Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Voordat we de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de namen vermelden van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 637 tot en met 640 een prijs 'behaald hebben. In alfabetische volgorde zijn het de volgende neven en nichten:

1. Marianne Bras te Borssele 2. Cobie Francke te Amemuiden 3. Corry de Kruyff te Groenekan 4. Corrie Smit te Lekkerkerk 5. Henk Spijkerboer te Oldebroek 6. Dicky en Coba Veldhuizen te Ede 7. All Verhaar te Groot-Ammers 8. Fiieda Vink te Leerdam 9. Gerrit Vonk te Ottoland 10. Kees de Waard te Zwijndrecht

Voor ditmaal komen tien nichten en neven voor een prijs in aanmerking. Dit is echter een uitzondering. Als regel zijn er acht prijzen beschikbaar. Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder voorkomt. Wanneer men alle boeken van dit lijstje al mocht hebben, dan kan men een ander lijstje vragen.

Als de keiize gemaakt is, dan neme men een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijve daarop welk boek men wenst te hebben. Alle korrespondentie te richten aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Hier volgt het lijstje:

Voor grote jongens en meisjes; 1. Walvoorts zanger. 2. De gehedme kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering.

Voor jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Die Poolse joogen. 4. Tessa en Fonia. 5. Driemaal Kerstfeest in één week.

Voor jongens; 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Eén dorp en toch twee. 3. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens; Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vakantie.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 646

Jongeren;

1. Een bepaald tekstgedeelte uit Jesaja 64 kan men verkrijgen door uit elk der volgende zinnen een woord te kiezen en de woorden naast elkaar te plaatsen. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld? a. Onze jaren gaan heen als een gedachte. h. Gedenk ons de vorige misdaden niet. c. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren. d. Geef ons heden ons dagelijks brood. e. De weg zou voor u te veel zijn. f. Des morgens als de dag aanbrak. g. Als een die zijn moeder troost. h. De wind blaast waarheen hij wil.

2. Noem de naam van: a. de plaats waar Lot söhuiling vond na Sodoms verwoesting. b. de grootvader van Aser van vaders zijde. c. de apostel, die op het Pinksterfeest het woord voerde. d. de man, die zeide: Ik was mijn handen in onschuld. e. de geboorteplaats van Jozefs vrouw. f. de vader der gelovigen. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jona bestaat uit achtenveertig letters. Zoek uit dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De 35 4 17 28 is hard als het graf (Hooglied 8). Wie zijn huis-beroert, zal wind 30 8 24 32 36 (Spr. 11). Zijt niet 3 26 15 2 19 in het ^benaarstigen (Rom. 12). Een stem kwam uit van de 18 20 9 42 33 (Openb. 19). 7 27 46 is een veel gebruikt verdelgingsmiddel voor insekten (afk.). 6 13 39 1 is een kleur. 12 5 40 25 16 29 47 was een profeet en een zoon van Hilkia. Een 34 22 11 laat zijn ganse geest uit (Spr. 29). Wie 31 13 37 Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Wie een 10 45 slacht, verslaat een man (Jes. 66). 48 21 38 41 is een ander woord voor wang. Noch hij die plant, noch hij die 43 2 23 maakt (1 Cor. 3). Zij begon Zijn voeten 14 47 44 te maken (Lukas 7).

Ouderen;

1. Een tekstgedeelte uit het boek Exodus bestaat uit vieren2ieventig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: en van de twee hogepriesters ten tijde van David heette:54 24 15 18 26. Het land van Ezau's nakomelingen heette 12 20 49 43. De Heere Jezus zeide tot de dove:3 7 36 2.5 27 33 71. De zesde christelijke gemeente bevond zich te 53 31 63 72 9 56 63 61 64 24. 38 46 45 68 vermoordde op Sauls bevel 85 priesters. 14 55 44 52 65 Jona's zoon. De borstlap, die de hogepriester bij Israël droeg, heette; 51 47 60 48. 50 28 57 58 69 is een uitvlucht. 74 1 22 34 zullen er malen in de molen. Niemand kan 37 30 16 59 heren dienen. 19 32 21 6 13 is een getal beneden twintig. Ik ben 62 67 73 42 70 17 39 66 vanwege mijn zonden (tussen de twee laatste letters een r invoegen). Een 41 5 40 8 71 11 35 19 27 is vast in de doden. 29 25 is een muzieknoot. 19 12 4 34 23 2 71 was schenker bij de Perzische koning Artalisasta. 65 2 10 37 is een ontkenning.

2. De naam van een profeet uit het Oude Testament bestaat met nadere aanduiding uit twintig letters. Zoek deze naam met aanduiding uit de volgende gegevens: De zoon en opvolger van koning Joas heette 4 15 12 7 16 19. Elisa en Tarzis waren zonen van 1 14 11 19 10 (Genesis 8—13). Een 18 2 8 13 kan hoog of laag zijn. 17 20 6 3 is een getal beneden twintig. 5 6 is een muziektoon.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Handelingen tussen de hoofdstukken 14 en 18. a. Elia werd opgenomen in de hemel. b. Wij hebben Hem lief. omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. c. Uit de dood overgegaan in het leven. d. Hoe zullen wij het goed maken? e. David en Jonathan waren vrienden. f. Nog eermiaal zal Hij hemel en aarde bewegen. g. Wat moeten wij hem zeggen? h. Zij hebben ons zeer goed behandeld.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Nu volgt nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

13.

Tervijl Sawtre zijn vermaningen tot Steven richtte en hem tot sohulderkentenis tegenover God aanspoorde, werd hij eensklaps onderbroken door één der priesters, die hem toeriep: Zwijg, ketter. Gij zijt door dezelfde geest bezield als Wieleff. Laat die een voorbeeld voor je zijn. Hij heeft zijn loon reeds ontvangen en ondergaat de eeuwige straf in het helse vuur.

Sawtre liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. Hij antwoordde: Uw lasteringen verstrekken mij bij God en Zijn engelen ten zegen. Terecht zeide Christus: Ik zend u als schapen in het midden der wolven.

Hierna trachtte een andere priester nog eens Sawtre schrik aan te jagen door hem de dood voor ogen te stellen. ^Vreest gij de dood niet? zei hij. Sawtre was echter voor de dood niet bevreesd. Hij zag er in een doorgang tot het eeuwige leven, omdat hij wist, dat Christus voor hem de dood had overwonnen. In volle verzekerdheid des gelocrfs kon hij daarom de priester toevoegen, dat hij verlangde ontbonden te worden en met Christus te wezen, daar dit zeer verre het beste is.

Alsof men nu nog niet genoeg van Sawtre zei hierop: Uw dwaze redeneopnieuw over de mis, hem vragende wat hij hiervan geloofde.

Sawtre zei hierop: Uw dwaze redeneringen vermoeien mij. Val mij tooh niet langer lastig, want mijn vertrouwen is voor tijd en eeuwigheid gevestigd op mijn Heere en mijn God, die mij de kroon der overwinning zal geven, welke gij mij niet kunt ontroven.

De priester hernam: Gij zijt een hardnekkige ketter. Ik zal u met vreugde zien sterven op de brandstapel, die ge weldra zult bestijgen.

Toen Sawtre hierop antwoordde, werd hij andermaal in de rede gevallen met: Zwijg, ketter, gij lastert God, daar uw ziel de duivel toebehoort,

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken