Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Van Cor Karels te Rotterdam ontvingen wij de mededeling, dat hij gaarne als nieuwe neef wil gaan meedoen met het inzenden der oplossingen. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat hij van harte welkom is, daar wij de kring van neven en nichten gaarne sterk zien groeien. Zijn voorbeeld stellen wij dan ook hierbij nog eens ter navolging. Wie wil gaan meedoen, moet op de briefomslag aan de voorzijde het woord Nieuw schrijven. Dan wordt de naam het spoedigst in De Banier vermeld.

Thans gaan we over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 651

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit tweeëndertig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Er zal een 18 24 2 23 voortgaan uit Jakob. Uw hand was dag en nacht 5 27 10 8 17 op mij (Ps. 28-33). Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en 3 31 15 22 11 (Fil. 2). Wij hebben deze schat in 6 28 25 13 32 vaten. Hoort de 7 14 20 12 16 en wie ze besteld heeft. Want wij zijn zeer 21 4 1 geworden (Ps. 79). 19 26 29 30 20 is een familielid.

2. Noem de naam van: a. De koning, op wiens bevel Izébel de dood vond. b. de vader van koning Achab. c. een tegenstander van Nehemia, die de Joden bespotte. d. de zoon van Saul, die met hem op het gebergte Gilboa sneuvelde. e. de vader van de profetes Anna. f. de zoon en opvolger van koning Joas van Juda. g. de persoon aan wie Lukas zijn beide boeken opdroeg. Welke naam vormen de beginletters van de bovengevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit vierenzeventig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? De zoon van Kuschi was de profeet 1 45 59 30 37 60 9, naar wie een Bijbelboek is genoemd. Wiens 4 62 46 in Zijn hand is (Lukas 1—4). 36 20 47 15 21 52 72 was de richter, die de dochter van Kaleb tot vrouw kreeg. 66 4 32 25 23 71 is de profeet, die over het lijden van de Heere Jezus geprofeteerd heeft. 64 17 48 51 is een tak. 8 27 69 3 is een groot bos. De Heere heeft 43 34 5 53 13 42 39 24 68 74 12 19 gewaakt. 40 11 67 58 geeft met rood een oranje kleur. De 63 56 6 22 14 49 behoorde bij Israël tot de onreine vogels (Deut. 14). Scheurt uw hart en niet uw 35 31 65 44 57 26 73 13 (Joel).

De Heere vernietigt de 54 61 7 29 der heidenen (Ps. 33). Ik zal in uw 33 28 16 verkeren (Ps. 61.). 70 50 10 is een getal beneden vijftien. Het hart van dit volk is 55 38 35 geworden (Hand. 28). Of zo hij ook om een 2 18 zou bidden (Lukas 11).

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters uit: GEKENDBIEZENOZOET THEOTHEET een tekstgedeelte voorkomend in het boek Amos, hoofdstuk 5 tussen de eerste 18 verzen.

- 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Openbaring tussen de hoofdstukken 16 tot en met 19. a. Elia werd tn de hemel opnomen. b. Naomi verloor haar man en haar beide zonen. c. Wie is er met U in de hemel gelijk te schatten. d. Hij was verloren en is gevonden. e. Door het geloof is hij een inwoner geweest. f. Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. g. Het zaad der vrouw zal u de kop vermorzelen. h. Ik heb die profeten niet gezonden.

3. Een tekstgedeelte uit de eerste brief aan Timothëus bestaat uit vierentachtig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: aar Ik zeg u:76 41 63 83 34 18 ganselijk niet. 1 62 36 66 74 ze om in te gaan. Het 68 81 69 50 46 14 71 9 75 at dezelve uit de korf (Gen.). 45 35 64 38 28 43 is de naam van een der boeken van Mozes. Zelfs de dwazen zullen niet 72 53 11 22 25 84. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor Zijn aangezicht 5 40 45 54 23 42 26. Diens gebed zal zelfs een 13 2 70 16 24 10 zijn (Spr.). Bergen mogen wijken en heuvelen 47 17 60 79 59 71 32 44. Het 58 39 33 65 82 des rechtvaardigen vermag veel. Paulus werd in een mand over de 27 52 61 15 neergelaten. Raap uw 37 30 21 55 19 2 48 weg uit het land (Jer. 7-12). Het sterven is mij 31 8 77 3 4. 12 28 57 51 56 6 was de legeroverste van koning Aram. 29 73 is gelijk 78 67 is de plaats in de nabijheid, waarvan Abraham een altaar bouwde. Een 80 7 66 was bij Israël een inhoudsmaat (2^/3 liter). De oplossingen dezer raadsels

mogen nog niet ingezonden worden.

We gaan nu verder met het verhaal over

DE LOLLARDEN

17.

Na de dood van Sawtre brak er over de LoUarden een hevige ver­ volging los. Hoe echter de Satan en zijn trawanten tegen hen woedden, het bloed der marfe laren bleek ook in Engeland het zaad der kerk te zijn. In plaats toch van te worden uitgeroeid werd het getal dergenen, die zich tegen de priesterdwang gingen verzetten, steeds groter, terwijl ook velen met bewondering vervuld werden voor de geloofsmoed en geloofskracht der dusgenaamde ketters, die vuur en zwaard trotseerden en met geduld en onderwerping de smadelijkste bejegingen verdroegen.

En dat niet alleen, maar ook werden veler harten door de Heere bewerkt, met het gevolg, dat zij het in de kerk van Rome niet langer konden uithouden en er openlijk getuigenis van gaven, dat de leringen dezer kerk de toets van Gods onfeilbaar Woord niet konden doorstaan.

Onder hen waren lieden van allerlei stand en rang, doch ook toen werd het Woord des Heeren bevestigd, dat over het algemeen de kerk niet bestaat uit vele machtigen en edelen, gelijk de apostel Paulus aan de Corinthiërs schreef: want gij ziet uw roeping, broeder, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen; maar het dwaze der wereld heeft God uit verkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

Zo zat in het jaar 1407 te Londen iemand in de gevangenis, die tot de LoUarden behoorde. Hij was niet iemand van voorname afkomst en met een hoge staat van dienst, o neen, hij was maar een gewone handwerkman. Zijn naam was John Badby. Op last van de aartsbisschop van Canterburry, de reeds vroeger genoemde Arundel, was hij in de kerker geworpen op beschuldiging van ketterse gevoelens. Het viel in die tijd niet mee om in de gevangenis te zitten. Tegenwoordig is dat heel anders. De gevangenissen van thans hebben veel meer weg van pensions. Men wordt er voorzien van lektuur, men kan er met de andere gevangenen gesprekken voeren, men krijgt behoorlijk te eten en te drinken en de gevangenisruimten moeten aan de eisen der hygiëne voldoen. In de tijd der LoUarden was dat anders. De cellen waarin de gevangenen opgesloten waren, waren kleine, benauwde, donkere, vunzige ruimten met zeer weinig luchtverversing, waar het bovendien aan allerlei ongedierte niet ontbrak. Wie daarin opgesloten werd en er enige jaren in verblijven moest, kwam er dan ook als een gebroken man uit. 't Is dus te begrijpen dat het voor John — zo zullen we hem in het vervolg maar noemen — een grote beproeving was. Een groot voorrecht echter was het voor hem, dat hij hoewel alleen, toch niet alleen was. De Heere toch liet zich aan hem niet onbetuigd, Hij deed hem in ruime mate in Zijn gunst en nabijheid delen, zodat hij nu en dan zo goedsmoeds gestemd was, dat hij lofzangen ter ere Gods aanhief.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken