: Ik ben niet meer waardig uw zoon : genaamd te worden, daar ik van mijn geloof ben afgevallen en Christus verloochend heb Dat deze woorden door Sawtre met een gevoel van smart werden aangehoord laat zich denken. Hij kon ook niet nalaten woorden van vermaan tot Steven te richten, zeggende: Mijn vriend, wat hebt ge gedaan? Hebt ge Gods'heve Zoon verloochend? Wat deed Hij u, dat gij Hem zo onteert? Hierna hief Juj zijn hanid omboog en riep hij God aldus aan: O, mijn God, waarom .moest ik die grote droefheid nog 'beleven? O, maditige Helper, red mijn arme VTiend düe zich thans in de banden des satans bevindt! Nog eeiunaal wendde hij zich daarop tot Steven en sprak: Nog is het voor u niet te laat. Belijd de Heere oprecht uw schuld en Hij zal u gewisselijk genade bewijzen en de kracht verlenen om standvastig te blijven ten einde toe. . . .

Verder kwam Sa\vtre niet, want een det priesters viel hem in de rede,

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken