Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Het is weer zo ver^ dat de oplossingen van de raadsels der opgaven 645 tot en met 648 kunnen ingezonden worden. Voor 'hen^ die willen gaan meedoen, is dit dus een goede gelegenheid. Temeer daar de zomer al bijna verstreken is en de avonden al weer langer zijn geworden. Wie wil gaan meedoen, moet aan de voorzijde van de enveloppe het woord „Nieuw" vermelden. En voorts onder de oplossingen voornaam, naam en volledig adres vermelden, terwijl op de achterzijde van de enveloppe naam en volledig adres geschreven moeten v/orden. Vergeet dit alles niet, want als men dit niet doet, kunnen daaruit allerlei onaangename dingen voortkomen, zoals 'bijvoorbeeld dit, dat men geen prijs 'krijgt, omdat we niet weten aan wie 'deze toegezonden moet worden. Ook kan het gebeuren, zoals dit nog onlangs plaats vond, dat d© post de briet opent, omdat deze onbestelbaar is. De betreffende neef had namelijk zijn brief wel aan Oom Koos gestuurd en aan postbus 2019^ maar in plaats van Utrecht, had hij als bestelplaats Rotterdam op de 'brief geschreven. Had hij nu maar op de achterkant van de enveloppe de naam van de straat en zijn huisnummer vermeld, dan zou de post hem de brief terugbezorgd kunnen hebben. Dat was echter niet het geval, alleen de naam van zijn woonplaats was aan de achterzij'de van de brirf vermeld, dus zonder adres. Dat is echter niet voldoende. Men zou dan even goed niets op de aohteilkant kunnen schrijven, want terugbezorgen is dan onmogelijk. Doordat de post de brief heeft geopend ingevolge artikel 3 van de Postwet 1954 '(Staatsblad 592) en naam en volledig adres wel onder de oplossingen waren vermeld, kon de post hem terugzenden aan de afzender. Jullie begrijpt echter wel, dat dit een heel ongewone manier is en grote vertraging veroorzaa/kt. Houdt jullie zich dus allemaal aan wat hierboven aangegeven is.

En nu gaan we weer over tot de nieuwe raadsels van

OPGAVE 648

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de opvolger^ van Nebukadnezar. b. de tweed© zoon van Jozef. c. de plaats waar Lydia woonde. d. de stad door Kain gesticht. e. de man die David vloekte. f. de hofmeester van koning Hiskia. g. de moeder van Absalom. h. een Joodse jongedochter, die konigin werd. i. de eerste plaats der Israëlieten na de uittocht uit Egypte. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. Een tekstgedeelte uit het boek Daniël, 'het vierde hoofdstuk^ kan m'en vinden door uit elk der onderstaande zimien een woord te nemen en de gevonden woorden in dezelfde volgorde der zinnen, naast elkaar te plaatsen. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld? a. Groet de vrienden met name. 'b. Zijt niet traag in het 'benaarstigen. c. Geef aan 'het wild gedierte mijn ziel niet over. d. Door het Woord des Ueer& a zijn de hemelen gemaakt. e. De koning eet van de vruchten des velds. f. 'Het zal een schare zijn, die niemand tellen kan. g. Bid dat uw vluidht niet des wmters geschiedt. h. Wij zidlen bij hem woning maken. i. Ti] zijn kinderen der duisternis.

3. Een tekst uit één der Psahnen 'bestaat uit 64 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: De zoon van koning Joas van Juda heette 3 50 29 9 14 2. En gelijk de dagen van 13 61 51 35 36 waren (Matth. 22—25). Ik zal u geen 17 49 25 54 33 laten (Joh. 12—15). Het 42 24 1 59 26 52 38 Mijns vredes zal niet wankelen. Nadat wij een weinig tijds zullen 19 46 12 57 23 31 39 hebben (1 Petrus 5). Gedenk aan David aan al zijn 60 6 63 11 7 (Psalm 130—133). De doden zullen horen de 64 47 15 45 des Zoons Gods. Met harpen en met luiten en met 22 30 34 37 20 21 40 62 27 (1 Kronieken 13). Uw muren zijn 58 16 18 41 48 64 voor mij (Jes. 49). Zij 'kauwden 'hun tongen van 4 38 44. Wij dan moeten niet 20 8 53 43 55 (Hand. 17). Hij moet wassen, ik moet 5 10 32 56 11 30 worden (Joh. 3).

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord^ zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Handelingen, tussen de hoofdstukken 5 ea 9. a. Want de Heere zal Zijn volk niet verlaten. b. Ik heb uw stem gehoord. c. 'Het hart van dit volk is dik geworden. d. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. e. Gelooft niet een iegehjke geest. f. De Heere is recht in al Zijn weg en werk. g. Paulus bevond zich voor de raad. h. In den beginne schiep God hemel en aarde.

2. Een tekst uit de 'brief aan de Romeinen bestaat uit 107 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: Bij Israël was de persoon, die oniwetend iemand gedood had, veilig in één der 10 70 15 101 106 25 1 55 89. De doodslager, die met opzet een moord beging, moest bij Israël door de 33 42 87 2 49 62 13 69 37 91 64 gedood worden. Manassa offerde kinderen aan de afgod 39 46 102 38 5 105. 6 61 85 36 104 6 wandelde met God en hij was niet meer. Ik zal de weg Uwer 28 100 14 11 90 36 78 lopen. Michael durfde geen oordeel van 102 27 107 7 17 77 73 82 56 tegen hem' inbrengen. Wees niet 92 34 74 in uw ogen (Spreuken). Met 'boze woorden 9 51 4 45 40 13 97 59 99 22 tegen ons (brieven van Johannes). 35 58 76 30 75 95 54 15 65 88 26 103 47 18 63 67 met geestelijke samenvoegende (Cor.). Bewaar het 94 43 98 24 u toebetrouwd. Het gekijf ener vrouw is als een 57 66 80 7 44 68 79 16 druipen (Spr.). Daverde de aarde, zelfs deze 48 29 96 93 8 (Psahn 60—70). 23 52 32 39 20 41 was een krijgsuverste van de koning van Syrië. Het pad. des rechtvaardigen is geheel 81 53 63 22 96 (Jes. 24—38). 71 84 31 is 60 83 21 is 86 50 31 is de naam van één der zonen Jakobs. 3 12 19 104 6 was «en rechtvaardig, oprecht man. 72 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 645 tot en met 648 mogen ingezonden worden aan het adres van: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. 4

Thans gaan we verder met het verhaal over

DE LOLLARDEN

13.

Toen Steven Barnes bewusteloos neerzonk liepen de dichtst bij hem zijnde priesters op 'hem toe. Zij zagen wel in, dat er van een afzwering in het openbaar nu niets kon komen en dat zij dit aan het volk bekend moesten maken. Zij voegden er aan toe, dat de berouwhebbende zondaar op een latex te bepalen dag zijn goddeloze, ketterse gevoelens zou herroepen. Terwijl het volk morrend en met verwensingen aan het adres van de 'dusgenaamde ketter de plaats der terechtstelling verliet, werd Steven naar zijn cel teruggebracht.

Nadat hij daar enige tijd gelegen had, keerde het bevwistzijn langzam'erhand terug, 't Was alsof hij uit een angstige droom ontwaakte. De gestalte van Sawtre kwam hem gedurig voor de geest, ook de woorden, die deze gesproken had, kon hij zich weer levendig herinneren, maai-niet minder werd hij zich weer 'bewust wat de Heere in zijn ziel had gewerkt. In een ootmoedig smeekgebed kreeg hij zijn zonde en schuld te belijden, maar tevens te vragen of de Heere Zijn vriendelijk aangezicht over hem wilde doen lichten en hem kracht, sterkte en geloofsmoed wilde schenken, waimeer de priesters zich wederom met hem zouden gaan bezighouden. En dit zou al heel spoedig gebeuren. Nauwelijks toch was het één hunner opgevallen, dat Steven weer bijgekomen was, of hij keerde met één zijner kollega's terug. 'Zij betraden de cel juist toen Steven in een stil gebed verzonken was. 0. vroeg één van hen, gij dankt zeker de heilige moeder Gods voor de gunst aan u bewezen, door u in het land der levenden te laten?

Steven gaf op deze vraag echter geen antwoord.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken