Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen ditmaal maar weer met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 656

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Zefanja bestaat uit 97 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Naaman de Syriër werd achtervolgd door 97 10 28 47 7 95. Kleine jongens uit de stad bespotten de profeet 67 24 83 32 5. Hebt de 90 8 14 18 51 3 53 31 en de vrede lief. Heeft God 19 45 89 15 26 80 35 69 genadig te zijn? Op dewelke de einden der 11 17 48 76 29 9G gekomen zijn (1 Kor. 10). Ik heb de goede 66 94 75 33 41 gestreden. Zij zullen komen met 62 85 49 74 92 86 (Jer. 31). Uit 40 65 27 60 54 68 zijt gij zalig geworden. 72 52 12 71 57 2 25 en barmhartig is de Heere. 84 59 is gelijk 16 93 is een predikant. Daar zijn de 63 64 23 88 9 42 37 des gerichts gezet. 73 30 56 79 1 39 6 is één der werkdagen. Gaat henen, gij snelle 22 77 4 36 61 (Jes. 18). Er zijn twee wegen, de smalle en de 44 21 78 13 58 weg. De 38 91 70 82 46 zullen horen de stem des Zoons Gods. 81 20 50 55 34 is dezen huize zaligheid geschied. 43 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de persoon, die Achabs nakomelingen liet doden. b. de vader van Davids vader. c. de farizeër, die des nachts tot de Heere Jezus kwam. d. de stad der Filistijnen, waarvan nog wel gezegd wordt: boodschapt het niet op de straten van e. een jeugdig evangelist. f. de moeder van Samuel. g. de dochter van Achab, die de vrouw van koning Joram was. h. de koning, die de beesten des velds gelijk werd gemaakt. Noem de naam, gevormd door de eerste letters der gevraagde namen.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Jesaja, in de omgeving van hoofdstuk 64. a. Mijn ziel kleeft aan het stof. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. De doden zullen horen de stem des Zoons Gods. d. Mijn tranen zijn mij tot spijs. e. Hij ontbood de ouderlingen der gemeente. f. De slang was listiger dan al het gedierte des velds. g. Vele eersten zullen de laatsten zijn.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek der Psalmen bestaat uit 123 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 2 61 109 5 49 52 72 118 122 30 18 69 58 80 was de naam van een Romeins stadhouder. De Heere Jezus zeide tot 15 98 67 51 29 86 123 dat hij in zijn huis moest zijn. Op Hem zullen de 68 70 110 65 104 114 95 117 hopen. Want de leiders dezes volks zijn 112 26 34 22 90 87 60 116 100 20. God heeft Zijn Zoon uitgezon­ den, 38 57 28 66 42 101 55 97 uit een vrouw. Een rijsje, voortgekomen mt de afgehouwen 37 71 1 17 107 van Isai. De steenrotsen zijn een vertrek voor de 31 41 45 16 50 13 96 (Ps.). Gij zijt 33 102 94 35 89 82 24 doch te licht bevonden. Gij zult 63 40 106 59 26 62 en niet kunnen spreken. Wijs in het goede, maar 92 12 54 11 8 64 19 in het kwade (Rom.). Want Uw 21 47 74 39 7 zijn in mij gedaald (Ps. 36—40). 56 4 75 77 53 woonde te Thessalonica, hij nam Paulus en Silas in zijn huis. Ik zal Mijn Geest op uw 46 73 113 43 gieten. 75 79 44 120 78 25 is een geraamte. Want 76 36 14 3 84 27 hebben mij omsingeld. Zij leggen de mensen 105 119 111 81 121 85 op, die te zwaar zijn om te dragen. Zij zagen Jezus wandelende op de 10 115 9. 108 88 91 99 83 was een psalmdichter en bijgenaamd de Ezrahiet. Rabsaké was gezonden om de levende God te 76 6 48 32 12. 103 23 93 40 betekent vlug, snel.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs, tussen de hoofdstukken 8 en 14. a. Want van velen, die onreine geesten hadden. b. Zij hebben Mijn Woord verworpen. c. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. d. Heden is dezen huize zaligheid geschied. e. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af.

3. Haal door een andere rangschikking der letters uit NEBOZALVAMILAANBLES de namen van vier personen, die in het Oude Testament worden genoemd.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 653 tot en met 656 kunnen ingezonden worden aan het adres van: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Het is dus nu weer een geschikte gelegenheid om te gaan meedoen. Komt, jongens en meisjes, begint er eens mede. Uit ervaring is het mij bekend, dat velen van jullie wel geregeld de raadsels uit „De Banier" oplossen en dat de huisgenoten daaraan meedoen, maar om de oplossingen even op papier te zetten en ze op te sturen, daarvoor deinst men terug. Dikwijls wordt dan gezegd dat men geen tijd heeft, maar als daarnaar eens een onderzoek wordt ingesteld, dan blijkt al heel gauw dat dit maar een uitvluchtje is. Heel wat tijd wordt er zoek gemaakt met allerlei beuzelarijen, waar men niets mede wint, terwijl men met het inzenden der oplossingen af en toe een mooi leesboek kan verkrijgen. Daarom wekken wij allen, die hiervoor in aanmerking komen, op om met het inzenden der oplossingen te beginnen. Ver­ geet niet voornaam, naam en volledig adres in de brief te vermeiden; zet ook op de achterzijde van de enveloppe naam en volledig adres, en aan de voorzijde een grote letter N, dan kunnen we öïrekt zien met een nieuwe neef of nicht te doen te hebben.

Thans nog een gedeelte van het verhaal over

DE LOLLARDEN

21.

Hebben wij tevoren verhaald over John Badby, een eenvoudig handwerksman, die er toe verwaardigd werd zijn leven te mogen geven voor de belijdenis der waarheid, thans zullen wij iets gaan vertellen uit het leven van iemand, die aan de oude, beroemde universiteit van Oxford had gestudeerd en daar tot magister of meester in de vrije kunsten was gepromoveerd. Hij was een algemeen hoog geacht persoon, die bekend was om zijn geleerdheid. Door de genade Gods, aan zijn ziel bewezen, had hij met Rome's leer en derhalve ook met de kerk van Rome gebroken en had hij zijn gaven in dienst mogen stellen van het Evangelie naar Gods Woord. Een heel lange tijd had hij van de vijanden der ware leer geen moeilijkheden ondervonden, maar op een zekere dag van het jaar 1397, dus lang voordat Luther in Duitsland optrad, werd hij op last van de meergenoemde aartsbisschop van Canterbury, Arundel, gevangen genomen en te Londen in de kerker opgesloten.

Niet lang zou het echter duren of William Thorpe zou de vrijheid terugkrijgen. De genoemde aartsbisschop toch viel In ongenade bij koning Richard II, met het gevolg dat hij verbannen werd. Dit grepen de vrienden van Thorpe direkt aan om hem los te krijgen, en werkelijk, dit mocht gelukken.

Onmiddellijk begon Thorpe weer met prediken en dat ging zo ongeveer een tiental jaren goed. Toen echter werd hij opnieuw gevangen genomen en door de handlangers van het geestelijk gerecht te Canterbury gevangen gezet om na enige tijd vervoerd te worden naar het kasteel Salswood in Kent, met het doel hem door de bovengenoemde aartsbisschop Arundel aan een verhoor te doen onderwerpen.

Toen de dag was aangebroken, waarop dit zou plaats hebben, werd des morgens, tenvijl Thorpe in gebed was, eensklaps de deur van zijn cel geopend en zei de ge vangenbewaarder tot hem op barse toon: Volg mij; de beslissende ure is gekomen.

Geen ogenblik dacht Thorpe ei aan om zich daartegen te verzetten. Integendeel, hij volgde de cipier blijmoedig, onderwijl de Heere biddend om geloof en kracht, teneinde zich op grond van Gods Woord te kunnen verdedigen tegen de valselijk tegen hem ingebrachte beschuldiging, dat hij het volk met zijn heilloze dwaalleer vergiftigde.

Toen Thorpe de zaal binnentrad waar het verhoor zou plaats hebben, bevond de vierschaar, met Arundel als voorzitter, zich reeds achter de tafel.

Hoe het verder verliep, D.V. de volgende maal.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken