Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

We mogen wel aannemen, dat nu voor alle neven en nichten de vakantietijd achter de rug is. Voor een aantal hunner, namelijk hen, die de lagere school bezoeken, zal die tijd al wel iets langer verstreken zijn dan voor hen, die de een of andere middelbare school volgen, maar de vakantie 1960 ligt nu voor ons allen al weer achter ons. Groot is het voorrecht als wij ons nog in een goede gezondheid mogen verheugen, want ook dat is een gave Gods, die wij verbeurd hebben door de zonde. En nu ligt er weer een tijd van werken voor ons. Werken voor de school, werken ook voor de raadselrubriek van De Banier, al zou men dit laatste beter ontspanning dan werk kunnen noemen. De avonden beginnen steeds langer te worden en hiermede neemt ook de tijd toe, welke voor deze ontspanning kan worden besteed, al moeten we er direkt aan toevoegen, dat de meesten onzer neven en nichten ook gedurende de zomermaanden getrouw de raadsels hebben opgelost en de oplossingen hebben ingezonden.

Doch nu ter zake. Er zijn al weer heel wat brieven binnengekomen met oplossingen van de raadsels der opgaven 641 tot en met 645. Het is dus hoog tijd dat we de oplossingen dezer raadsels gaan vermelden om dan de volgende maal bij leven en welzijn de namen te noemen van hen, die met deze oplossingen een prijs verkrijgen.

Hier volgen de oplossingen:

Opgave 641

Jongeren:

1. Sanherib (Paulus, Jbsia, Laban, Herodes, Eljakim, Rachel, Omri, Achab). 2. Dewijl dat Manasse de koning van Juda deze gruwelen gedaan heeft, erger doende dan al dat de Amonieten gedaan hebben (vernieuw, Samaria, ijdelheid. Farao, Abed-Nego, Nathan, zenuwen, gedaan, geel, getemd, Johannes, beddeken, arend, geleden, dat', d.d.t.). 3. De Heere zal Zijn volk niet begeven.

Ouderen:

1. Berseba (Basan, Epenetus, Ram, Stefanus, Eleazar, Berechja, Achimelech). 2. Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde vijfentwintig jaar te Jeruzalem en de naam zijner moeder was Hefzibach (rein, rood, wit, blauw, Jethro, Samgar, Gesem, Jesaja, ijzer en leem, rijken en armen, dauw, woensdag, 2 x vijf, azijn, heden, Effatha, Hazaël, rad, tin, e).

Opgave 642

Jongeren:

1. Obadja (Onesimus, Boaz, Abner, Demas, Jeremia, Abel). 2. Vult vier kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout (Ketura, Fanuël, hof, oven, broederen, kirren, wonde, put, Heman, getier, het, hit, voet, pot, t). 3. Geef mij toch een weinig water.

Ouderen:

1. Kehila (Jabbok, Salome, Hosea, Ismaël, Joel, Delila). 2. Gij moet de dood sterven. 3. En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen (roede, Zeras, Daniël, twee, groen, ijver, zweren, pijn, gewogen, wind, snaterende, branding, vriend, zat. Tob).

Opgave 643

Jongeren:

1. En zijn moeder maakte hem een kleine rok en bracht die van jaar tot jaar (Rachab, Jaël, Kaïn, Mirjam, ijver, manna, kom, zend, tekenen, heren, hoeder, tante, toe, e). 2. En de bergen zijn niet gevonden. 3. Jonathan (Joram, On, Naaman, Asnath, Thomas, Hanna, Achis, Nicodemus).

Ouderen:

1. Husai, Ahimaaz, Sobi, Barzillai. 2. En hij gaf haar de hand. 3. Alzo kwamen Israels zonen om te kopen onder degenen, die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan (Mozes, Kis, Samgar, winter, zonen, 2 x waken, Paltiël, wonen, wereld, draak, gemoed, 2 x hand, naderen, Naaman, neo, tonen).

Opgave 644

Jongeren:

1. Pinehas (Potifar, Ismaël, Noach, Elkana, Hiran, Achor, Sadrach). 2. En de Heere sprak tot Mozes. 3. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar alle vorsten der Filistijnen (Samuel, wan, tarwe, Fanuël, wijnstok, vrienden, doven, , huis, stieren, Haran, loven, loon).

Ouderen:

1. De ure om te maaien is voor u gekomen. 2. Hebron, Adonia, Silo, Mahanaïm. 3. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volkeren (Elizabet, veroordeel, koren, Dina, zegen, woeden, Nehemia, runderen, Midian, 2 x denken, nul, handen, hond, h).

Voordat we de nieuwe raadsels geven, roepen we nog even een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe neef Gerrit Siebrau te Kampen.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 649

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Spreuken bestaat uit achtenveertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:8 9 19 25 33 was de zoon en opvolger van koning Amon van Juda. In 41 37 44 dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt. 42 1 15 43 betekent: artaal spreken in koortstoestand. Heeft Uw ziel een 45 34 29 24 39 13 47 aan Sion? (Jer. 14). Mijn 11 30 22 46 3 26 20 38 kleeft aan mijn huid (Job 19). Huilt gij 36 6 31 7 16 32 (Zach. 10—12). En hij slijpt de 40 10 21 14 2 niet (Pred. 10). 27 17 5 23 4 20 dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? (Jesaja 43—45). Niet dat ik het 34 29 35 28 12 5 48 verkregen heb (Fil. 3). 18 moet geraden worden. D

2. Noem de naam van: a. Samuel's vader; b. Lea's vader; c. Ismaël's halfbroer; d. Naomi, welke zij zichzelf gaf. e. de profeet, die te Sarfath door een weduwe verzorgd werd; f. de persoon, uit wiens geslacht de priesters bij Israël gekozen werden; g. de moeder aller levenden; h. het geboorte-eiland van Barnabas; i. Samuel's moeder. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zodat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit 1 Johannes tussen het tweede en vijfde hoofdstuk: a. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart; b. Maar dit is tot onze lering geschreven; c. Van den beginne is het alzo niet geweest; d. Hij heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; e. Het is beter nederig van geest te zijn; f. Jakob was de zoon van Izak en Rebekka; g. Zo hoog de hemel is boven de aarde; h. De Heere zal de antichrist verdoen door de Geest Zijns monds.

2. Een tekstgedeelte uit het eerste boek van Samuel bestaat uit zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld, als het volgende bekend is? 4 21 28 11 34 24 27 9 was de naam die aan Azarja gegeven werd. Salomo bouwde de Tempel op de berg 42 30 58 19 36. De vader van Lot heette 7 14 31 17 60. Paulus raadde Timotheüs aan wat 35 52 47 te gebruiken. Mijn Geest zal niet in eeuwig heid 15 29 49 3 15 22 45 (Gen 25 5 55 59 10 19 is een der vijf boeken van Mozes. 53 43 39 44 59 kreeg op haar gebed een zoon. De dag des Heeren is de eerste dag der 56 38 22 54. Uw muren zijn 37 15 41 50 26 3 voor Mij. En dat zijn kinderen hier en daar omzvv^erven en 51 33 13 6 46 2 (Ps. 107—110). Verhef U, o God, boven 16 i hemelen. Hij zal recht doen onder 32 12 heidenen. 20 40 48 zijn drie gelijke letters (raden).

De oplossingen dezer raadsels mogen niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken