Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Wij lezen in Openb. 3 : 14—16 een ernstige waarschuwing aan de gemeente te Laodicea: En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen: it zegt de Amen, de trouwe en waarachtige. Getuige, het Begin der schepping Gods; Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud. noch heet. Ik zal u uit Mijn mond spuwen”.

Hier wordt een gemeente ernstig bestraft om de lauwheid harer leden. Zij menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben, maar zij weten niet dat zij zijn ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Zij zijn noch koud, noch heet, d.i. volgens de kanttekenaar: niet ijverig in de aange nomen waarheid, noch vreemd daarvan. Zij hebben wel de waarheid aangenomen, doch zoeken zich in hun leven en uitwendige godsdienst te schikken naar de wereld. Deze mensen zijn erger en moeilijker terecht te brengen dan diegenen, die nog vreemd zijn van de waarheid.

Deze treurige toestand, waarin de gemeente te Laodicea zich bevond, vertoont een treffende gelijkenis met het kerkelijk Nederland van onze dagen.

Lauwheid en traagheid komen openbaar in het kerkelijk leven. De wereldzin dringt meer en meer de kerken binnen. Het kerkbezoek loopt steeds terug. Velen vinden het voldoende als zij 's zondags eenmaal ter kerk geweest zijn, of blijven om de minste aanleiding geheel weg. Weekdiensten schijnen voor hen in het geheel niet te bestaan. Vele anderen gaan nog trouw 's zondags tweemaal naar de kerk. Ze willen met de godsdienst niet breken, maar ze kunnen de wereld ook niet loslaten. Ze zitten of in dode lijdelijkheid onder de bediening, of ze zijn aktief in een dode werkheiligheid. Beide even verwerpelijk. Alle dezen zijn rijk en verrijkt en hebben geen dings gebrek. Wat horen wij het toch weinig, dat er een mens met een levend smartgevoel over de wereld gaat, omdat hij God kwijt is; dat hij te weten komt dat hij ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt is.

Lauwheid en traagheid ook in de gezinnen. Verslapping in de opvoeding. Vervaging van het besef, dat de kinderen moeten worden onderwezen in de leer, die naar de godzaligheid is. Bij de doop van hun kind beloven de ouders voor Gods aangezicht dat zij dit kind, als het tot zijn verstand gekomen is, in de zuivere leer zullen onderwijzen en helpen onderwijzen. En als uw kind nu naar school moet, houdt u bij de keuze van uw school dan rekening met wat u bij de doop hebt beloofd? Weet u zeker dat uw kind op de school uwer keuze zal worden onderwezen in de zuivere leer? Of kiest u gemakshalve de school, die het dichtst bij uw woning is gelegen? Helaas moeten wij konstateren, dat ook hier een grote lauwheid ontstaan is. Met allerlei gelegenheidsargumenten worden de kinderen met het grootste gemak naar scholen gezonden, waarbij het christelijk onderwijs niet in overeenstemming is met het eigen beleden beginsel. Vooral in een grote stad als Rotterdam, waar in alle randgebieden nieuwe wooncentra verrijzen, treedt dit verschijnsel op. Men woont soms zeer ver weg van een school van eigen richting. Het is duidelijk dat het voor zulke ouders vaak moeilijk is om de juiste beslissing te nemen. De gevaren van het steeds toenemend verkeer mogen beslist niet worden onderschat. Maar de geestelijke gevaren bij anders gericht godsdienstonderwijs mogen evenmin worden onderschat. Wij moeten alle maatregelen nemen die wij vermogen ter beveiliging onzer kinderen, maar moeten wel bedenken, dat wij ze nergens kimnen bewaren, ook niet op de weg naar de dichtstbij zijnde school. Als deze zaak werkelijk ernst bij ons is, zullen wij onze kinderen ongeacht de afstand al­ leen aan die school willen toevertrouwen, waar het godsdienstonderwijs overeenkomstig de zuivere leer is.

Lauwheid en traagheid ook in de politiek. Wat is er weinig belangstelling om zich te oefenen in de beginselen, die overeenkomstig Gods Woord zijn. Welke strijd hebben onze vaderen gestreden tegen Rome, de erfvijand van de Reformatie, en hoe zijn de zonen der Reformatie deze strijd vergeten. Ons volk is zijn historie kwijt en beseft niets meer van het gevaar van het altijd weer opdringende Rome, dat nu eens met behulp van de linkervleugel, dan weer met behulp van de rechtervleugel, zich steeds meer van sleutelposities verzekert in ons land. Mochten de ogen van ons volk dan eens opengaan voor de gevaren, die het van Rome bedreigen. Spiegelt u aan de landen, waar het protestantisme een kleine minderheid is ten opzichte van Rome, en leert daaruit wat u van Rome te wachten hebt in gelijke omstandigheden. Rome is zeer verdraagzaam, al naar dat de taktiek dit in een bepaald land vordert, maar het heeft maar één doel: samentrekken van de grootst mogelijke kerkelijke en politieke macht, om met deze koncentratie het gehele kerkelijke, politieke en sociaalekonomische leven te beheersen.

Laten wij tot slot van dit artikel, na het signaleren van zoveel lauwheid onder ons volk, nog even met dankbaarheid melding maken van de ijver van onze vrienden in de afgelopen week voor het werven van abonnees voor „De Banier". Er werden dan 28 nieuwe abonnees geboekt, en wel 1 in Amersfoort, Dieren, Enter, 's-Gravenhage, Groesbeek, Herveld, Kampen, Leersum, Naaldwijk, Ommen, St. Philipsland, Utrecht, Vaassen, Zeist en Zierikzee, alsmede in Zoetermeer. 2 in Krimpen a. d. Lek en Sliedrecht. 3 in Krimpen a. d. IJssel en Schoonhoven.

Wij danken de vrienden van harte voor deze aktiviteit. Ook de giften stroomden weer beter. Er kwam totaal ƒ 72.50 binnen, als volgt gespecificeerd: Fam. B. te 's-Gr. ƒ7.— (overbetaling advertentie); J.O. te R. ƒ 10.— ; J.C.K. te M. ƒ 10.—; Kiesver. Hierden-Harderwijk ƒ 0.50; Kiesver. Sliedrecht ƒ 5.— ; CV. te S. ƒ 5.— ; Kiesver. Strijen ƒ 10.—; N.N. te Str. ƒ5.— ; J.S. te Sth. ƒ 10.— ; M.B. te K. via De Banier ƒ 10.—.

Alle vrienden zeer hartelijk bedankt voor hun offervaardigheid. Verdere giften worden tegemoet gezien op het gironummer 119560 van de Penningmeester der S.G.P. Adres: Schiebroekselaan46b, Rotterdam.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken