Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

5 minuten leestijd

IV.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die M uit de duisternvs geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petr. 2 : 9

Op Gods volk rust de roeping: „Gijlieden zailt Mijn getuigen zijn". De Heere moet gediend en verheerlijkt worden door het volk, dat Hij riep uit de duisternis tot Zijn wondeifbaar licht.

De wonderen des Allerhoogsten moeten verteld worden. Gods deugden moeten verhaerlijkt worden. Door wie? Wel door de uitverkoren zondaar, door Jezus* bruid. Dat is de profetische roeping van al Gods gunstgenoten.

Is de Heere het niet waardig, dat Zijn volk al de krachten aan Hem wijdt? Heeft God het niet gered uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk, en him voeten op een rotssteen gesteld? 'EJaarom moeten ze getuigen, ieder, eUc in zijn omgeving, wie de Heere wil zijn voor een arm en een behoeftig volk. Och, werd het meer gehoord uit de mond van oud en joog, wat de Heere wil zijn voor de ziel.

Welk een zalige vrede ontvangt de ziel als ze God mag Ibedoelen in 'haar spreken. Wat zou het een weldaad zijn zo de kerk des Heeren elkaar meer mocht opwekken om goed van God te spreken. Dan is er geen onderlinge jalouzie en naijver, men wil de minste zijn voor elkaar. Helaas, er is zo menigmaal een spreken zonder (hart en een zvnjgen zonder smart.

Waarom, voUc des Heeren, zwijgt ge zo •dikwijls over de goedheid Gods? De Heere is ds schuld niet, dat het zo donker is in uw ziel, maar gij zelf. Het is zo nodig om schuld te gevoelen en schuld te belijden. De Heere is groot van genade en oneindig van banmhartigheid voor hen, die als een sdhuldige en verlorene tot Hem vluchten.

Maar ook als priester heeft Gods volc de deugden des Heeren te verkondigen. Priesters moeten Gods kinderen zijn voor land en volk, voor kerk en staat.

De kerk des Heeren moet een voorbeeld zijn van godizaligheid. In de wandel mocht het uitkomen, dat we kinderen des Heeren zijn. Belijdenis en wandel moeten overeenstemmen, anders is het geen beleving van het hart, maar lippenwerk.

Het priesterkleed van Christus' bruid is wit gemaakt in het bloed des Lams; elke vlek der zonde valt lidht in het oog. Bedroef toch de Gaest Gods niet door een slordige levenswandel. Ieder, die na ontvangen genade toegeeft aan de zcnde, bedroeft daarmee de Geest des Heeren. Het is ook niet in overeenstemming met de priesterlijke roeping van Gods kerk.

De verkondiging van Gods deugden is tevens de koninklijke roeping van Chris­tus kerk. Koninfelijk moet Gods volk zich openbaren in de wereld, door de strijd aan te binden tegen de zonden. We hebben nog niet ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonden. En niemand wordt geJkroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.

Daarom klinkt het in onize dagen van afval en wereldgehjkvoimighedd: „Houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Zijt getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens".

Wanneer het om Gods eer gaat, mag de kerk des Heeren nooit toegeven en wijken. En naar mate de tijden heensnellen en de toekomst des Heeren genaakt, moet Gods kerk met koninklijke waardigheid de - wacht houden bij aUes wat haar dierbaar is.

Menigmaal gebeurt het, dat Gods volk zwijgt over de deugden des Heeren. De mond, die 2angen moest van Gods grote daden, is gesloten; het hart, dat getuigen moest van de genade des Heeren, zwijgt van Gods goedertierepheden.

Wat kan het koud zijn in het hart, het as dan wintertijd voor de ziel. Is dit niet het beeld van zeer velen van Gods kinderen? Laat ieder eens zijn eigen hart nau^vkeurig onderzoeken. Helaas, velen zijn met de dwaze maagden ingeslapen en leven in zorgeloosheid. Het is tot grote schade voor de ziel, wanneer ze Gods deugden niet verkondigt.

Mocht gij, volk des Heeren, genade ontvangen om Gods deugden te verkondigen. Uw priesterkleed zij rein, uw woord als profeet zij in alle aangenaamheid met zout besprengd. Strijdt koninklijlk tegen de zonden. Laat uw wandel in alles eerlijk en oprecht zijn, dan wordt God in uw leven verheerlijkt.

Eenmaal zal de lof des Heeren door al Gods volk ongestoord en zonder zonde verkondigd worden. Op aarde wordt de veikondiging van Gods deugden door de zonde bedoezeld. Maar straks, wanneer de hemelen zullen voorbijgegaan zijn, en er geen tijd meer wezen zal, zullen al Gods kinderen ongestoord en ong.ehinderd de deugden des Heeren verkondigen.

Johannes zag op Padmos een scihare, die niemand tellen kon. Dat was Christus' bruid, de verloste schare, het volk dat kwam uit de grote verdruldaing. In het hemels koninkrijk zullen Gods gunstgenoten eens eeu^wig zingen van de goedertierenheden des Heeren.

Dan zal het uit duizenden monden ruisen: „Gij o Lam Gods, hebt ons Gode gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En Gij hebt ons Gode gemaakt tot koningen en priesters, Gode en Zijn Vader".

Wat een groot voorrecht is het, zo ook wij eens ziullen staan in die grote schare. Zullen ook wij eens zingen het lied van Mozes en het Lam? Waar is onze reis heen, wanneer voor ons het stervensuur slaat? Eenmaal zullen we staan voor Gods gedudhte rechterstoel.

De kerk Gods verwacht de stad, die fundamenten heeft; ze zuUen eens door de poorten ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Zalig het volk, dat geroepen is tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.

Capelle a. d. IJ.

Ds. G. A. Zijderveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken