Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Het aantal abonnementen, dat de afgelopen week door de vrienden geboekt werd, lag lager dan de voorafgaande week. Niettemin zijn wij verheugd, dat wij weer 10 nieuwe abonnees mochten inschrijven, en wel 1 in de volgende plaatsen: Amsterdam, Apeldoorn, Eist O.B., Haam.stede. Hoogvliet, Den Hulst, Leeuwarden, Oostburg, Santpoort en Stavenisse.

Wij weten, dat er met een weinig inspanning veel m.eer te bereiken is. De Kiesverenigingen zouden veel groter aktiviteit moeten ontplooien. Hebben alle verenigingen nu reeds een propagandakommissie gevormd? En wordt er regelmatig huisbezoek door deze mensen afgelegd? Ik zou u allen wel willen inspireren om toch de hand aan de ploeg te slaan. In het komende winterseizoen moeten ons allen drie dingen voor ogen staan: a) uitbreiding van het aantal kiesverenigingen; b) uitbreiding van de bestaande kiesverenigingen met nieuv/e leden; c) werving van abonnees voor „De Banier".

Wij hebben ongeveer 300 kiesverenigingen. Ik ben er van overtuigd, dat 't ledental met een doelmatige intensieve propaganda verdubbeld zou kunnen worden. Maar daar moet voor gewerkt worden. Hetzelfde is het geval met het aantal abonnees voor ons partijorgaan. Laten de besturen onzer verenigingen zich er toch voor hoeden in te slapen. Stilstand is achteruitgang. Wij mogen nimmer tevreden zijn met datgene, wat in het verleden werd bereikt en daarop te gaan rusten. De Nederlandse bevolking groeit in een vrij snel tempo. Willen wij nu niet achterlopen, dan moet de S.G.P. zich aan dit groeitempo aanpassen, d.v/.z. dat het ledental voortdurend moet groeien, om onze positie in ons volk te kunnen behouden. Maar wij willen meer. Het uitbreidingsproces moet zodanig gestimuleerd en verwezenlijkt worden, dat het procentsgewijze de bevolkingsaanwas overtreft. Eerst dan gaan wij vooruit. werkelijk

En daar hebben wij nu juist u voor nodig, die deze regels jnet instemming hebt gelezen. Ik weet, dat vele lezers van harte instemmen met deze opwekkende artikelen en dat zij sterk bewust zijn van de noodzaak, om deze zaak bij voortduur de lezers voor te houden. Ik ben dankbaar voor deze welwillende houding, maar ik heb toch nog iets anders nodig. Ik heb mensen nodig in dr S.G.P. met dadendrang. Dus n'^-t die mensen, die met welgekozen woorden blijk geven van hun instemm.ing en zelfs hun enthousiasme, maar mensen, die door daden uitdrukking willen geven aan hun liefde tot en ijveren voor het beginsel.

Ziet u, deze mensen heb ik nodig, stille v/erkers, die er regelmatig op uit gaan om te zaaien en te oogsten. Is daar nu veel tijd voor nodig? Wel neen. Als u 50 weken per jaar er 1 avond per week op uitgaat en op 1 avond 3 adressen bezoekt, hebt u 150 mensen bezocht. Daar gaat kracht van uit en dat zal zeker tot goede resultaten leiden. Het zal u ook veel voldoening geven. Heus, het zal u meevallen, als u aan dat werk begint. Er zijn zeer veel mensen, die sympathiek staan tegenover het beginsel der S.G.P. en die om welke reden dan ook geen lid zijn. Deze mensen moeten worden bezocht. U moet meewerken, dat ze lid worden, dat ze politiek mee gaan leven, dat ze vergaderingen gaan bezoeken en dat ze zich abonneren op „De Banier". Wij hebben ook him kontributie dringend nodig, want iedere verkiezing verslindt grote bedragen aan pronagandakosten. Daarom tot slot, schudt alle traagheid af, ga er op uit en laat ons te zijner tijd eens iets horen van uw bevindingen op huisbezoek.

Spiegelt u aan het voorbeeld van onze partijvoorzitter, die ondanks zijn ten top geklommen jaren nog dagelijks aktief deelneemt aan het politieke leven en die als hoofdredakteur van ons partij orgaan nog wekelijks gestalte geeft aan het politieke denken van de Staatkundig Gereformeerden. Zo juist, terwijl ik bezig ben dit artikel te schrijven, bereikt mij het bericht, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft Ds. P. Zandt ter gelegenheid van zijn 35-jarig lidmaatschap van de Tweede Kamer te benoemen tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau. We zijn met Ds. Zandt zeer verheugd en geroerd door de hoge onderscheiding, die hem ten deel geworden is. Die Mij eren zal ik eren, maar die Mij versmaden zullen licht geacht worden.

Vrienden, het werk, dat ik hierboven schetste, is zeer nuttig, want we hebben dringend nodig een versterking van de gelederen. Maar een versterking van de partijmiddelen door rechtstreekse giften is even noodzakelijk. En dat gaan de vrienden vergeten. De afgelopen week kwam slechts ƒ 8, 50 aan giften binnen, als volgt gespecificeerd:

A. J. v. d. E. te B. ƒ 5, —; C. F. H. te S.-C. ƒ 2, 50; via De Banier via agent J. W. te Dordrecht ƒ '1, —. Wij danken deze vrienden van harte voor hiin offervaardigheid. Maar zorgt u nu, dat tenminste de oude weektotalen van circa ƒ 100, — weer w^orden bereikt. Laat toch een geest van milddadigheid onder ons heersen en zie het belang, dat er geld komt om lektuur te kunnen verspreiden. Mogen wij de komende week uw vrijwillige gift tegemoet ziien? Het gironummer van de Penningmeester der S.G.P. is 119560, adres Schiebroekselaan 46 b, Rotterdam.. Ook aangetekende brieven aan dit adres te sturen. Om misverstand te voorkomen, deel ik aan de penningmeesters der verschillende kiesverenigingen te Rotterdam nog mede, dat kontributies voor het G.K.V. niet op mijn postrekening moeten worden gestort, maar op die van de Penningmeester van het G.K.V. te Rotterdam, gironummer 581444. Het gebeurt namelijk nog wel eens dat deze bijdragen op mijn rekening terecht komen, waarop ik ze weer op de juiste rekening moet laten overschrijven. Willen de heren Penningmeesters in Rotterdam dit gironummer noteren? En mag ik nogmaals verzoeken de kontributies voor het hoofdbestuur over het jaar 1960 zo spoedig mogelijk aan mij over te maken? Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken