Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

5 minuten leestijd

IV.

Wart xovelen als gij in Christus gadxxypt »ft, hebt gij Christus aangedaan. Galaten 3 : 27

En leidt Hij als Sions Koning Zijn Tolk niet naar de eeuwige overwinning? Ondanks de altijddurende vijandschap des duivels en der wereld, ja ondanks ook hun eigen rerdorvenheid, leidt Hij ze, dwars door alle bange wereldweeën heen, naar het Vaderhuis daarhoren met zijn vele woningen. Hij gaat voor hen heen en draagt de anier boven tienduizend en Hij oert ze Zelf aan ten strijde en eeft hun door Zijn kracht te riomferen. Ze zijn zó zwak, dat ij niet één ogenblik zouden kunen staande blijven, maar Chrisus' kracht wordt in zwakheid volracht. Hij beschermt ze tegen un machtige vijanden en Hij zal un val nooit gedogen en Hij zal e regeren door Zijn Woord en eest, en Zijn wet als de wet der iefde schrijven op de tafel huns arten, en ze maken tot gewillige nderdanen van dat geestelijk en emels Koninkrijk; en zij van hun ant zullen ook hiertoe Hem aanoen door het geloof als Koning ver hun hart.

Mijn volk — zegt God — zal zeer ewillig zijn op de dag Mijner eirkracht, in heilige sieradiën. wak en krachteloos in zichzelf, ullen zij door Christus' kracht eer dan overwinnaars zijn in em, Die hen heeft liefgehad.

welk een dierbare Middelaar en lgenoegzame Zaligmaker voor in ichzelf verlorenen, die Hij maakt ot kinderen Gods door de Geest er aanneming tot kinderen, door elke zij roepen: Abba, Vader". ij leidt hen tot een verzoende od en Vader, hen herstellende in e gemeenschap Gods.

Augustinus heeft eens gezegd: ns hart is tot U geschapen, o od, en het kan niet rusten, totdat et rust vindt in U.

Dat is het aandoen van Christus n zijn diepe betekenis, als wij lles in Hem hebben wat tot het even en de zaligheid onmisbaar odig is. Ja voor de tijd en voor e eeuwigheid,

Gods volk ontvangt alles om hristus' wil en uit Zijn zoen-en ruisverdienste. Het weinige dat e rechtvaardige heeft, is beter an de overvloed van vele goddezen. Zij ontvangen alles in Zijn unst en uit Zijn rechterhand om hristus' wil. En al zijn de tegen­ spoeden des rechtvaardigen ook vele. Hij heiligt de verbondskastijdingen aan hun ziel tot hun nut, opdat zij Zijn heiligheid zullen deelachtig worden.

Zijn zijn voorwerp der Goddelijke beVï^aring, want beide ziel en lichaam heeft Christus van de aarde gekocht, niet met goud of zilver, maar met de dure prijs van Zijn dierbaar bloed. En Hij bewaart hen in de ure des gevaars in de betoning van Zijn gunst, hen zegenend uit het genadeverbond. Als het zwarte paard van de honger rijdt, zal de olie ter verkwikking en de wijn ter vervrolijlüng niet ontbreken. Zelfs in hun krankheid verandert Hij hun ganse leger, en alle kwaad, dat hun in dit jammerdal wordt toegeschikt, zal Hij hun ten goede keren.

Zo richt zich het geloof op Christus in de oefeningen en wordt het woord des apostels bewaarheid, niet alleen in de Galaten, maar in al Gods volk: „Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan".

Hoe groot is dan toch het voorrecht der ware gelovigen. Zij zijn in Christus gedoopt. Zij zijn in Zijn dood gedoopt, en daardoor zijn zij stervend in zichzelf, maar Christus leeft in hen. Duizenden gaat de Heere in Zijn absolute soevereiniteit voorbij, en alleen het welbehagen Gods in Christus maakt onderscheid waar geen onderscheid was. Alle roem is uitgesloten. Vrije genade alleen, geschonken om niet!

Dat mocht ons met verwondering en aanbidding vervullen. Vanwege zoveel onverdiende liefde moge diepe ootmoed de ziel van Gods kind versieren. Maar bij zoveel genade, aan schuldigen bewezen, make de Heere Zijn volk maar klein. Er is nog zoveel zondigs en gebrekkigs in ons overgebleven en de ziel kleeft nog zo vaak aan het stof, dat er helemaal en in het minst geen reden is om zich ergens op te verheffen. Wat eigenheden en onbetreurde zonden belemmeren de oefeningen des geloofs en verhinderen het aandoen van Christus.

O, als Christus niet sterker was dan Zijn volk, het ware nog verloren en het zou niet één ogenblik kunnen bestaan. En de waarne­ ming daarvan is smartelijk, dat na ontvangen genade nog zoveel overig is, dat de Heere ontegenzeggeüjk moet mishagen.

Dat dan de Heere het geloof versterke tot oefening, om Christus aan te doen in alles, niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Hoe meer Christus wordt aangedaan, hoe meer wij in Hem hebben onze sterkte en vertroosting, want Hij is de blijdschap van al Zijn volk. Buiten Hem is alles leeg en onvruchtbaar, maar in Hem is een overvloed van gaven en genade.

Dat door het geloof daar veel gebruik van mocht worden gemaakt-Het is een God verheerlijkend leven om alles in Hem te zoekerx, maar het is ook een zielzaligend leven. Hij zal de Zijnen voeren door de woestijn dezer wereld, en op de bestemde tijd voeren naar dat land, waar eerst ten volle zal begrepen worden de grootheid Zijner liefde. Het is wel eens in him hart: „Hoop op hem en gij zult Hem nog loven. Hij is de me­ nigvuldige verlossing uws aangezichts en uw God".

En die waarlijk begerig zijn naar het grote goed, dat God weggelegd heeft voor degenen, die Hem vrezen, die buiten Hem niet kirnnen gelukkig zijn, die hun zonden en ellenden enigermate mochten Ieren kermen en deswege vernederd werden voor de Heere; in de Heere Jezus Christus is voor zulken nog raad, gelijk zij toch bij ogenblikken zelf geloven, als de liefdesuitgangen naar Christus aanwezig zijn. Christus mocht maar zo ormiisbaar en noodzakelijk worden, dat alles buiten Hem weg mocht vallen, om maar alleen op Hem te hopen.

Daartoe moge Zich Christus steeds meer openbaren, en daar is tn en door Christus' lijden en sterven een weg ontsloten ter verlossing, waardoor de vernederde zondaar met behoud van Gods recht kan zalig worden. De grond van de zaligheid ligt enkel en alleen in Jezus Christus en Die gekruist.

Rotterdam

Ds. Chr. v. Dam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1960

De Banier | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken