Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen dit keer met het gevea van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 647

Jongeren:

1. Noem de naam van: ü. de 'berg waar Abraham met Izak heenging om, te offeren. b. de echtgenoot van koningin Izébel. c. de man, die Mordechai wilde doden. d. de koningin, die alle nakomelingen van David liet ombrengen. e. de broeder van Rebekka. f. de jongeling, wiens offer door God werd aangenomen. g. een jeugdig evangelist, h. de moeder van Salome. WeDce naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord^ zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen, voorkomend in Genesis 24. a. Laat hem ook nog dit jaar, b. Die ons heeft zalig gemaakt. c. Maar de Heere is met mij. d. Neem de jonge weduwen niet aan. e. Dina was de dochter van Jakob. f. En wie gelijk als Ik roepen.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Genesis bestaat uit 95 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens. Mefiboseth werd geroepen uit 65 11 27 37 28 9 53. 51 92 30 70 30 90 vervolgde eertijds de gemeente des Heeren. Nehemia ging voort naar des konings 14 67 84 21 17. De 44 23 87 42 7 59 gaat voorbij met haar begeerUjkheid. De vijf boeken van 83 2 66 36 48. 74 86 76 39 64 80 31 68 20 55 zijn twee tegengestelde windrichtingen. De kamerling, die Filippus ontmoette, was een 63 15 85 41 91 81 6. 79 72 25 61 4 35 zeide tot David: Gij zijt die man. 93 8 38 26 71 89 was Chams vierde zoon. 54 56 3 is de stamvader der Joden. Er zal niet één 13 73 62 52 95 op de andere gelaten worden. Farao droomde van zeven magere 1 18 60 57 94 12. Kaleb verdreef van daar de drie zonen 78 33 5 47 24 (Richteren). Gedenik aan de vrouw van 46 40 10. 16 58 is gehjk 88 43 is gehjk 29 75 was de woonplaats van Potifera. 82 91 34 22 is het laatste woord uit de Bijlbel. De oven werd zeer 61 45 94 25 gemaakt. 19 32 77 69 is een ontkennend antwoord. De dood is in de 50 49 10.

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters uit: RHEMANSAMATRIDOHIRST de namen van vier personen, voorkomend in Genesis, hoofdstuk 1 tot en met 22.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord^ zó, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen uit het boek Handelingen tussen de hoofdstukken 24 en 27. a. Bidt en u zal gegeven worden. b. Zij kwamen te laat aan. c. Dewijl zij zioh niet bekeren. d. Bileam was de zoem van Beor. e. De heoiel is Ziijn troon. f. Gij zijt kinderen der duisternis. g. Wie tot Mij komt za^ Ik geenszins uitwerpen. h. Ete zon komt op in het oosten, i. En God zeide: daar zij licht.

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes, bestaat uit 82 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: De scheepslieden vonden 4 78 74 22 .50 13 76 vademen (Handel. 25—28). Laat mij todi slurpen van dat 26 64 10 43. Zwart en wit gemengd vormen 25 20 55 81. De 37 71 35 2 66 vergrimde op de vrouw (Openib.). Want Uw 11 57 72 62 30 zijn in mij gedaald (Psalm 35—40). Wie niet 48 7 46 8 32 17 wil, zal ook niet eten. Wat is sterker dan een 65 70 14 5 18? 75 36 19 61 53 41 betekent: tahnen. Doe ze mij verstaan, zo zal ik 12 21 69 38 58. Zalig zijn de 31 27 15 77 68, die in de Heere sterven. Ik zal mijn 82 39 73 29 getuigen maoht geven (Openb.). Hun werden 56 79 63 24 3 bazuinen gegeven (Openb.). Gevonden hebbende een parel van grote 6 34 59 54 23 80. Gij zult mijn ziel in de hel niet 52 67 33 60 40 28 49 3. Uw huis worde u 1 45 16 81 42 gelaten. 9 44 46 ds een lichaamsdeel. 51 is gelijk 9. 47 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet in'gezonden worden.

Nu volgt nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

13.

Terwijl Sawtre zo standvastig mocht getuigen van de hoop, die in hem was en zonder vrees de hem. belagende en vervloekende priesters beantwoordde, stond Steven nog steeds in zijn nabijheid. De woorden, welke Sawtre tot hem gesproken had^ hadden een diepe indruk op hem gemaakt.

Hij kreeg de grootheid van het door hem bedreven kwaad in te zien en daarover een diepe smart te gevoelen. Ja, de Heere opende er zijn zielsogen voor, dat al zijn gerechtigheid als een wegwerpehjk kleed was en dat Hij hem naar zijn rechtvaardig oordeel voor eeuwig van Zidh zou kunnen verwerpen. Had hij vroeger op eigen kracht gesteund, nu kreeg hij te zien, dat dit alles maar vreemd vuur was geweest. En daarbij bleef het niet. Zonder dat de omstanders het bemerkten smeekte hij of God hem genadig wilde zijn, welke bede ook verhoord werd, want zij was door 's Heeren Geest in hem gewerkt. Hij kreeg een blik te slaan op Hem, Die voor de overtreders gefceden heeft, ook voor hen, die Hem verloochend hebben. Hiervan ging zulk een kracht uit, dat alle vrees voor Rome's dienaren verdween, met het gevolg, dat de toeleg om hem in het openbaar zijn afzwering van de ketterse leer luid te doen verkondigen, totaal mislukte.

Doch laten wij, voordat we hierop nader ingaan, eerst nog even zien hoe het verder met Sawtre ging. Dat hij tot de dood verwezen aou worden, stond voor hem wel vast. Weldra las de griffier het vonnis voor, dat aan alle twijfel hieromtrent, indien deze bij sommigen der omstanders bestaan mocht hebben, een einde maakte. Het hield in, dat hij wegens godslasterHjke dwalingen en als een voorstander van het valse geloof veroordeeld werd om te worden verbrand.

Sawtre gaf bij het vernemen van dit vonnis niet het minste blijk van ontroering. Integendeel, zijn aangezicht vertoonde tekenen van vreugde, omdat hij waardig geacht werd voor de Naam en zaak des Heeren de dood te ondergaan en ook vanwege het blijde vooruitzicht, dathij weldra van het lichaam der zonde zou verlost zijn en in heerlijkheid zou worden opgenomen^ om in volmaaktheid God groot te maken voor alles wat Hij hem uit enkel vrije genade geschonken had.

Voordat hij de houtmijt besteeg, kwam er echter nog een monnik naar hem toe met een crusifix, dat hem werd voorgehouden om het te kussen. Sawtre wees dit echter af. Wat zou mij dit baten, zeide hij. Ik wens Christus Zelf te aanbidden en geen stomme voorwerpen te vereren. Onder het uitspreken dezer woorden liep hij op de brandstapel toe, waar hij door de beul ontvangen en vervolgens aan de paal vastgebonden werd. Terwijl dit plaats vond, riep Sawtre juichend: „Dit is de dag der zaligheid"^ om vervolgens te bidden voor zijn vervolgers.

Intussen had de beul het hout aangestoken, zodat de vlammen weldra omhoog stegen. Nog eerraiaal hoorde men Sawtre de Naam des Heeren aanroepen, terwijl het vuur zijn lichaam verteerde. Enige ogenbhkloen later was Sawtre niet meer in het land der levenden hier beneden. Zijn ziel was ontvloden aan de kerker en rein gewassen door het bloed van Christus, opgestegen naar het huis des Vaders met zijn vele woningen, waar ook voor hem uit genade een plaats was bereid.

Steven had alles gezien en aangehoord. Het had hem' zo zeer aangegrepen, dat hij onder het slaken van een snijdende kreet bewusteloos in elkaar zakte, tot grote schrik van de priesters, die nu hun plan in duigen zagen vallen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken