Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

De vorige maal hebben wij de oplossingen vermeld van de raadsels der opgaven 645 tot en met 648. Thans gaan wij de namen noemen van hen, die met hun oplossingen een prijs verkrijgen. In alfabetische volgorde zijn het de navolgende neven en nichten:

1. Sjaantje Adriaanse te Utrecht. 2. Jan G. Bosma te Veenwouden. 3. Lente v. d. Broek te Nieuw-MiUigen 4. Henny v. Dijk te IJsselmuiden. 5. Eefje Evers te Ederveen. 6. Jan P. den Hartog te Brandwijk. 7. Wim den Hertog te Hei-en Boeicop. 8. Nelie de Pater te Waddinxveen. 9. Tine Westerbeke te Westkapelle.

Ieder van jullie mag nu een boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering.

Voor jongens en meisjes:1. Vogels in de natuur. 2. Gterrit van het Heidedorp. 3. Die Poolse jongen. 4. Tessa en Fonia. 5. Driemaal Kerstfeest in één week.

Voor jongens:1. De vrijwilliger van 1830. 2. Eén dorp en toch twee. 3. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:1. Lieske. 2. Anneke met vakantie.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijf welk boek men gaarne wil hebben. Mocht men de boeken van het lijstje reeds in bezit hebben, dan kan men een ander lijstje aanvragen. De briefkaart moet gericht worden aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 655

Jongeren:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Handelingen 21 na het 15e vers. a. David en Jonathan waren twee hartevrienden. ta. De Israëlieten trokken uit Egypte naar Kanaan. c. Zijn broeders hebben hem als slaaf verkocht. d. De Heere Jezus heeft buiten de poort geleden. e. De mannen van Ninevé zullen opstaan. f. Salomo bouwde een prachtige tempel.

2. Vul de ontbrekende namen in: a. David vond schuiling in de spelonk van b. De moeder van Jozef heette c. De grootvader van Salomo heette d. Saul werd tot koning gezalfd door e. Didymus was de Griekse bijnaam van f. De hogepriester werd door Paulus een gewitte wand genoemd. g. Onder koning werd het rijk Israël verdeeld. h. De stichter van het Perzische rijk, die Jeruzalem herbouwen liet, heette i. Onder koning sloeg de engel des Heeren 185.000 Assyriërs. j. Job woonde in het land k. De hoofdstad van het tienstammenrijk was Welke naam vormen de eerste letters der ingevulde namen?

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit 44 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:32 8 15 1 was de vader van Kanaan. Er is een 38 13 27 om te lachen en een 38 13 27 om te wenen. Bileams vader heette 10 37 33 23. Ik zal hun geven het levende 21 3 16 9 29. Niemand, die in de 24 4 18 12 dient (2"Tim.). De plaats waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte, heette 40 35 6 26. Nadat wij een weinig tij ds zullen 17 20 34 28 19 25 30 hebben (IPetr. 4—5). 22 7 8 42 30 was een Ezrahiet (Psalm 87—90). 14 31 2 40 35 was de godin der Efeziërs. 5 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters uit JESAJAADAMOSLOHOBOE de namen van een viertal profeten uit het Oude Testament.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de eerste brief aan de Korinthiërs, tussen de hoofdstukken 11 en 15. a. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. b. Thomas wilde eerst zien en dan geloven. c. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart. d. Zo bid ik nochtans liever door de liefde. e. En ik hoorde een stem uit de hemel. f. Die is gelijk een man, die zijn aangezicht in een spiegel bemerkt.

3. Twee tekstgedeelten uit het boek Handelingen bestaan uit 91 letters. Welke tekstgedeelten worden bedoeld als het volgende bekend is? Hij moet 29 8 83 15 53 72 en ik minder worden. 39 27 45 42 5 is de naam van een wetgeleerde uit het Nieuwe Testament (Tit.). Het 64 1 23 49 13 52 73 is gelijk 10 22 55 69 19 74 67 kan als met een brandijzer toegeschroeid worden.

76 44 61 47 3 70 werd door koning Balak ontboden. 86 7 56 16 17 was een koningin, die verstoten werd. Koning 37 20 90 12 68 57 31 werd van de wormen gegeten. Zo zouden Mijn dienaars 21 89 32 58 51 14 80 40 85 hebben. Agabus nam de 65 24 11 26 84 4 van Paulus. 38 62 79 82 is een metaal. 21 78 54 6 is een metaal. De eerste man van Abigail heette 75 41 50 60 18. Het is u 48 30 34 46 de verzenen tegen de prikkels te slaan. 36 35 2 59 71 43 was het aan Israël beloofde land. 25 87 33 betekent vlug. 91 66 88 63 9 58 betekent vanaf. Abners vader heette 28 81 77.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

Thans volgt nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

20.

Wij waren er de vorige maal bij gebleven, dat de zoon van de koning, prins Hendrik, naar de plaats kwam waar John Badby zou worden terechtgesteld, niet door het zwaard, maar door vuur. Toen de prins hem in zijn kooi zag, kwam blijkbaar een gevoel van medelijden in hem op. Hij drong er althans sterk bij John op aan om zijn ketterij te herroepen, opdat hem de vreselijke vuurdood zou worden bespaard.

John ging hierop echter niet in. De Heere gaf hem de geloof smoed en de geloofskracht om het aanbod af te wijzen met de getuigenis, dat hij gereed was om te worden opgeofferd, zeggende: „Ik heb de goede strijd gestreden, de loop voleindigd en het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid". Hierop knielde hij en bad om sterkte en kracht bij het naderend einde. Terwijl hij hiermede bezig was, ging er juist een processie voorbij. Deze hield voor de kooi stil om te trachten John te bewegen aan de hostie het vereiste eerbewijs te brengen. Toen hij dit weigerde, werd het sein gegeven om het vuur onder de kooi aan te steken, zodat deze weldra in rook en vlammen was gehuld. Nog eenmaal zag men de martelaar zijn mond bewegen. Menende dat hij tot inkeer was gekomen en daarom de tussenkomst van de prins of zijn rechters inriep, beval de prins het vuur te blussen. Opnieuw bood hij John de vrijheid aan, indien hij zijn „ketterij" wilde verzaken en zich weer zou laten opnemen in de schoot der roomse kerk. John sloeg echter ook nu het hem voorgestelde aanbod af, zeggende dat hij tot God gebeden had om genade.

De prins deed hierop geen verdere poging meer om John tot andere gedachten te brengen, waarna het vuur andermaal ontstoken werd. Weldra sloegen de vlammen om en in de kooi, die roodgloeiend werd. Na enige tijd was John niet meer in het land der levenden op aarde. Zijn ziel was opgevaren tot Hem, Die hem gekocht had met Zijn dierbaar bloed, om verlost van het lichaam der zonde en des doods, de drieënige God tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken