Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Een federatief verband met r.-k. partijen?

Blijkens een verslag in „De Rotterdammer" van zaterdag 5 november hebben de antirevolutionaire jongeren in Utrecht een vergadering belegd om zich te bezinnen op de christen-demokratische samenwerking in Nederland en Europa. Centraal op deze Arjos-bijeenkomst stond de diskussie over de mogelijkheden tot samenwerking met de roomskatholieken. Op deze studiedag heeft de Ned. Herv. predikant. Ds. A. J. Kret, een referaat gehouden, waaruit wij enkele passages voor onze lezers willen aanhalen.

„Het is niet juist, aldus Ds. Kret, om ten aanzien van deze samenwerking voor Nederland en Europa gelijke maatstaven aan te leggen. De historische situatie, zoals die in Nederland bestaat, mag namelijk niet onkritisch als uitgangspunt genomen worden, aangezien hieruit alleen maar een rechtlijnige afwijzing volgt, die geen rekening houdt met de ontwikkeling. Indien de historische situatie op het moment nog beslissend is bij de standpuntbepaling in de nationale politiek, hetgeen op praktische gronden aannemelijk is, mag daaruit niet worden afgeleid, dat ook in Europees verband dezelfde situatie moet overheersen. Samenwerking mag pas worden afgewezen, als vast staat, dat het kerkelijk konflikt tussen Rome en de Reformatie inhoudt, dat ook het koninkrijk der heme­ len voor Rome is afgesloten. Indien echter gesproken wordt van uit het verbond en het Credo, zal dit zeer moeilijk vallen. Moet er dan een gezamenlijk beginselprogram komen? Dit hangt af van het uitgangspunt. Allereerst geldt hier de vraag, of het Woord dan wel het kerkelijk leergezag ten diepste beslissend is voor de ontwikkeling van zo'n program".

Tot zover Ds. Kret. De inhoud spreekt voor zichzelf. De tijd, waarin wij leven, kenmerkt zich door een vervlakking der grenzen. De gedachte, waarmee hier gespeeld wordt, is in feite veel ernstiger dan de verwerpelijke samenwerking met Rome in de tijden der koalitie. Want hier gaat het om het onderzoek der mogelijkheid tot samensmelting van de Reformatie met Rome op politiek gebied. Hoe kan er sprake zijn van een gezamenlijk beginselprogram tussen de Reformatie en Rome. Een dergelijke fusie betekent in de praktijk de uitverkoop van een verwaterd protestantisme aan Rome, dat door getalsterkte de onbetwiste boventoon zal voeren.

Ds. Kret acht dat samenwerking pas mag worden afgewezen, als vast staat, dat het kerkelijk konflikt tussen Rome en de Reformatie inhoudt, dat ook het koninkrijk der hemelen voor Rome is afgesloten. Onze vaderen gaven in dit opzicht een geluid, dat niet mis was te verstaan. Ik moge verwijzen naar Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus, waar de leer van God de Zoon en onze verlossing behandeld wordt.

Daar lezen wij in vraag 30: Geloven dan die ook aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf, of ergens elders zoeken?

Hierop volgt het volgende duidelijke antwoord: Neen zij, maar zij verloochenen met de daad de enige Heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen; want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, of die deze Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot him zaligheid van node is.

Voorts zou ik willen verwijzen naar Zondag 30 vraag 80, waar de onderwijzer, nadat hij de betekenis van het Heilig Avondmaal weergegeven heeft, vervolgt:

.....Maar de mis leert, dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom dan ook daarin moet worden aangebeden; en alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij".

Ook als men vanuit het verbond en het Credo (de geloofsbelijdenis) redeneert, kan men tot geen andere konklusie komen. Een samenwerking tussen Rome en de Reformatie is voor de laatste groep onmogelijk, omdat er een afgrond ligt tussen het theologisch denken van de Calvinist en de rooms-katholiek. Deze tegenstelling heeft er in het verleden toe geleid, dat een stroom van martelaren hun getuigenis, dat zij de enige grond hunner zaligheid in Jezus Christus legden, met een verschrikkelijke dood moesten bezegelen. Een samenwerking met Rome betekent in feite een miskenning en verloochening van het bloed der martelaren, dat voor enkele eeuwen op deze bodem vergoten werd. Nimmer is Rome voor deze gruweldaden uit de historie in de schuld gekomen en ook nimmer is het anathema tegen de bloedgetuigen van Christus opgeheven.

Laten de ogen van ons protestantse volksdeel toch open blijven voor de historie, opdat de les der geschiedenis haar kracht moge behouden ook voor de huidige tijd. In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. God heeft ons eenmaal uitgeleid uit het diensthuis van Rome, zullen wij het wagen om weer terug te keren. Laten wij besluiten met datgene aan te halen uit Ps. 78 vers 4, 6 en 7, waar Groen van Prinsterer zijn historisch handboek mee aanvangt:

„Wij zullen het niet verbergen voor de kinderen, vertellende de loflijkheden des Heeren, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft: opdat het navolgende geslacht die weten zou en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren".

Bovenstaand artikel vormt een drangreden te meer om de arbeid voort te zetten en ons volk beginselgetrouwe lektuur te bieden. Het is zeer verheugend te kunnen melden, dat weer 21 nieuwe abonnementen in de afgelopen week mochten worden geboekt en wel 1 in Arnhem, Dinteloord, Ederveen, Enter, 's-Gravenhage, Hoogvliet, Krabbendijke, Soesterberg. Steenwijk, Velp en Zwijndrecht. 2 in Ede en Sliedrecht, 3 in Deventer en Rotterdam de kiesvereniging te Deventer, die 3 nieuvv^e abonnees won en enkele nieuwe leden mocht boeken, schreef ons, dat inderdaad door het persoonlijk bezoek de beste resultaten worden bereikt en raadt alle kiesverenigingen aan dit voorbeeld te volgen. Na opnieuw in vergadering bijeen te zijn geweest, kon Deventer opnieuw 8 proefnummeradressen opgeven, die te zijner tijd zullen worden bewerkt.

De afgelopen week kwamen de volgende giften voor de partijkas binnen: H. de J. te S. ƒ 10, —; fam. V. te H.-G. ƒ 10, —; mej. M. B. te L. ƒ 10, —; Banierlezer te Ede ƒ 10, —; J. T. te Zw. ƒ 0, 50; J. B. te S. ƒ 5, —; Kiesver. Wijk & Aalburg ƒ 10, — onder het motto wie volgt; Kiesver. Harmeien ƒ 3, 50; W. K. te R. ƒ 2, 50; via de Banier van G. d. J. te D.D. ƒ 6, —. Totaal ƒ 67, 50. Wij danken alle milde gevers en geefsters van harte voor hun offervaardigheid. Eveneens allen, die aktief betrokken zijn bij de werving van abonnees voor ons partijorgaan. Wij houden ons als steeds aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 11 95 60. Adres Schiebroekselaan 46b, Rotterdam II.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken