Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

8 minuten leestijd

Het is in Kongo een verwarring van je welste, v/elke veel weg heeft van een Babylonische verwarring. Het is weder duidelijk geworden, dat de wereld niet te besturen valt door de in de Franse revolutie zo verheerlijkte rede des mensen. Wij kunnen weder waarnemen, dat het vleselijk verstand tekort schiet om de teugels van het bewind over het mensdom te voeren. Het is thans ook weder gebleken, zoals immer, dat slechts degene, die zijn wegen naar Gods getuigenis mag richten, niet in een doolhof terecht komt. Ook thans is het verstand der verstandigen teniet gedaan, en de wijsheid der wijzen te schande gemaakt. Daarentegen is het oude profetenwoord bevestigd geworden, dat gebiedt: „Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben". Een woord, dat nimmer gefaald heeft en zijn gelding en waarde tot op deze dag niet verloren heeft en ook nimmer verliezen zal. Doch door zijn hoogmoed en ongeloof wil de mens daar niet aan en deswege tast hij als een blinde in het duister en gaat hij steeds op allerlei dwaalwegen. Dit is ook de oorzaak, dat hij steeds in een kluwen van verwarringen gevangen zit en er op aarde geen vrede is, in weerwil van alle pogingen, welke daartoe aangewend zijn en worden.

Dit is op het ogenblik het geval in Kongo. De verwarring is er zó groot geweest, dat zelfs de Veiligheidsraad geen raad er mee wist om de kluv/en van verwarringen aldaar te ontwarren. Deze besloot een tijdlang maar niet te vergaderen. Dat was de Russen niet naar de zin. Zij hebben er krachtig op aangedrongen om weder een vergadering uit te roepen. Zij hebben daarin ook hun zin weten te krijgen. Er is op hun aandrang weder een vergadering bijeen geroepen. Daarin is het er heftig naar toe gegaan.

Het eerst werd daarin een vinnige strijd gevoerd, die vier uren in beslag genomen heeft, of de vertegenwoordiger van de regering van Loemoemba al dan niet tot bijwoning van de vergadering zou worden toegelaten. De gedelegeerden van Rusland, Polen en Ceylon wilden de vertegenwoordiger van Loemoemba wel ter vergadering toegelaten zien, maar het einde van het debat was, dat deze vertegenwoordiger tenslotte toch niet ter vergadering kwam. Van Russische zijde werd op stemming aangedrongen. Doch dit baatte hun niet. De overige leden pasten het kunstje toe om zich van stemming te onthouden. Aangezien de uitnodiging slechts kon worden gedaan als zeven gedelegeerden zich hiervoor uitspraken, was hiermede uitgemaakt dat de aanhanger van Loemoemba niet ter vergadering werd uitgenodigd.

In deze zitting had tevens een scherpe woordenstrijd tussen de Russische afgevaardigde Zorin en de Amerikaanse afgevaardigde Wadsworth plaats.

Zorin wenste de delegatie van Loemoemba als de ware, wettige vertegenwoordigster van Kongo aangemerkt te hebben, terwijl Wadsworth het beter en juister achtte, dat de Veiligheidsraad zich niet zou mengen in de moeilijke kwesties der gezagsverhoudingen in Kongo.

Volgens Wadsworth konden de belangrijke kwesties ook worden opgelost zonder de delegaties. De stemming, welke over deze aangelegenheid plaats vond, viel ten gunste van de Amerikaanse gedelegeerde uit.

Zoals te verwachten was, is de Russische gedelegeerde Zorin op een felle wijze tegen de sekretarisgeneraal Hammarskjoeld uitgevaren, die de beschuldiging van Zorin met een direkte weerlegging beantwoord heeft. Hiermede zijn de tegenstellingen tussen de Russen en de sekretaris-generaal openlijk gesteld en is de kloof tussen beiden nog groter geworden.

Zorin beschuldigde de sekretarisgeneraal er van, dat hij in samenwerking met de Organisatie der Verenigde Naties gepoogd had de wettige regering van Kongo in diskrediet te brengen en dat hij bewust had tegengewerkt om de normale toestand in Kongo te herstellen.

Hij sprak de hoop uit, dat de komende vergadering van de Algemene Vergadering van de Organi­ satie der Verenigde Naties over de toestand in Kongo in een door hem gewenste zin een uitspraak zal doen en herinnerde aan premier Chroestsjefs verklaring, dat de Russische regering zal voortgaan het Kongolese volk te helpen in zijn strijd voor de onafhankelijkheid.

Hammarskjoeld bleef het antwoord op Zorins beschuldigingen niet schuldig. Hij toonde moeite te hebben om zijn kalmte te bewaren en beet op een felle maar beheerste wijze van zich af en antwoordde dat de bestudering van zijn gevoerd beleid de ongefundeerdheid van Zorins aantijgingen kan aantonen, V/aarvan hij tot staving van zijn beweringen vele voorbeelden bijbracht.

De sekretaris-generaal besloot zijn verdediging met er op te wijzen dat de Volkerenorganisatie in staat was en is het Kongolese volk te helpen. Geen misverstanden en onjuiste interpretaties mogen, zo zeide hij, deze hulp belemmeren, waarvan zeker is dat zij gewaardeerd wordt door de Afrikaanse landen, die beter verdienen dan dat men hun vertelt dat zij misleid worden.

De scherpste weerlegging van Zorins beschuldigingen kwam intussen van de Amerikaanse gedelegeerde Wadsworth, waarin Zorins beschuldigingen werden gekenschetst als de meest arrogante en hypokrietische verklaringen, welke er ooit waren aangehoord. Hij stelde hierbij tevens vast, dat de Russische regering zich opzettelijk met de Kongolese binnenlandse aangelegenheden heeft bemoeid.

De Tunesische afgevaardigde Kim gaf een overzicht van de ontwikkeling van de huidige toestand in Kongo. Dat deze zo verslechterd is, schreef hij grotendeels op rekening van de Belgen, waarbij de Belgische autoriteiten volgens hem van kwade trouw blijk hebben gegeven.

Met een duidelijke verwijzing naar de Russische regering betreurde hij voorts de hulp en de aard van de hulp, door één van de leden van de Veiligheidsraad verleend, waardoor de mogelijkheid, dat de Kongo het strijdtoneel wordt van de koude oorlog, groter is geworden, wat volgens Kim dient voorkomen te worden.

Kim bracht hulde aan Hammarskjoelds beleid en betoogde, dat de aktie van de Organisatie der Verenigde Naties voor een normale toestand in Kongo dient te worden voortgezet. Verder bracht hij de wens naar voren, dat er een kom-missie van goede diensten voor de Kongo zal worden ingesteld.

De Amerikaanse gedelegeerde diende een resolutie in waarin de Veiligheidsraad Hammarskjoeld aanmoedigt bij het opbouwen van een omvangrijk hulpprogramma voor Kongo en beide partijen in Kongo wordt verzocht de geschillen vreedzaam op te lossen, en waarin tenslotte wordt vastgesteld, dat geen personeel, wapens en voorraden voor militair gebruik naar Kongo mogen worden verzonden buiten de Organisatie der Verenigde Naties om.

Ook de gedelegeerde van Ecuador keurde het optreden van Hammarskjoeld goed. De Franse vertegenwoordiger wilde voorzichtig zijn met financiële steun aan Kon­ go. Op de Amerikaanse resolutie werd een Russisch veto gevreesd. De toestand in Kongo is verward. Loemoemba zat enige dagen gevangen volgens de laatste berichten. Op één dag grepen in Kongo twee staatsgrepen plaats. Eerst voerde Loemoemba er één uit daarna kolonel Moboetoe, de stafchef van het Kongolese leger. Deze verklaarde tot opperbevelhebber van het Kongolese leger door Kasavoeboe te zijn aangesteld. Het leger schijnt naar hem te luisteren. Hij zond president, parlement, regering enz. tot het einde van het jaar naar huis en beval de leden van de kommunistische ambasades binnen 48 uur het land te verlaten.

Loemoemba ontkwam op het nippertje aan een lynchpartij door Kongolese soldaten uit Bakwanga, dat door Kongolese soldaten is uitgemoord. Generaal Loendoela vluchtte met achterlating van zijn uniform door een achterdeur. Loemoemba heeft de bescherming van de Organisatie der Verenigde Naties ingeroepen, die hij enige dagen tevoren uit zijn land weg had willen zenden.

Met dit alles is de strijd in Kongo nog niet ten einde. Ook in Katanga wordt gevochten.

Zo gaat men dan de Algemene Vergadering van de Volkerenorganisatie tegemoet met totaal geen vooruitzicht dat deze een gunstig verloop zal hebben ten aanzien van ontwapening en vrede.

Met enige verrassing is er kennis van genomen dat president Eisenhower donderdag 22 september de Algemene Vergadering van de Volkerenorganisatie zal toespreken. Hij zal alsdan volgens een mededeling van de Amerikaanse regering specifieke voorstellen doen, maar welke deze zullen zijn, werd niet gezegd. Onmiddellijk na het uitspreken van zijn rede zal de president naar Washington terugkeren. Hij zal derhalve niet luisteren naar wat Chroestsjef na hem zegt. President Eisenhower zal de tweede spreker zijn. Een afgevaardigde van Brazilië zal als eerste het woord voeren.

Intussen is het wel duidelijk geworden dat het plan van Chroestsjef om in New York binnen het kader van de Verenigde Naties een topkonferentie te organiseren, geen schijn van kans heeft.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft de Cubaanse premier Fidel Castro dezelfde beperking van bewegingsvrijheid opgelegd als aan Chroestsjef. Hij zal dus ook Manhattan Island niet mogen verlaten. Chroestsjef blijkt nogal ontstemd te zijn over zijn vrijheidsbeperking, zo zelfs, dat hij deze poogt opgeheven te krijgen.

Het vakverbond van New Yorkse havenarbeiders heeft besloten niet behulpzaam te zijn bij het aanleggen van het Russische schip en de bagage van de Russische premier niet te lossen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken